Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 370 výsledkov k 17. 3. 2018
...
Rozbaliť80/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej
Rozbaliť79/2018 Z. z. - Oznámenie o aktivácii jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu nad zločinom agresie
Rozbaliť78/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Rozbaliť77/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov
Rozbaliť75/2018 Z. z. - Oznámenie o Dodatku k Dohode medzi SR a Maďarskom o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní
Rozbaliť74/2018 Z. z. - Novela nariadenia vlády ustanovujúce pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve
Rozbaliť73/2018 Z. z. - Novela nariadenia vlády o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve - priame platby
Rozbaliť72/2018 Z. z. - Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory programu rozvoja vidieka
Rozbaliť71/2018 Z. z. - Novela nariadenia o uplatňovaní právomocí Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
Rozbaliť67/2018 Z. z. - Vyhláška o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
Rozbaliť62/2018 Z. z. - Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Rozbaliť54/2018 Z. z. - Novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Rozbaliť53/2018 Z. z. - Novela nariadenie vlády o Akreditačnej komisii
Rozbaliť52/2018 Z. z. - Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
Rozbaliť51/2018 Z. z. - Novela zákona o vodách
Rozbaliť50/2018 Z. z. - Novela zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže
Rozbaliť49/2018 Z. z. - Novela zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
Rozbaliť48/2018 Z. z. - Oznámenie o Programe spolupráce medzi SR a Chorvátskom na roky 2018 - 2022
Rozbaliť47/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky
Rozbaliť46/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas NBS podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené