Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 104 výsledkov k 24. 2. 2017
...
Rozbaliť38/2017 Z. z. - Novela zákona o registri partnerov verejného sektora
Rozbaliť37/2017 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Uzbeckou republikou v boji proti obchodovaniu s omamnými, psychotropnými látkami a drogovými prekurzormi
Rozbaliť34/2017 Z. z. - Oznámenie o doplnení Dohovoru o rodičovských právach, povinnostiach a opatreniach na ochranu dieťaťa
Rozbaliť33/2017 Z. z. - Novela vyhlášky o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie
Rozbaliť32/2017 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 317/2016 Z. z.
Rozbaliť31/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov PZ na výkon služby v r. 2017
Rozbaliť24/2017 Z. z. - Oznámenie o skončení Zmluvy medzi SR a Indickou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Rozbaliť21/2017 Z. z. - Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
Rozbaliť20/2017 Z. z. - Oznámenie o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry
Rozbaliť19/2017 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení č. 388/2016 Z. z.
Rozbaliť18/2017 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
Rozbaliť17/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak
Rozbaliť15/2017 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Rozbaliť14/2017 Z. z. - Novela vyhlášky o zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
Rozbaliť13/2017 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Gruzínskom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Rozbaliť12/2017 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Rozbaliť10/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o zmene výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
Rozbaliť9/2017 Z. z. - Oznámenie o zmenách k dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
Rozbaliť8/2017 Z. z. - Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
Rozbaliť7/2017 Z. z. - Novela vyhlášky o ovocných džemoch, rôsoloch, marmeládach a sladenom gaštanovom pyré
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené