Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 879 výsledkov k 22. 5. 2017
...
Rozbaliť91/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť84/2017 Z. z. - Ústavný zákon o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom
Rozbaliť83/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
Rozbaliť80/2017 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Tureckom o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
Rozbaliť74/2017 Z. z. - Uznesenie o zrušení článkov rozhodnutia č. 55/1998 Z. z., rozhodnutia č. 214/1998 Z. z. a rozhodnutia č. k. 3573/96-72-2417
Rozbaliť68/2017 Z. z. - Vyhláška o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
Rozbaliť67/2017 Z. z. - Vyhláška o vzore formulára na poskytnutie investičnej pomoci a finančnú analýzu investičného zámeru
Rozbaliť63/2017 Z. z. - Vyhláška o vzore tlačiva daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku
Rozbaliť61/2017 Z. z. - Vyhláška o poplatkoch za poskytovanie technickej normy
Rozbaliť60/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu
Rozbaliť58/2017 Z. z. - Oznámenie o Zmluve medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku
Rozbaliť55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe
Rozbaliť54/2017 Z. z. - Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov
Rozbaliť46/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o zavedení letného času v rokoch 2017 až 2021
Rozbaliť45/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Rozbaliť35/2017 Z. z. - Vyhláška o poskytovaní podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa
Rozbaliť29/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore
Rozbaliť26/2017 Z. z. - Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Rozbaliť21/2017 Z. z. - Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
Rozbaliť18/2017 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené