Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 2 885 výsledkov k 18. 7. 2019
...
Rozbaliť197/2019 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Listiny špecifických záväzkov SR za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe SR do EÚ
Rozbaliť196/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom Kanadou
Rozbaliť195/2019 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
Rozbaliť194/2019 Z. z. - Oznámenie o prijatí Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu
Rozbaliť193/2019 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Brazíliou o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov
Rozbaliť192/2019 Z. z. - Oznámenie o schválení zmeny Príloh I a II k Dohovoru o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov
Rozbaliť191/2019 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien k dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí
Rozbaliť190/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene k Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
Rozbaliť185/2019 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenie o technických požiadavkách na elektrické pripojenie na traktore
Rozbaliť148/2019 Z. z. - Oznámenie o Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom Kanadou
Rozbaliť144/2019 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Protokolu o zmene Zmluvy o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS)
Rozbaliť125/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Fidžijskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Rozbaliť118/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných
Rozbaliť117/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi
Rozbaliť116/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici med
Rozbaliť87/2019 Z. z. - Oznámenie o skončení predbežného vykonávania Dohody medzi SR a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie v SR
Rozbaliť85/2019 Z. z. - Oznámenie k Dohode medzi SR a Rakúskom v konaní o udelení víza
Rozbaliť78/2019 Z. z. - Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
Rozbaliť67/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Dohovoru v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Rozbaliť51/2019 Z. z. - Oznámenie k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené