Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 243 výsledkov k 16. 12. 2018
Rozbaliť261/2017 Z. z. - Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
Rozbaliť163/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
Rozbaliť138/2017 Z. z. - Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
Rozbaliť86/2016 Z. z. - Oznámenie o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
Rozbaliť52/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
Rozbaliť201/2016 Z. z. - Vyhláška o vedení odbornej evidencie knižničných dokumentov
Rozbaliť110/2016 Z. z. - Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Rozbaliť209/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach vykonávania základných odborných činností v múzeách a v galériách a o evidencii predmetov kultúrnej hodnoty
Rozbaliť189/2015 Z. z. - Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti
Rozbaliť126/2015 Z. z. - Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a o galériách
Rozbaliť40/2015 Z. z. - Zákon o audiovízii
Rozbaliť238/2014 Z. z. - Úplné znenie zákona o ochrane pamiatkového fondu
Rozbaliť230/2014 Z. z. - Vyhláška o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií
Rozbaliť165/2014 Z. z. - Vyhláška o filmovom projekte
Rozbaliť103/2014 Z. z. - Zákon o divadelnej a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť468/2013 Z. z. - Vyhláška o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby
Rozbaliť237/2013 Z. z. - Oznámenie o výnose o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie
Rozbaliť116/2013 Z. z. - Zákon o zriadení Slovenského historického ústavu v Ríme
Rozbaliť340/2012 Z. z. - Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Rozbaliť447/2011 Z. z. - Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o podmienkach prechodu z analógového spôsobu šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania na digitálny spôsob šírenia signálu televízneho terestriálneho vysielania (podmienky prechodu)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené