Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 228 výsledkov k 18. 2. 2018
Rozbaliť61/2017 Z. z. - Vyhláška o poplatkoch za poskytovanie technickej normy
Rozbaliť60/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu
Rozbaliť77/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu
Rozbaliť1/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu
Rozbaliť367/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie na zníženie emisií zo spaľovacích motorov v necestných strojoch
Rozbaliť149/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o zariadeniach a systémoch na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Rozbaliť148/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní elektrického zariadenia na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
Rozbaliť145/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o sprístupňovaní meradiel na trhu
Rozbaliť127/2016 Z. z. - Nariadenie vlády o elektromagnetickej kompatibilite
Rozbaliť177/2014 Z. z. - Nariadenie zrušujúce niektoré nariadenia o požiadavkách typového schválenia ES motorových vozidiel
Rozbaliť143/2014 Z. z. - Oznámenie o výnose o podmienkach a lehotách preskúšania výbušnín
Rozbaliť40/2014 Z. z. - Oznámenie o zrušení určenia SÚTN ako právnickej osoby na schvaľovanie a vydávanie STN
Rozbaliť393/2013 Z. z. - Novela nariadenia vlády o požiadavkách na výkon motorov a o požiadavkách na zníženie emisií
Rozbaliť84/2013 Z. z. - Nariadenie vlády o označovaní elektrických sušičiek pre domácnosť
Rozbaliť477/2011 Z. z. - Vyhláška o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu
Rozbaliť299/2011 Z. z. - Nariadenie vlády ustanovujúce podrobnosti označovania práčok
Rozbaliť289/2011 Z. z. - Nariadenie vlády o technických požiadavkách na hriadele traktorov
Rozbaliť287/2011 Z. z. - Technické požiadavky na priestor poľnohospodárskych a lesných traktorov
Rozbaliť285/2011 Z. z. - Technické požiadavky na poľnohospodárske a lesné traktory
Rozbaliť254/2011 Z. z. - Zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené