Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 13 246 výsledkov k 18. 10. 2017
...
Rozbaliť247/2017 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
Rozbaliť246/2017 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
Rozbaliť245/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018
Rozbaliť236/2017 Z. z. - Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
Rozbaliť235/2017 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa
Rozbaliť232/2017 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá
Rozbaliť231/2017 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR, ČR a Rakúskom o trojštátnom hraničnom bode Dyje – Morava
Rozbaliť230/2017 Z. z. - Oznámenie o vydaní pamätných euromincí pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
Rozbaliť229/2017 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
Rozbaliť228/2017 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu
Rozbaliť226/2017 Z. z. - Vyhláška o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
Rozbaliť225/2017 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení
Rozbaliť224/2017 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
Rozbaliť223/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení preukazovania splnenia podmienok na poisťovaciu činnosť pre subjekty, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim
Rozbaliť222/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení preukazovania splnenia podmienok na poisťovaciu činnosť pre subjekty, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim
Rozbaliť221/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o preukazovaní splnenia podmienok na udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS
Rozbaliť220/2017 Z. z. - Oznámenie o prijatí Minamatského dohovoru o ortuti
Rozbaliť218/2017 Z. z. - Vyhláška o učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch
Rozbaliť216/2017 Z. z. - Novela vyhlášky o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
Rozbaliť215/2017 Z. z. - Vyhláška o zrušení vyhlášky, ktorou sa ustanovuje obsah kyseliny erukovej v olejoch a tukoch
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené