Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 1 969 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 7. 2016

Žalobca je oprávnený so svojou žalobou disponovať. Znamená to, že môže  žalobu vziať späť, a to buď celkom alebo sčasti. Ak žalobu vezme späť v celom rozsahu, súd konanie zastaví. Ak je žaloba vzatá späť v  sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. O čiastočnom späťvzatí žaloby rozhodne súd v rozhodnutí vo veci samej.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Ustanovenie § 128 – § 130 Civilného sporového poriadku upravuje postup súdu v prípadoch, ak podanie účastníka má nedostatky, je neúplné alebo nesprávne, alebo nezrozumiteľné.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorým je možné napadnúť len právoplatné rozhodnutie (rozsudok alebo uznesenie) odvolacieho súdu.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Kasačná sťažnosť tvorí spolu s inštitútom žaloby na obnovu konania opravné prostriedky zakotvené v úprave Správneho súdneho poriadku.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Kasačnú sťažnosť je možné podať proti každému právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu, ak tento zákon neustanovuje inak.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Kasačnú sťažnosť je možné podať proti každému právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu, ak tento zákon neustanovuje inak.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Kasačnú sťažnosť je možné podať proti každému právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu, ak tento zákon neustanovuje inak.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Kasačná sťažnosť je opravný prostriedok v správnom súdnictve smerujúci proti právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu, ak v konaní alebo pri rozhodovaní porušil zákon. Kasačná sťažnosť je prípustná len z dôvodov uvedených v zákone. Kasačnú sťažnosť možno podať z obšírne koncipovaného, avšak taxatívne vymedzeného okruhu dôvodov. Dôvodom kasačnej sťažnosti nebudú skutkové dôvody, iba dôvody právne.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Kasačnú sťažnosť možno podať proti každému právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu, ak nie je jej podanie vylúčené (§ 439 ods. 2 Správneho súdneho poriadku).Kasačná sťažnosť je prípustná len z dôvodov uvedených v tomto zákone. Kasačnú sťažnosť možno podať z obšírne koncipovaného, avšak taxatívne vymedzeného okruhu dôvodov (§ 440 Správneho súdneho poriadku). Dôvodom kasačnej sťažnosti nie sú skutkové dôvody, iba dôvody právne.

Právny stav od: 1. 7. 2016

O veci rozhoduje vecne a miestne príslušný súd. Na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené