Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 193 výsledkov
...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 7. 2018
Potvrdenie o zamestnaní, na rozdiel od pracovného posudku, je zamestnávateľ po­vinný vydať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru bez ohľadu na to, či o jeho vyhotovenie...
Autor: JUDr. Marián Ďurana, JUDr. Radovan Nárožný
Právny stav od: 1. 7. 2017
Dátum aktualizácie: 9. 10. 2017
Účelom zakotvenia právneho inštitútu bezdôvodného obohatenia do nášho právneho poriadku je predovšetkým zabezpečenie toho, aby medzi subjektmi právnych vzťahov nedochádzalo k...
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 6. 2017
Štátny zamestnanec, ako aj služobný úrad môže neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou uplatniť na...
Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 6. 2017

Práva a povinnosti podielových spoluvlastníkov vychádzajú v súčasnom období z výšky ich spoluvlastníckeho podielu.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 7. 2016
Dátum aktualizácie: 5. 2. 2016
Žalobca je oprávnený so svojou žalobou disponovať. Znamená to, že môže  žalobu vziať späť, a to buď celkom alebo sčasti. Ak žalobu vezme späť v celom rozsahu, súd konanie zastaví....
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 7. 2016
Dátum aktualizácie: 5. 2. 2016
Ustanovenie § 128 – § 130 Civilného sporového poriadku upravuje postup súdu v prípadoch, ak podanie účastníka má nedostatky, je neúplné alebo nesprávne, alebo nezrozumiteľné.
Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Právny stav od: 1. 7. 2016
Dátum aktualizácie: 5. 2. 2016

Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorým je možné napadnúť len právoplatné rozhodnutie (rozsudok alebo uznesenie) odvolacieho súdu.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2016

Kasačná sťažnosť tvorí spolu s inštitútom žaloby na obnovu konania opravné prostriedky zakotvené v úprave Správneho súdneho poriadku.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2016

Kasačnú sťažnosť je možné podať proti každému právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu, ak tento zákon neustanovuje inak.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2016

Kasačnú sťažnosť je možné podať proti každému právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu, ak tento zákon neustanovuje inak.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené