Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 165 výsledkov k 21. 7. 2019
Rozbaliť155/2019 Z. z. - Novela zákona o vysokých školách
Rozbaliť338/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Rozbaliť112/2018 Z. z. - Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
Rozbaliť63/2018 Z. z. - Novela Zákonníka práce
Rozbaliť57/2018 Z. z. - Zákon o regionálnej investičnej pomoci
Rozbaliť60/2016 Z. z. - Oznámenie o opatrení o predkladaní oznámení o prekročení a zosúladení limitov v majetku DF a DDF
Rozbaliť27/2015 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ustanovujúce spôsob úpravy výsledku hospodárenia pre finančné výkazníctvo
Rozbaliť328/2014 Z. z. - Oznámenie o opatrení ustanovujúcom vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Rozbaliť386/2012 Z. z. - Oznámenie o vzoroch tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
Rozbaliť348/2012 Z. z. - Uznesenie o dani z príjmov
Rozbaliť188/2012 Z. z. - Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 114/2011 z 13. júna 2012 vo veci pozastavenia účinnosti § 51b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 548/2010 Z. z. a zákona č. 129/2011 Z. z.
Rozbaliť548/2011 Z. z. - Novela zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť505/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov
Rozbaliť406/2011 Z. z. - Zákon o dobrovoľníctve
Rozbaliť380/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zrušení oznámenia č. 309/2011 Z. z.
Rozbaliťr1/c119/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 331/2011 Z. z.
Rozbaliťr1/c88/2011 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 250/2011 Z. z.
Rozbaliť250/2011 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozbaliť470/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov
Rozbaliť450/2010 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku a protokol k nej
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené