Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 22 034 výsledkov bez obmedzenia účinnosti
...
Rozbaliť167/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Rozbaliť166/2019 Z. z. - Novela vyhlášky na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť165/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
Rozbaliť164/2019 Z. z. - Oznámenie zmene výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Rozbaliť163/2019 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Rozbaliť162/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej služby
Rozbaliť161/2019 Z. z. - Vyhláška o meradlách a metrologickej kontrole
Rozbaliť160/2019 Z. z. - Oznámenie o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov
Rozbaliť159/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
Rozbaliť158/2019 Z. z. - Novela zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Rozbaliť157/2019 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o bezpečnosti hračiek
Rozbaliť156/2019 Z. z. - Novela Obchodného zákonníka
Rozbaliť155/2019 Z. z. - Novela zákona o vysokých školách
Rozbaliť154/2019 Z. z. - Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Rozbaliť153/2019 Z. z. - Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
Rozbaliť152/2019 Z. z. - Novela zákona o poštových službách
Rozbaliť151/2019 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
Rozbaliť150/2019 Z. z. - Zákon o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť149/2019 Z. z. - Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
Rozbaliť148/2019 Z. z. - Oznámenie o Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom Kanadou
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené