Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 241 výsledkov k 20. 2. 2019
Rozbaliť6/2019 Z. z. - Novela zákona o Policajnom zbore a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť364/2018 Z. z. - Vyhláška o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní
Rozbaliť321/2018 Z. z. - Novela zákona o probačných a mediačných úradníkoch
Rozbaliť314/2018 Z. z. - Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
Rozbaliť286/2018 Z. z. - Zákon o výbere na funkciu európskeho a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
Rozbaliť274/2018 Z. z. - Vyhláška o zrážkach z čistej pracovnej odmeny obvinených a odsúdených
Rozbaliť301/2017 Z. z. - Vyhláška o zložení, organizácii práce a postupe hodnotiacej komisie
Rozbaliť274/2017 Z. z. - Zákon o obetiach trestných činov
Rozbaliť236/2017 Z. z. - Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach
Rozbaliť192/2017 Z. z. - Vyhláška o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení a úkonov vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
Rozbaliť91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Rozbaliť398/2015 Z. z. - Zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach
Rozbaliť397/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom
Rozbaliť225/2015 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje suma náhrady nákladov výkonu kontroly technickými prostriedkami
Rozbaliť178/2015 Z. z. - Vyhláška o materiálno-technických podmienkach použitia technických prostriedkov
Rozbaliť78/2015 Z. z. - Zákon o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami
Rozbaliť307/2014 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Rozbaliť260/2014 Z. z. - Nález ÚS SR o súlade ustanovenia § 437 ods. 4 zákona č. 300/2005 Z. z. s Ústavou SR
Rozbaliť68/2014 Z. z. - Úplné znenie zákona o výkone trestu odňatia slobody
Rozbaliť67/2014 Z. z. - Úplné znenie zákona o výkone väzby
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené