Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 4 910 výsledkov k 14. 11. 2018
...
Rozbaliť294/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 121/2015 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok v znení vyhlášky č. 21/2018 Z. z.
Rozbaliť284/2018 Z. z. - Novela zákona o vnútrozemskej plavbe
Rozbaliť269/2018 Z. z. - Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
Rozbaliť259/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam
Rozbaliť258/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
Rozbaliť253/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2019/2020
Rozbaliť252/2018 Z. z. - Vyhláška na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
Rozbaliť251/2018 Z. z. - Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
Rozbaliť245/2018 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2019
Rozbaliť224/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu
Rozbaliť203/2018 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť200/2018 Z. z. - Vyhláška o nebezpečných látkach pri mimoriadnom zhoršení vôd
Rozbaliť189/2018 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
Rozbaliť188/2018 Z. z. - Vyhláška o spotrebiteľskom balení
Rozbaliť177/2018 Z. z. - Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť176/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 142/2018 Z. z.
Rozbaliť175/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
Rozbaliť173/2018 Z. z. - Vyhláška o zákonných meracích jednotkách
Rozbaliť172/2018 Z. z. - Vyhláška o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
Rozbaliť166/2018 Z. z. - Vyhláška pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené