Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 298 výsledkov
...
Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Návrh na zápis fondu do registra sa musí podať do 60 dní odo dňa zriadenia fondu; prikladá sa k nemu zriaďovacia zmluva, štatút fondu, vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Novela katastrálneho zákona č. 212/2018 Z. z. spresňuje dokumenty, ktoré sú prílohou k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 10. 2018

V prípade, že za účastníka katastrálneho konania koná iná osoba, musí byť k návrhu na vklad priložená aj dohoda o splnomocnení medzi účastníkom konania a zaňho konajúcou osobou. Dohoda o splnomocnení je dvojstranný právny vzťah, ktorý vzniká medzi splnomocniteľom a splnomocnencom.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva je v zmysle Občianskeho zákonníka preferovaná dohoda účastníkov. Pokiaľ sa dohoda týka nehnuteľností, musí mať písomnú formu a právne účinky nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Taktiež musí mať všetky náležitosti ustanovené katastrálnym zákonom.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Jedným zo spôsobov zániku podielového spoluvlastníctva k spoločnej veci je dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak sa dohoda týka nehnuteľnosti, musí mať písomnú formu a vecnoprávne účinky nadobúda vkladom do katastra nehnuteľlností.

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 10. 2018

V kúpnej zmluve môže byť upravené aj právo z vecného  bremena. Vecné bremeno môže byť spojené buď s vlastníctvom určitej veci (pôsobiace in rem), alebo spojené s určitou osobou (pôsobiace in personam). Vecné bremeno im rem je spojené s vlastníctvom určitej veci.

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Vznik vecného bremena je podmienený existenciou dvoch sukcesívnych skutočností. Prvou skutočnosťou je existencia právneho titulu (jeden zo spôsobov zriadenia vecného bremena napr. zmluvou) a druhou právnou skutočnosťou, pretože ide o vecné právo, je zápis do katastra nehnuteľností príslušnou správou katastra.

Autor: Mgr. Lenka Michalovičová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Vkladom spoločníka do obchodnej spoločnosti môže byť aj nehnuteľnosť. V takomto prípade spoločnosť nadobúda vlastnícke právo k nehnuteľnosti právoplatným rozhodnutím príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru. Prílohou na vklad, pretože ide o právnickú osobu zapísanú v obchodnom registri, musí byť výpis z obchodného registra.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Vklad vlastníckeho práva je rozhodujúci pre okamih prechodu vlastníckeho práva, nemôže však nahradiť nedostatok právneho dôvodu nadobudnutia vlastníctva, ktorým je platná zmluva. Vkladom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra vstupuje nový vlastník do všetkých práv a povinností pôvodného vlastníka, nevstupuje však do práv pôvodného vlastníka pred podaním návrhu na vklad, lebo nie je právnym nástupcom predávajúceho.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 10. 2018

Vlastnícke právo pri nehnuteľnostiach sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu, katastrálneho odboru. Navrhovateľom môže byť ktorýkoľvek z účastníkov právneho úkonu, pričom účastníkmi konania sú obidvaja účastníci právneho úkonu.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené