Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 420 výsledkov k 14. 12. 2018
...
Rozbaliť350/2018 Z. z. - Zákon o ochrane majetku v plynárenstve
Rozbaliť349/2018 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť343/2018 Z. z. - Novela Občianského zákonníka
Rozbaliť341/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Rozbaliť340/2018 Z. z. - Oznámenie o prijatí Kigalského dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
Rozbaliť339/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami
Rozbaliť338/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Rozbaliť336/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012
Rozbaliť328/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
Rozbaliť327/2018 Z. z. - Oznámenie o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť326/2018 Z. z. - Oznámenie o registri krytých dlhopisov
Rozbaliť320/2018 Z. z. - Novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Rozbaliť319/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Rozbaliť317/2018 Z. z. - Novela zákona o sociálnom poistení
Rozbaliť316/2018 Z. z. - Oznámenie Dohode medzi EÚ a Islandom na spoločnom plnení záväzkov Kjótskeho protokolu o zmene klímy
Rozbaliť315/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
Rozbaliť314/2018 Z. z. - Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
Rozbaliť311/2018 Z. z. - Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Rozbaliť304/2018 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a ČR o automatickej výmene informácií v oblasti DPH
Rozbaliť303/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené