Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 113 výsledkov k 15. 12. 2017
Rozbaliť292/2017 Z. z. - Novela zákona o odpadoch
Rozbaliť45/2016 Z. z. - Vyhláška o autoškolách
Rozbaliť33/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou
Rozbaliť5/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z.
Rozbaliť120/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na žiadosti o presun platobného účtu
Rozbaliť219/2014 Z. z. - Zákon o sociálnej práci a odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
Rozbaliť94/2013 Z. z. - Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov
Rozbaliť351/2012 Z. z. - Zákon o environmentálnom manažérstve a audite v schéme Európskej únie
Rozbaliť392/2011 Z. z. - Zákon o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
Rozbaliť337/2011 Z. z. - Vyhláška o odmene mediátora za výkon mediácie
Rozbaliťr1/c96/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 283/2011 Z. z.
Rozbaliť249/2011 Z. z. - Zákon o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií
Rozbaliť556/2010 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť131/2010 Z. z. - Zákon o pohrebníctve
Rozbaliť492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách
Rozbaliťr1/c157/2009 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 304/2009 Z. z.
Rozbaliť318/2009 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Rozbaliť448/2008 Z. z. - Zákon o sociálnych službách
Rozbaliť289/2008 Z. z. - Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené