Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 218 výsledkov k 21. 8. 2017
...
Rozbaliť205/2017 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť204/2017 Z. z. - Oznámenie o Dohode o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskou republikou.
Rozbaliť203/2017 Z. z. - Oznámenie o Dohode o pridružení medzi EÚ a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Ukrajinou
Rozbaliť201/2017 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
Rozbaliť200/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o náležitostiach žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí
Rozbaliť199/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení na zistenie ďalších osôb, ktoré majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah
Rozbaliť198/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2018/2019
Rozbaliť197/2017 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona
Rozbaliť196/2017 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 192/2017
Rozbaliť195/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje vzor informácie o dôchodkoch zo starobného dôchodkového sporenia
Rozbaliť194/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení ktoré ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona o starobnom dôchodkovom sporení
Rozbaliť193/2017 Z. z. - Novela vyhlášky o filmovom projekte
Rozbaliť192/2017 Z. z. - Vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
Rozbaliť191/2017 Z. z. - Novela vyhlášky na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok
Rozbaliť190/2017 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní
Rozbaliť189/2017 Z. z. - Nariadenie o pomoci na dodávanie a distribúciu mlieka, ovocia a zeleniny v školských zariadeniach
Rozbaliť188/2017 Z. z. - Novela vyhlášky o spotrebiteľskom balení
Rozbaliť187/2017 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
Rozbaliť181/2017 Z. z. - Novela zákona o obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
Rozbaliť176/2017 Z. z. - Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené