Výsledky vyhľadávania vo Vzoroch zmlúv a právnych podaní: 1 885 výsledkov
...
Právny stav od: 18. 4. 2016

Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky (okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody).

Právny stav od: 18. 4. 2016

Subjektmi oprávnenými podať žiadosť o nápravu sú uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Právny stav od: 18. 4. 2016

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len subjekt, ktorý spĺňa podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Jednou z podmienok je skutočnosť, že účastník verejného obstarávania nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Na žiadosť daňového subjektu vydá správca dane o tom potvrdenie.   

Právny stav od: 17. 4. 2016

Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, je buď právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným plnením.

Právny stav od: 1. 1. 2016

Licenčná zmluva ako dvojstranný adresovaný právny úkon je predpokladom vzniku práva na použitie diela na základe nadobudnutia súhlasu (licencie) od autora ako nositeľa práv k dielu.

Právny stav od: 1. 1. 2016

Prostredníctvom tejto zmluvy udeľuje autor nadobúdateľovi licenciu na vydanie diela (slovesného diela, dramatického diela, hudobnodramatického diela, hudobného diela, výtvarného diela, fotografického diela alebo kartografického diela), teda na vyhotovenie jeho rozmnoženín a na verejné rozširovanie týchto rozmnoženín alebo ich sprístupňovanie verejnosti.

Právny stav od: 1. 1. 2016

Prostredníctvom tejto zmluvy udeľuje autor nadobúdateľovi licenciu na vydanie diela (slovesného diela, dramatického diela, hudobnodramatického diela, hudobného diela, výtvarného diela, fotografického diela alebo kartografického diela), teda na vyhotovenie jeho rozmnoženín a na verejné rozširovanie týchto rozmnoženín alebo ich sprístupňovanie verejnosti.

Právny stav od: 1. 1. 2016

V záujme právnej istoty povinných osôb a v záujme objektivity výsledkov finančnej kontroly (okrem základnej finančnej kontroly ako jedného z druhov finančnej kontroly) a auditu ustanovenie § 26 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite si kladie za cieľ zabezpečiť, aby administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste a audit nevykonávali zamestnanci, ktorí by mohli kvôli svojmu vzťahu k povinnej osobe alebo k predmetu overovania vzbudzovať pochybnosti, či nariadená kontrola bude vykonávaná objektívne a či ich výsledky budú posudzované bez nežiaducich vedľajších vplyvov.

Právny stav od: 1. 1. 2016

Možnosť odstúpiť od licenčnej zmluvy na vydanie diela priznáva autorovi ustanovenie § 75 ods. 4 Autorského zákona.

Právny stav od: 1. 1. 2016

V záujme právnej istoty povinných osôb a v záujme objektivity výsledkov finančnej kontroly (okrem základnej finančnej kontroly ako jedného z druhov finančnej kontroly) ustanovenie § 26 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v platnom znení si kladie za cieľ zabezpečiť, aby administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste a audit nevykonávali zamestnanci, ktorí by mohli kvôli svojmu vzťahu k povinnej osobe alebo k predmetu overovania vzbudzovať pochybnosti, či nariadená kontrola bude vykonávaná objektívne a či jej výsledky budú posudzované bez nežiaducich vedľajších vplyvov.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené