Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 256 výsledkov k 21. 10. 2018
Rozbaliť175/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
Rozbaliť117/2018 Z. z. - Nariadenie o zrušení nariadenia o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
Rozbaliť116/2018 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív
Rozbaliť87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane
Rozbaliť76/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť170/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
Rozbaliť134/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre kategórie výrobkov obranného priemyslu
Rozbaliť61/2017 Z. z. - Vyhláška o poplatkoch za poskytovanie technickej normy
Rozbaliť21/2017 Z. z. - Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
Rozbaliť18/2017 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
Rozbaliť15/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny
Rozbaliť308/2016 Z. z. - Vyhláška o postupe pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom
Rozbaliť259/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
Rozbaliť248/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
Rozbaliť240/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste
Rozbaliť236/2016 Z. z. - Vyhláška o štandardoch kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektriny
Rozbaliť224/2016 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu vody z vodných tokov
Rozbaliť223/2016 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
Rozbaliť192/2016 Z. z. - Vyhláška o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené