Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 506 výsledkov k 9. 12. 2018
...
Rozbaliť314/2018 Z. z. - Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
Rozbaliť285/2018 Z. z. - Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 6/2018
Rozbaliť271/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z.
Rozbaliť258/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
Rozbaliť228/2018 Z. z. - Vyhláška o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Rozbaliť177/2018 Z. z. - Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť175/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti
Rozbaliť68/2018 Z. z. - Novela zákona o Policajnom zbore a zákona o pobyte cudzincov
Rozbaliť65/2018 Z. z. - Novela zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch
Rozbaliť45/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov PZ na výkon služby v r. 2018
Rozbaliť42/2018 Z. z. - Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť298/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na petičný systém
Rozbaliť258/2017 Z. z. - Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov
Rozbaliť255/2017 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť162/2017 Z. z. - Vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami
Rozbaliť160/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
Rozbaliť140/2017 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci zrušenia článkov V a VI rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky z 3. marca 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 55/1998 Z. z., rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky zo 7. júla 1998 o amnestii uverejneného pod číslom 214/1998 Z. z. a rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky v konaní o milosť pre obvineného zo dňa 12. decembra 1997 č. k. 3573/96-72-2417 je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené