Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 3 029 výsledkov k 9. 12. 2018
...
Rozbaliť340/2018 Z. z. - Oznámenie o prijatí Kigalského dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
Rozbaliť339/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Mnohostranného dohovoru na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov zisku súvisiacich s daňovými zmluvami
Rozbaliť336/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd, podpísanej 27. februára 2012
Rozbaliť319/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Rozbaliť316/2018 Z. z. - Oznámenie Dohode medzi EÚ a Islandom na spoločnom plnení záväzkov Kjótskeho protokolu o zmene klímy
Rozbaliť304/2018 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a ČR o automatickej výmene informácií v oblasti DPH
Rozbaliť286/2018 Z. z. - Zákon o výbere na funkciu európskeho a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre
Rozbaliť276/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irackou republikou
Rozbaliť257/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Dohody o spolupráci medzi SR a Spojených štátov mexických v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry
Rozbaliť256/2018 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
Rozbaliť255/2018 Z. z. - Oznámenie o prijatí Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami
Rozbaliť240/2018 Z. z. - Oznámenie o doplnení Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
Rozbaliť238/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Protokolu o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej štatútu
Rozbaliť235/2018 Z. z. - Oznámene o podpísaní Zmluvy medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách
Rozbaliť229/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Protokolu o predĺžení Dohody medzi SR a USA o vedecko-technickej spolupráci
Rozbaliť227/2018 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a Talianskom spolupráci v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky
Rozbaliť202/2018 Z. z. - Oznámenie o pozastavení dohody medzi ČSSR a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov na služobné cesty
Rozbaliť179/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Programu spolupráce medzi SR a Ruskom na roky 2018 – 2022
Rozbaliť144/2018 Z. z. - Oznámenie o prijatí Doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednsoti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti
Rozbaliť143/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Dohody medzi SR a Kuvajtským štátom o ekonomickej a technickej spolupráci
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené