Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 932 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť119/2018 Z. z. - Oznámenie o dojednaní Dohody o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie
Rozbaliť118/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov
Rozbaliť117/2018 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
Rozbaliť116/2018 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív
Rozbaliť115/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad
Rozbaliť111/2018 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rozbaliť103/2018 Z. z. - Vyhláška o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Rozbaliť101/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
Rozbaliť100/2018 Z. z. - Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej, z prírodnej minerálnej a z pramenitej vody
Rozbaliť99/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany
Rozbaliť98/2018 Z. z. - Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia
Rozbaliť96/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete
Rozbaliť95/2018 Z. z. - Vyhláška o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou a pôrodnou asistentkou
Rozbaliť93/2018 Z. z. - Vyhláška, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť92/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
Rozbaliť89/2018 Z. z. - Vyhláška o zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka
Rozbaliť85/2018 Z. z. - Vyhláška o spôsobe vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu
Rozbaliť82/2018 Z. z. - Vyhláška o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch
Rozbaliť76/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia
Rozbaliť69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené