Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 907 výsledkov k 18. 12. 2017
...
Rozbaliť304/2017 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Rozbaliť302/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest
Rozbaliť301/2017 Z. z. - Vyhláška o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie
Rozbaliť298/2017 Z. z. - Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na petičný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob identifikácie petičného systému a náležitosti osvedčenia o atestácii petičného systému
Rozbaliť285/2017 Z. z. - Vyhláška o identifikácii a registrácii včelstiev
Rozbaliť280/2017 Z. z. - Zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
Rozbaliť278/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018
Rozbaliť274/2017 Z. z. - Zákon o obetiach trestných činov
Rozbaliť273/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o podmienkach vykonávania opatrení organizácie trhov v sektore ovocia a zeleniny
Rozbaliť261/2017 Z. z. - Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
Rozbaliť255/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť251/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Červenom Kláštore
Rozbaliť250/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Rozbaliť247/2017 Z. z. - Vyhláška o kvalite, kontrole, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
Rozbaliť245/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018
Rozbaliť234/2017 Z. z. - Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Rozbaliť233/2017 Z. z. - Opatrenie o ustanovení sumy rodičovského príspevku
Rozbaliť232/2017 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá
Rozbaliť227/2017 Z. z. - Opatrenie o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2018
Rozbaliť226/2017 Z. z. - Vyhláška o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené