Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 270 výsledkov
...
Autor: Mgr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Návrh na zápis fondu do registra sa musí podať do 60 dní odo dňa zriadenia fondu; prikladá sa k nemu zriaďovacia zmluva, štatút fondu, vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi.

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 13. 8. 2018

Daňový subjekt má právo požiadať správcu dane o odklad platenia dane alebo o povolenie zaplatenia dane v splátkach.

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 8. 2018

Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití finančného príspevku.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 27. 7. 2018
Licenčnou zmluvou na predmety priemyselného vlastníctva oprávňuje poskytovateľ nadobúdateľa v dojednanom rozsahu a na dojednanom území na výkon práv z priemyselného vlastníctva (ďalej len „právo“) a nadobúdateľ sa zaväzuje na poskytovanie určitej odplaty alebo inej majetkovej hodnoty.
Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 26. 7. 2018

Vznik, zánik a výkon práva z licenčnej zmluvy na patent sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. Licenčná zmluva nadobúda právne účinky voči tretím osobám odo dňa zápisu do registra patentov na Úrade priemyselného vlastníctva. To neplatí vo vzťahu k osobám, ktoré o uzatvorení licenčnej zmluvy vedeli alebo podľa okolností mali vedieť.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 7. 2018

Podmienkou pre založenie zodpovednosti za stratu zverených predmetov je existencia písomného potvrdenia, v ktorom je jasne označený predmet, ktorý bol zamestnancovi zverený, a ktorý obsahuje potvrdenie o prevzatí predmetu zamestnancom so zamestnancovým podpisom. 

Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 7. 2018

Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť kultúrne podujatie.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 7. 2018

Potvrdenie o zamestnaní, na rozdiel od pracovného posudku, je zamestnávateľ po­vinný vydať zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru bez ohľadu na to, či o jeho vyhotovenie zamestnanec požiada.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 7. 2018

Podľa ustanovenia § 75 ods. 2 Zákonníka práce pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 6. 2018

Program vlastnej činnosti (ďalej len „Program“) má zabezpečiť dôslednejšiu aplikáciu ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. v podmienkach príslušnej povinnej osoby. Program musí byť vypracovaný písomne a musí byť vždy v dosahu príslušných zamestnancov.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené