Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 862 výsledkov k 22. 9. 2018
...
Rozbaliť261/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú
Rozbaliť260/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého
Rozbaliť250/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk
Rozbaliť249/2018 Z. z. - Oznámenie o registri bankových úverov a záruk
Rozbaliť236/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
Rozbaliť219/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky
Rozbaliť195/2018 Z. z. - Nariadenie vlády na poskytnutie investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky
Rozbaliť187/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc
Rozbaliť181/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí s tematikou nenásilného spontánneho odporu občanov proti vstupu vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968
Rozbaliť177/2018 Z. z. - Zákon proti byrokracii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť169/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
Rozbaliť168/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
Rozbaliť167/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene výnosu, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku prostriedkov pre klientov Štátnej pokladnice
Rozbaliť157/2018 Z. z. - Zákon o metrológii
Rozbaliť149/2018 Z. z. - Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 150. výročia narodenia Dušana Samuela Jurkoviča
Rozbaliť114/2018 Z. z. - Úplne znenie zákona o dohľade nad finančným trhom
Rozbaliť113/2018 Z. z. - Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť111/2018 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Rozbaliť110/2018 Z. z. - Novela zákona o pozemkových spoločenstvách
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené