Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 14 výsledkov k 22. 7. 2019
Rozbaliť84/2019 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia
Rozbaliť396/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
Rozbaliť245/2018 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019
Rozbaliť245/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018
Rozbaliť51/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony lekárskej prehliadky vrcholového a talentovaného športovca
Rozbaliť261/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2017
Rozbaliť110/2016 Z. z. - Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Rozbaliť274/2014 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach o kamerovom zabezpečovacom systéme
Rozbaliť162/2014 Z. z. - Zákon o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť306/2009 Z. z. - Vyhláška o školskom klube, stredisku záujmovej činnosti a centre voľného času
Rozbaliť432/1992 Zb. - Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže
Rozbaliť431/1992 Zb. - Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení
Rozbaliť101/1950 Zb. - Nariadenie o zrušení osvetových rád a prenesení ich pôsobnosti na národné výbory
Rozbaliť187/1949 Zb. - Zákon o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené