Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 361 výsledkov
...
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 1. 2019
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podl'a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri vykone práce vo...
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 1. 2019

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 – 2020 je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Povinnosťou vlastníka stavby je stavbu udržiavať v dobrom stavebnotechnickom stave v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s podmienkami určenými v stavebnom povolení...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Stavby, ktoré sa uskutočňujú v súčasnosti, musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby vyhovovali základným požiadavkám na stavby v zmysle uvedených právnych predpisov. Stavebný úrad...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Stavebný úrad je oprávnený nariadiť vypratanie stavby v prípade, že stavba je v stavebno-technickom stave bezprostredne ohrozujúcom život alebo zdravie osôb.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Nariadiť odstránenie nepovolenej stavby alebo nepovolenej zmeny stavby možno len osobe, ktorá je stavebníkom, pričom zároveň je vlastníkom stavby alebo nájomcom stavby.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Nadácia vzniká dňom zápisu do registra nadácií, ktoré vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína dňom doručenia návrhu na...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení účastníkmi stavebného konania sú stavebník, ako aj právnické osoby...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Nadácia je účelové združenie majetku, ktoré slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,...
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Žalobou si môže účastník konania uplatniť právo na súdnu ochranu porušeného alebo priamo dotknutého práva alebo právom chráneného záujmu. Na účely konania stačí o existencii práva...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené