Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 470 výsledkov k 24. 6. 2018
...
Rozbaliť174/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť159/2018 Z. z. - Vyhláška o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného
Rozbaliť153/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť152/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018
Rozbaliť148/2018 Z. z. - Opatrenie o sumách stravného
Rozbaliť115/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť109/2018 Z. z. - Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení
Rozbaliť108/2018 Z. z. - Novela zákona o pobyte cudzincov
Rozbaliť101/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia
Rozbaliť99/2018 Z. z. - Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany
Rozbaliť93/2018 Z. z. - Vyhláška, o kritériách na stanovenie významnosti vplyvu lieku na prostriedky verejného zdravotného poistenia
Rozbaliť87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť77/2018 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov
Rozbaliť67/2018 Z. z. - Vyhláška o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné
Rozbaliť64/2018 Z. z. - Novela zákona o službách zamestnanosti
Rozbaliť63/2018 Z. z. - Novela Zákonníka práce
Rozbaliť57/2018 Z. z. - Zákon o regionálnej investičnej pomoci
Rozbaliť20/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
Rozbaliť14/2018 Z. z. - Nariadenie vlády o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené