Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 086 výsledkov
...
Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 1. 2017

Jednoduchá spoločnosť na akcie JSA predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti. Jednoduchá spoločnosť na akcie je kapitálovou obchodnou spoločnosťou, ktorá spája prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 1. 2017

Od 1. januára 2017 sa do slovenského právneho poriadku zavádza ďalší typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie. Ide o spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Minimálna výška základného imania je zákonom stanovená na hodnotu 1 euro. Za porušenie svojich záväzkov spoločnosť zodpovedá celým svojím majetkom, pričom povinnosť ručiť za záväzky spoločnosti sa na akcionárov nevzťahuje.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 1. 2017

Od 1. januára 2017 sa do slovenského právneho poriadku zavádza ďalší typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie. Ide o spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Minimálna výška základného imania je zákonom stanovená na hodnotu 1 euro. Za porušenie svojich záväzkov spoločnosť zodpovedá celým svojím majetkom, pričom povinnosť ručiť za záväzky spoločnosti sa na akcionárov nevzťahuje.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 1. 2017

Od 1. januára 2017 sa do slovenského právneho poriadku zavádza ďalší typ obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie. Ide o spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Minimálna výška základného imania je zákonom stanovená na hodnotu 1 euro. Za porušenie svojich záväzkov spoločnosť zodpovedá celým svojím majetkom, pričom povinnosť ručiť za záväzky spoločnosti sa na akcionárov nevzťahuje.

Autor: Mgr. Matej Trnavský, Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Kolektívna zmluva upravuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán. Môžu ju uzatvárať príslušné odborové orgány a zamestnávatelia, prípadne ich organizácie.

Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 1. 2017

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je uzavretá pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa osobitného predpisu, medzi príslušným vyšším odborovým orgánom, vládou poverenými zástupcami a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Dňa 1. januára 2017 vstúpil do účinnosti zákon č. 389/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Obchodný zákonník prostredníctvom ktorej sa v ustanoveniach § 220h až § 220zl Obchodného zákonníka zavádza nová právna forma obchodnej spoločnosti – Jednoduchá spoločnosť na akcie.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 7. 2016
Dátum aktualizácie: 5. 2. 2016

Žalobca je oprávnený so svojou žalobou disponovať. Znamená to, že môže  žalobu vziať späť, a to buď celkom alebo sčasti. Ak žalobu vezme späť v celom rozsahu, súd konanie zastaví. Ak je žaloba vzatá späť v  sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. O čiastočnom späťvzatí žaloby rozhodne súd v rozhodnutí vo veci samej.

Autor: Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 7. 2016
Dátum aktualizácie: 5. 2. 2016

Ustanovenie § 128 – § 130 Civilného sporového poriadku upravuje postup súdu v prípadoch, ak podanie účastníka má nedostatky, je neúplné alebo nesprávne, alebo nezrozumiteľné.

Autor: Mgr. Igor Šumichrast
Právny stav od: 1. 7. 2016
Dátum aktualizácie: 5. 2. 2016

Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorým je možné napadnúť len právoplatné rozhodnutie (rozsudok alebo uznesenie) odvolacieho súdu.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené