Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 280 výsledkov k 17. 12. 2017
...
Rozbaliť309/2017 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
Rozbaliť308/2017 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pa
Rozbaliť307/2017 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 22. novembra 2017 č. MF/017340/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrob
Rozbaliť306/2017 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 14. novembra 2017, č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
Rozbaliť305/2017 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 14. novembra 2017 č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu
Rozbaliť303/2017 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a USA, týkajúcej sa Komisie J. Williama Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny
Rozbaliť299/2017 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 279/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť298/2017 Z. z. - Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na petičný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob identifikácie petičného systému a náležitosti osvedčenia o atestácii petičného systému
Rozbaliť297/2017 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 475/2013 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta v znení neskorších predpisov
Rozbaliť296/2017 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia
Rozbaliť295/2017 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 180/2016 Z. z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch
Rozbaliť293/2017 Z. z. - Novela zákona o ovzduší
Rozbaliť292/2017 Z. z. - Novela zákona o odpadoch
Rozbaliť290/2017 Z. z. - Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Rozbaliť289/2017 Z. z. - Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Rozbaliť288/2017 Z. z. - Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Rozbaliť287/2017 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach v znení ustanovení Protokolu, ktorým sa mení Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach
Rozbaliť285/2017 Z. z. - Vyhláška o identifikácii a registrácii včelstiev
Rozbaliť279/2017 Z. z. - Novela zákona o bankách
Rozbaliť273/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o podmienkach vykonávania opatrení organizácie trhov v sektore ovocia a zeleniny
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené