Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 172 výsledkov k 17. 7. 2019
Rozbaliť155/2019 Z. z. - Novela zákona o vysokých školách
Rozbaliť95/2019 Z. z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
Rozbaliť74/2019 Z. z. - Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Rozbaliť269/2018 Z. z. - Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
Rozbaliť198/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2018/2019
Rozbaliť50/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní vládneho štipendia
Rozbaliť18/2016 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
Rozbaliť241/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2017/2018
Rozbaliť181/2015 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2016/2017
Rozbaliť227/2013 Z. z. - Oznámenie o ustanovení sumy školného na akademický rok 2014/2015
Rozbaliť458/2012 Z. z. - Vyhláška o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami
Rozbaliť456/2012 Z. z. - Vyhláška o centrálnom registri evidencie publikačnej a umeleckej činnosti
Rozbaliť249/2012 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume maximálneho školného na akademický rok 2013/2014
Rozbaliťr1/c88/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 250/2011 Z. z.
Rozbaliť263/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2012 2013 pre študijné programy v externej forme štúdia
Rozbaliť250/2011 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť233/2011 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vysokých školách
Rozbaliť166/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS III)
Rozbaliť68/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii podpísanej 12. septembra 1989 v Belehrade vo vzťahu k Macedónsk
Rozbaliť459/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ukončení platnosti dohôd o vzdelaní s Afganskou demokratickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Indickou republikou, Irackou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou, Ukrajinou a Zväzom sovietskych socialistických republík
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené