Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 193 výsledkov k 28. 6. 2017
...
Rozbaliť159/2017 Z. z. - Oznámenie o Dohode o poskytnutí príspevku SR do OECD na audit protikorupčných právnych predpisov
Rozbaliť158/2017 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám
Rozbaliť157/2017 Z. z. - Oznámenie o rizikách a systéme riadenia a merania rizík, výpočte celkového rizika a rizika protistrany v doplnkových dôchodkových fondoch
Rozbaliť156/2017 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia B. S. Timravy
Rozbaliť155/2017 Z. z. - Oznámenie o Dodatku k Dohode medzi SR a Ruskom o spolupráci v oblasti vzdelávania
Rozbaliť154/2017 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory
Rozbaliť145/2017 Z. z. - Novela vyhlášky o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu
Rozbaliť144/2017 Z. z. - Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov
Rozbaliť142/2017 Z. z. - Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Rozbaliť141/2017 Z. z. - Novela zákona o obchodnom registri
Rozbaliť140/2017 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci zrušenia článkov V a VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky
Rozbaliť139/2017 Z. z. - Novela zákona o mimoriadnych opatreniach v príprave stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
Rozbaliť137/2017 Z. z. - Novela Ústavy Slovenskej republiky
Rozbaliť136/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnom hodnotení
Rozbaliť135/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi
Rozbaliť134/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre kategórie výrobkov obranného priemyslu
Rozbaliť133/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o výške náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017
Rozbaliť132/2017 Z. z. - Vyhláška o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním
Rozbaliť131/2017 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
Rozbaliť130/2017 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení zákona č. 180/2014 Z. z.
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené