Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 059 výsledkov k 19. 6. 2019
...
Rozbaliť148/2019 Z. z. - Oznámenie o Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom Kanadou
Rozbaliť144/2019 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Protokolu o zmene Zmluvy o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS)
Rozbaliť125/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o doplnení Fidžijskej republiky do zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Rozbaliť118/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 2 k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu a zahraničných
Rozbaliť117/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe mosta a súvisiacich objektov pre peších a cyklistov na spoločnej štátnej hranici medzi
Rozbaliť116/2019 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici med
Rozbaliť87/2019 Z. z. - Oznámenie o skončení predbežného vykonávania Dohody medzi SR a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie v SR
Rozbaliť86/2019 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
Rozbaliť85/2019 Z. z. - Oznámenie k Dohode medzi SR a Rakúskom v konaní o udelení víza
Rozbaliť78/2019 Z. z. - Nariadenie vlády o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore
Rozbaliť70/2019 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení zákona č. 404/2011 Z. z. a č. 480/2002 Z. z.
Rozbaliť67/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene Dohovoru v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Rozbaliť54/2019 Z. z. - Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
Rozbaliť51/2019 Z. z. - Oznámenie k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
Rozbaliť50/2019 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Zmluvy medzi SR a Maďarskom o štátnej hranici
Rozbaliť45/2019 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Poľskom o mieste prepojenia rýchlostnej cesty R4 s S19 medzi obcami Vyšný Komárnik a Barwinek
Rozbaliť44/2019 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Poľskom o výstavbe hraničného mosta medzi obcami Trstená a Chyžné
Rozbaliť24/2019 Z. z. - Oznámenie o Dohovore o centralizovanom colnom konaní
Rozbaliť23/2019 Z. z. - Oznámenie o Protokole o trvalo udržateľnej doprave k Rámcovému dohovoru o ochrane a rozvoji Karpát
Rozbaliť414/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmenách a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené