Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 401 výsledkov k 15. 12. 2017
...
Rozbaliť292/2017 Z. z. - Novela zákona o odpadoch
Rozbaliť265/2017 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Rozbaliť83/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom
Rozbaliť59/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení o odmeňovaní členov Rady Protimonopolného úradu Slovenskej republiky
Rozbaliť54/2017 Z. z. - Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov
Rozbaliť45/2017 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii
Rozbaliť60/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku DF a DDF
Rozbaliť56/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy
Rozbaliť55/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť54/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Rozbaliť52/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
Rozbaliť45/2016 Z. z. - Vyhláška o autoškolách
Rozbaliť35/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazu správcovskou spoločnosťou za podielový fond
Rozbaliť33/2016 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou
Rozbaliť32/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní výkazov Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
Rozbaliť15/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny
Rozbaliť14/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody
Rozbaliť13/2016 Z. z. - Vyhláška o súbore údajov poskytovaných do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti
Rozbaliť5/2016 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2014 Z. z.
Rozbaliť350/2016 Z. z. - Zákon o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody porušením práva hospodárskej súťaže
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené