Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 259 výsledkov k 22. 3. 2019
Rozbaliť71/2019 Z. z. - Novela vyhlášky o hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení
Rozbaliť31/2019 Z. z. - Vyhláška o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov
Rozbaliť22/2019 Z. z. - Nariadenie o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na účet Národného jadrového fondu
Rozbaliť21/2019 Z. z. - Nariadenie vlády o výške odvodu elektriny koncovým odberateľom
Rozbaliť308/2018 Z. z. - Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť307/2018 Z. z. - Zákon o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov
Rozbaliť175/2018 Z. z. - Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovení § 28a a § 38ab zákona č. 657/2004 Z. z.
Rozbaliť117/2018 Z. z. - Nariadenie o zrušení nariadenia o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky
Rozbaliť116/2018 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív
Rozbaliť87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane
Rozbaliť76/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť170/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
Rozbaliť134/2017 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje typ transferovej licencie pre kategórie výrobkov obranného priemyslu
Rozbaliť61/2017 Z. z. - Vyhláška o poplatkoch za poskytovanie technickej normy
Rozbaliť21/2017 Z. z. - Vyhláška o cenovej regulácii výroby, dodávky pitnej a čistenia odpadovej vody
Rozbaliť18/2017 Z. z. - Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
Rozbaliť15/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny
Rozbaliť308/2016 Z. z. - Vyhláška o postupe pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom
Rozbaliť259/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené