Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 42 výsledkov
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Povinnosťou vlastníka stavby je stavbu udržiavať v dobrom stavebnotechnickom stave v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s podmienkami určenými v stavebnom povolení...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Stavby, ktoré sa uskutočňujú v súčasnosti, musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby vyhovovali základným požiadavkám na stavby v zmysle uvedených právnych predpisov. Stavebný úrad...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Stavebný úrad je oprávnený nariadiť vypratanie stavby v prípade, že stavba je v stavebno-technickom stave bezprostredne ohrozujúcom život alebo zdravie osôb.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Nariadiť odstránenie nepovolenej stavby alebo nepovolenej zmeny stavby možno len osobe, ktorá je stavebníkom, pričom zároveň je vlastníkom stavby alebo nájomcom stavby.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Nadácia vzniká dňom zápisu do registra nadácií, ktoré vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína dňom doručenia návrhu na...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zmluvou uzavretou na diaľku je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Cestovná kancelária je povinná vykonať nápravu služieb cestovného ruchu alebo ponúknuť cestujúcemu vhodné náhradné služby cestovného ruchu.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení účastníkmi stavebného konania sú stavebník, ako aj právnické osoby...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Nadácia je účelové združenie majetku, ktoré slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ak nakladanie s majetkom patriacim do bezpodielového spoluvlastníctva manželov presahuje rámec bežných záležitostí, je potrebný súhlas druhého manžela k takémuto právnemu úkonu. Ak...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené