Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 4 906 výsledkov k 23. 7. 2018
...
Rozbaliť203/2018 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť200/2018 Z. z. - Vyhláška o nebezpečných látkach pri mimoriadnom zhoršení vôd
Rozbaliť189/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate
Rozbaliť188/2018 Z. z. - Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby
Rozbaliť176/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 142/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
Rozbaliť175/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
Rozbaliť173/2018 Z. z. - Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zákonných meracích jednotkách
Rozbaliť172/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného
Rozbaliť166/2018 Z. z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o podrobnostiach o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov
Rozbaliť165/2018 Z. z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov
Rozbaliť164/2018 Z. z. - Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby)
Rozbaliť163/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov
Rozbaliť162/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť155/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Rozbaliť146/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam humánnych liekov, ktoré nie je možné predpísať na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“
Rozbaliť141/2018 Z. z. - Vyhláška o štátnom odbornom dozore a odbornom dozore technických služieb na úseku prevádzky vozidiel
Rozbaliť140/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení
Rozbaliť139/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality
Rozbaliť138/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené