Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 900 výsledkov k 20. 1. 2019
...
Rozbaliť19/2019 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 8. januára 2019 č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie
Rozbaliť17/2019 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 17/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 29. júla 2014 č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť7/2019 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 18. decembra 2018 č. 18/2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu
Rozbaliť1/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania pre RO, PO, ŠF, obce a VÚC
Rozbaliť401/2018 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších
Rozbaliť395/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
Rozbaliť394/2018 Z. z. - Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
Rozbaliť391/2018 Z. z. - Oznámenie o postupoch účtovania pre podielové a dôchodkové fondy
Rozbaliť390/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia z 11. decembra 2018 č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva
Rozbaliť385/2018 Z. z. - Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov
Rozbaliť373/2018 Z. z. - Novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu
Rozbaliť372/2018 Z. z. - Novela zákona o finančnej kontrole a audite
Rozbaliť371/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 462/2012 Z. z.
Rozbaliť370/2018 Z. z. - Zákon o štátnom rozpočte na rok 2019
Rozbaliť369/2018 Z. z. - Novela zákona o dani z pridanej hodnoty
Rozbaliť368/2018 Z. z. - Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Rozbaliť367/2018 Z. z. - Novela zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
Rozbaliť361/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov
Rozbaliť360/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrení o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
Rozbaliť359/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre zdravotné poisťovne
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené