Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 1 945 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 7. 2016

Žalobca je oprávnený so svojou žalobou disponovať. Znamená to, že môže  žalobu vziať späť, a to buď celkom alebo sčasti. Ak žalobu vezme späť v celom rozsahu, súd konanie zastaví. Ak je žaloba vzatá späť v  sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. O čiastočnom späťvzatí žaloby rozhodne súd v rozhodnutí vo veci samej.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Ustanovenie § 128 – § 130 Civilného sporového poriadku upravuje postup súdu v prípadoch, ak podanie účastníka má nedostatky, je neúplné alebo nesprávne, alebo nezrozumiteľné.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorým je možné napadnúť len právoplatné rozhodnutie (rozsudok alebo uznesenie) odvolacieho súdu.

Právny stav od: 1. 7. 2016

O veci rozhoduje vecne a miestne príslušný súd. Na konanie v prvej inštancii je miestne príslušný všeobecný súd žalovaného, ak nie je ustanovené inak.

Právny stav od: 1. 7. 2016

V prípade, že zmluvné strany uzatvoria rozhodcovskú zmluvu, prenášajú právomoc všeobecných súdov v určených veciach na rozhodcovský súd.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Sudca správneho súdu je v zmysle § 87 ods. 1 Správneho súdneho poriadku vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, účastníkom konania, ich zástupcom alebo k osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti alebo ak konal či rozhodoval vo veci ako zamestnanec orgánu verejnej správy.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Procesný inštitút uplatnenia námietky zaujatosti stranou je rámcovo vymedzený v ustanovení § 52 a nasl. Civilného sporového poriadku, pričom strana môže uplatniť námietku zaujatosti len z dôvodov uvedených v § 49 tohto poriadku, t. j. ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Od 1. 2. 2004 sa zápis údajov do obchodného registra realizuje podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Návrh na zápis údajov do obchodného registra sa podáva na tlačivách, ktoré sú uvedené v prílohe vyhlášky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť. Ak návrh spolu s prílohami spĺňa všetky podmienky zápisu podľa Zákona o OR, súdny úradník vykoná zápis požadovaných údajov do obchodného registra. Ak návrh tieto podmienky nespĺňa, vydá súd oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Prostredníctvom inštitútu námietky sa umožňuje navrhovateľovi odstraňovať nedostatky návrhu na zápis zmeny údajov, a to najmä doplniť chýbajúce údaje alebo opraviť nesprávne údaje, pre ktoré bolo vykonanie zápisu zmeny údajov odmietnuté. Späťvzatie námietok sa nepripúšťa.

Právny stav od: 1. 7. 2016

Rozsudkom rozhoduje súd vo veci samej, a to o celej prerokovávanej veci. V prípade, ak je to účelné, môže súd rozsudkom rozhodnúť najprv len o jej časti alebo len o jej základe alebo dôvode. Civilný sporový poriadokrozlišuje aj čiastočný (§ 213 zákona) a medzitýmny (§ 214 až § 222 zákona) rozsudok. 

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené