Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 70 výsledkov k 9. 12. 2018
Rozbaliť258/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
Rozbaliť38/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z.
Rozbaliť53/2014 Z. z. - Oznámenie o výnose o minimálnych štandardoch pre študijné programy
Rozbaliť9/2014 Z. z. - Vyhláška o hlásení údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov
Rozbaliť401/2013 Z. z. - Oznámenie o výnose štandardov pre študijné programy
Rozbaliť316/2012 Z. z. - Oznámenie o minimálnych štandardoch pre špecializačné študijné programy
Rozbaliť254/2012 Z. z. - Oznámenie o minimálnych štandardoch pre špecializačné študijné programy
Rozbaliť62/2012 Z. z. - Zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek
Rozbaliť513/2011 Z. z. - Nariadenie o používaní profesijných titulov a ich skratiek na výkon zdravotníckeho povolania
Rozbaliť464/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Rozbaliť449/2011 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 777 zo 7. decembra 2011 k návrhu na skončenie núdzového stavu, zrušenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zrušenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 752 z 28. novembra 2011
Rozbaliť421/2011 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 752 z 28. novembra 2011 k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom
Rozbaliť282/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Rozbaliť269/2011 Z. z. - Vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení o v zdravotníctve
Rozbaliť124/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL a výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL
Rozbaliť399/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Rozbaliť398/2010 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci
Rozbaliť296/2010 Z. z. - Nariadenie o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
Rozbaliť406/2009 Z. z. - Úplné znenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť335/2009 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené