Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 112 výsledkov
...
Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 7. 2017

Od 1. júla 2017 je v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zakotvený inštitút konania vo veciach vymáhania pohľadávok, v rámci ktorého Sociálna poisťovňa z úradnej moci vymáha pohľadávky. Exekučným titulom je v tomto konaní vykonateľné rozhodnutie, ktorým bola účastníkovi konania uložená povinnosť plniť a účastník konania si túto povinnosť dobrovoľne v stanovenej lehote nesplnil.

Autor: Ing. Miriam Gregorová, JUDr. Miriam Podhradská, Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Na základe exekučného príkazu je dlžník povinného povinný vyplatiť pohľadávku oprávnenému, resp. na účet exekútora, podľa toho, ako bolo dohodnuté v zmluve o vykonaní exekúcie.

Autor: JUDr. Miriam Podhradská
Právny stav od: 1. 4. 2017

Exekučný príkaz vydáva exekútor a doručuje oprávnenému, povinnému, ako aj subjektu, ktorý má daný príkaz realizovať – v zá­vislosti od výberu spôsobu vedenia exekúcie. Proti exekučnému príkazu nie je prípustný opravný prostriedok, pretože povinný, resp. účastníci exekučného konania mali právo obrany voči exekučnému konaniu ešte pred jeho vydaním. Exekučný príkaz predstavuje pokyn exekútora na realizáciu exekúcie.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 4. 2017

V zásade platí, že exekútor predloží námietku zaujatosti so svojím vyjadrením a prípadne s vyjadrením iných účastníkov konania bezodkladne na rozhodnutie súdu. O tom, či je exekútor vylúčený, rozhodne súd do siedmich dní.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 4. 2017

Jednou z obsahových náležitostí upovedomenia o začatí exekúcie sú s ohľadom na § 201 ods. 1 Exekučného poriadku aj predbežné trovy exekúcie, ktoré určuje súdny exekútor v zmysle novej vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Exekučného poriadku.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 4. 2017

Novelizovaný Exekučný poriadok zákonom č. 2/2017 Z. z. pamätá a rieši situácie, ak účastník exekučného konania nesúhlasí so zastavením exekúcie súdnym exekútorom. Dôvody, za naplnenia ktorých môže súdny exekútor sám zastaviť exekúciu, sú taxatívne uvedené v § 61n ods. 1 písm. a) až písm. h) Exekučného poriadku. Exekútor v takomto prípade zastavuje exekúciu upovedomením o zastavení exekúcie, ktoré spolu s výzvou na zaplatenie náhrady výdavkov doručuje účastníkom konania.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Súdny exekútor môže zastaviť exekúciu v prípadoch, ako napr. keď zastavenie exekúcie navrhol oprávnený, zanikol niektorý z účastníkov bez právneho nástupcu či keď povinný je nemajetný. Exekútor v týchto prípadoch doručí upovedomenie o zastavení exekúcie účastníkom a súdu, pričom ak zákon v danom prípade pripúšťa námietky, tak až po rozhodnutí o nich. Dôvod zastavenia exekúcie však povinne vždy uvedie.

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Ak exekútor prijme peňažné prostriedky od povinného, je povinný ich poukázať oprávnenému najneskôr do siedmich dní od ich prijatia. Oprávnený sa s exekútorom môže dohodnúť písomnou formou aj na inej lehote, avšak táto nesmie byť dlhšia ako 90 dní. V opačnom prípade je takáto dohoda neplatná. Exekútor je povinný na požiadanie povinného a na účel preukázania splnenia dlhu vystaviť písomné potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti na tlačive zverejnenom na webovom sídle ministerstva

Autor: Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 4. 2017

Povinný môže z uvedených dôvodov podať návrh na zastavenie exekúcie. Podľa právnej úpravy účinnej od 1. apríla 2017 však dochádza k zmene. Po novom tak totiž musí urobiť do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh musí obsahovať odôvodnenie a všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Návrh má odkladný účinok.

Autor: Bc. Iveta Miškolciová
Právny stav od: 1. 4. 2017

Jedným z osobitných druhov pracovného pomeru je v zmysle ustanovenia § 52 ods. 1 Zákonníka práce domácka práca. Jej charakter spočíva vo výkone práce zamestnanca z iného miesta, než je miesto pracoviska zamestnávateľa. Je vhodná najmä pre osoby, pre ktoré je možnosť pracovať doma výhodou.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené