Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 32 výsledkov k 20. 7. 2019
Rozbaliť380/2014 Z. z. - Vyhláška ku zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní
Rozbaliť335/2014 Z. z. - Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní s komentárom
Rozbaliť337/2011 Z. z. - Vyhláška o odmene mediátora za výkon mediácie
Rozbaliť315/2009 Z. z. - Vyhláška o výške odmeny sprostredkovateľovi a rozhodcovi
Rozbaliť420/2004 Z. z. - Zákon o mediácii
Rozbaliť244/2002 Z. z. - Zákon o rozhodcovskom konaní s komentárom
Rozbaliť290/1997 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Pravidiel Rozhodcovskej komisie colnej únie medzi Slovenskou republikou a Českou republikou
Rozbaliť9/1992 Zb. - Zákon o obchodných a priemyselných komorách
Rozbaliť114/1991 Zb. - Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
Rozbaliť71/1991 Zb. - Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky
Rozbaliť54/1991 Zb. - Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní výnosu o odchylnom určení príslušnosti pre rozhodovanie niektorých sporov
Rozbaliť366/1990 Zb. - Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakateľov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike
Rozbaliťp2/c51/1990 Zb. - Oznámenie hlavného arbitra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o vydaní opatrenia o určení príslušnosti pre rozhodovanie sporov o výstavbe jadrových elektrární Temelín a Mochovce
Rozbaliť136/1990 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Česko-slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Rozbaliť71/1989 Zb. - Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
Rozbaliťo5/c17/1989 Zb. - Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
Rozbaliť64/1989 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zmena Poriadku Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
Rozbaliť14/1988 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje Poriadok Rozhodcovského súdu Československej obchodnej a priemyselnej komory
Rozbaliť46/1983 Zb. - Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
Rozbaliť22/1972 Zb. - Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o určení príslušnosti Štátnej arbitráže pre hlavné mesto Prahu v niektorých hospodárskych sporoch
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené