Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 2 326 výsledkov
...
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Právny stav od: 1. 1. 2019

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 – 2020 je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania sa môžu s užívateľským zamestnávateľom dohodnúť o dočasnom pridelení zamestnanca v pracovnom pomere na výkon práce, a to na základe písomnej dohody uzavretej medzi zamestnávateľom alebo agentúrou dočasného zamestnávania a užívateľským zamestnávateľom. V danom prípade hovoríme o dohode o dočasnom pridelení zamestnancov.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Právo na podanie na súd prehlasovaného vlastníka vychádza z ustanovenia § 14a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, podľa ktorého „prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká“.

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Návrh na zápis fondu do registra sa musí podať do 60 dní odo dňa zriadenia fondu; prikladá sa k nemu zriaďovacia zmluva, štatút fondu, vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Zmluvou sa vymedzia vzájomné práva a povinnosti pri výstavbe medzi stavebníkmi alebo pri vstavbe, alebo nadstavbe domu medzi stavebníkmi a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Na účinnosť zmluvy a jej zmien je potrebný zápis do katastra nehnuteľností.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome okrem uvedených náležitostí môže obsahovať aj vymedzenie spoluvlastníckeho podielu na kotolni, ak vykuruje viac domov a na základe dohody medzi nadobúdateľmi bytov a vlastníkom domu prechádza zmluvou o prevode vlastníctva bytu do podielového spoluvlastníctva vlastníkov bytov a vlastníkov nebytových priestorov v dome.

Autor: Mgr. Monika Ivanová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Spoločenstvo je právnická osoba, ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. 

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov v dome môže vzniknúť na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu uzavretej medzi stavebníkmi alebo medzi doterajšími vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome a stavebníkmi. 

Autor: JUDr. Dagmar Pagáčová
Právny stav od: 1. 11. 2018
Ustanovenia o jednotlivých  obchodných spoločnostiach určujú, ktoré osoby a v akom rozsahu podliehajú zákazu konkurenčného konania.  Ak  osoba, na ktorú sa zákaz konkurencie vzťahuje poruší tento zákaz, spoločnosť má právo požadovať aby vydala prospech z obchodu, pri ktorom porušila zákaz konkurencie, alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti požadovať na náhradu škody.
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 11. 2018

Zákonník práce umožňuje, aby si zamestnávateľ so zamestnancom dohodol v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené