Výsledky vyhľadávania v Tlačivách a formulároch: 484 výsledkov
...
Právny stav od: 8. 2. 2017

Štátny zamestnanec je počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru povinný podať majetkové priznanie. Štátny zamestnanec je povinný podať majetkové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru podľa stavu ku dňu vzniku štátnozamestnaneckého pomeru a do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Právny stav od: 8. 2. 2017

Vedúci zamestnanec je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca a do 31. marca každého kalendárneho roka.

Právny stav od: 1. 2. 2017

Lehota na podanie námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu je 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Právny stav od: 1. 2. 2017

Výmaz oprávnenej osoby registrujúci orgán vykoná na návrh zapísanej oprávnenej osoby. Registrujúci orgán bezodkladne oznámi výmaz oprávnenej osoby partnerovi verejného sektora. Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, je partner verejného sektora povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. b) z. č. 315/2016 Z. z. 

Právny stav od: 1. 2. 2017

Výmaz oprávnenej osoby registrujúci orgán vykoná na návrh zapísanej oprávnenej osoby. Registrujúci orgán bezodkladne oznámi výmaz oprávnenej osoby partnerovi verejného sektora. Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, je partner verejného sektora povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. b) z. č. 315/2016 Z. z. 

Právny stav od: 1. 2. 2017

Návrh na zápis údajov do registra podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona súčinnosť.

Právny stav od: 1. 2. 2017

Návrh na zápis údajov do registra podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona súčinnosť.

Právny stav od: 1. 2. 2017

Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.

Právny stav od: 1. 2. 2017

Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.

Právny stav od: 1. 2. 2017

Ak oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c) až e) z. č. 315/2016 Z. z. zistí, že došlo k zmene konečného užívateľa výhod, postupuje podľa § 9; inak bezodkladne zašle registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod. 

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené