Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 1 868 výsledkov
...
Právny stav od: 15. 4. 2015

Zodpovedná osoba je fyzická osoba, ktorá je prevádzkovateľom písomne poverená vykonávať dohľad nad ochranou osobných údajov a ktorá v rámci svojej činnosti dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní osobných údajov.

Právny stav od: 2. 1. 2015

Delenie reklamných stavieb do troch veľkostných kategórií má dosah na rôzny proces ich ohlasovania, povoľovania alebo kolaudácie.

Právny stav od: 2. 1. 2015

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou (projekt stavby) vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu, ktorým je obec, podľa § 117 stavebného zákona.

Právny stav od: 1. 1. 2015

Ak nemožno použiť platbu daňového subjektu podľa § 55 odsek 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v platnom znení, možno túto platbu použiť na kompenzáciu jeho daňového nedoplatku splatného preddavku na daň, nedoplatku na cle a nedoplatku na iných platbách u iného správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad.

Právny stav od: 3. 12. 2014

Koncesná zmluva je zmluva, ktorá sa využíva v rámci verejného obstarávania. 

Právny stav od: 31. 10. 2014

Žiadosť o nápravu je vymedzená v ustanovení § 136 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“). Doručenie žiadosti o nápravu je obligatórnou podmienkou pre podanie námietok podľa § 138 ods. 2 písm. a), b) a c) ZVO. Účelom inštitútu žiadosti o nápravu je dosiahnutie nápravy vo vzťahu uchádzač – verejný obstarávateľ.

Právny stav od: 17. 7. 2014

Zákon č. 250/2007 Z. z. v ustanovení § 11 až § 18 upravuje informačné povinnosti predávajúceho, výrobcu alebo dovozcu, aby bola zabezpečená ochrana spotrebiteľa.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2015, všetky práva vyhradené