Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 18 982 výsledkov
...
Spisová značka: 6Co/359/2015
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 7. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 3. 2018

I. Z hľadiska totožnosti predmetu konania za „tú istú vec“ je potrebné v novom konaní považovať ten istý nárok, o ktorom sa už právoplatne rozhodlo, ak sa opiera o ten istý právny dôvod, vyplývajúci z totožného skutkového stavu veci. Z uvedeného je zrejmé, že pri skúmaní totožnosti uplatňovaného nároku je potrebné vychádzať z posudzovania niekoľkých podmienok za súčasného splnenia ktorých totožnosť nastáva. Sú nimi zhodnosť uplatňovaného nároku, vychádzajúc z toho istého právneho dôvodu a na podklade toho istého skutkového stavu.

II. Právnym dôvodom žaloby rozumieme konkrétny právny pomer, ktorý vznikol z právnych skutočností, ktoré uvádza žalobca a ktorého ochrana je v civilnom konaní požadovaná. Teda taký právny pomer (v zmysle hmotnoprávnom), o ktorý žalobca opiera svoj uplatňovaný nárok a ktorý vyplýva zo súhrnu rozhodujúcich skutočností. Žalobný petit a právny dôvod žaloby je vymedzený relevantnými skutočnosťami, tzv. skutkovými okolnosťami prípadu (skutkový stav).

Spisová značka: 23To/133/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 29. 1. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 3. 2018

I. Pre záver o tom, že sa skutok, ktorý napĺňa znaky určitého trestného činu, stal, nepostačuje zistenie, že páchateľka v tomto prípade jazdila štvorkolkou po „zakázanom“ území. Teda že naplnila objektívnu stránku v tomto prípade prečinu podľa § 305 ods. 2 Tr.zák. U tohto trestného činu, ktorý oproti odseku 1 je samostatnou skutkovou podstatou trestného činu porušovanie ochrany rastlín a živočíchov, sa vyžaduje zavinenie vo forme úmyslu. Nemožno pritom stotožňovať úmysel jazdiť štvorkolkou v určitom priestore s úmyslom jazdiť aj v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpisy. V tomto prípade samozrejme úmyselný rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi nemožno ustáliť len na základe všeobecnej zásady v tom, že „neznalosť zákona neospravedlňuje“. Uplatnenie tejto zásady by mohlo postačovať, ak by predmetný trestný čin bol nedbanlivostný. Je nepochybne povinnosťou štátu, aby „ochranu“ určitého územia pred úmyselným poškodzovaním aj prostriedkami trestného práva zabezpečil nielen „vymedzením“ chráneného územia v právnej norme, ale aj dostatočne zrozumiteľným (vrátane viditeľnosti) označením na miestach, kde sa inak objektívne technicky môže vstúpiť, napríklad motorovou štvorkolkou. Ak takéto označenie nie je možné v trestnom konaní bez akýchkoľvek pochybností preukázať, musí súd rezignovať na vyvodenie trestnej zodpovednosti.

II. V tejto súvislosti porovnanie urobené prokurátorkou v odvolaní, medzi predpismi na ochranu prírody a predpismi daňovými neobstojí. Povinnosť platiť dane je povinnosťou prakticky všeobecnou, zatiaľ čo zákaz jazdiť štvorkolkou po cestách rôznych kategórií, resp. pozemkoch nie je všeobecný. Preto daňový subjekt je povinný sám sa oboznámiť s predpismi, ktoré musí dodržať pri plnení daňovej povinnosti. Na druhej strane osoba jazdiaca na štvorkolke musí byť spravidla na zákaz vjazdu na určité územie osobitne upozornená.

Spisová značka: 10Co/191/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 12. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 3. 2018

Zásadu úspechu vo veci (§255 CSP) treba uplatniť aj na konania, v ktorých výška plnenia závisí od úvahy súdu alebo od znaleckého posudku. V týchto prípadoch však nejde o procesne neúspešného žalobcu, ak mu bola priznaná aspoň časť žalobou uplatneného nároku, nemožno ho totiž ad absurdum zaťažiť procesnou zodpovednosťou za predvídanie výsledku na základe úvahy súdu alebo znaleckej činnosti. Pri rozhodovaní o náhrade trov konania je potrebné rozlíšiť čo je základné a čo sprevádzajúce. Za základné sa považuje rozhodnutie, že do žalobcovho práva bolo zasiahnuté, výška ujmy je potom druhotná a nadväzujúca. Rovnako odborná otázka posudzovaná znalcom môže presahovať možnosti strany sporu, ktorá napr. výšku škody „iba“ odhaduje. Aj tu je primárny fakt, že škoda bola spôsobená; jej výška nasleduje. Žalobkyňu v predmetnej veci preto bolo nevyhnutné považovať za plne procesne úspešnú (späťvzatie sa týkalo iba násobkov, nie základu), keďže mala plný úspech čo do základu uplatneného nároku a súčasne výška plnenia, vyplývajúca z tohto jej procesného úspechu, závisela výlučne od úvahy súdu. Na základe uvedeného, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami odvolací súd priznal žalobkyni právo na plnú náhradu trov (celého) konania, avšak iba z prisúdenej sumy.

Spisová značka: 14CoP/59/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 26. 9. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 3. 2018

Právna zástupkyňa navrhovateľky si uplatnila právo na náhradu separátnych trov konania podľa ustanovenia § 147a O.s.p. v súvislosti s účasťou na zmarenom pojednávaní konanom pred okresným súdom. Vzhľadom na skutočnosť, že odvolacie konanie začalo v čase účinnosti novej procesne úpravy a vzhľadom na zásadu tzv. okamžitej aplikability Civilného mimosporového poriadku a Civilného sporového poriadku, je nutné konštatovať, že aktuálna právna úprava už neupravuje možnosť strany sporu uplatniť si nárok na náhradu tzv. separátnych trov konania, ktorý by zodpovedal a bol adekvátny nároku vyplývajúceho a upraveného v ustanovení § 147a ods. 1 O.s.p., rovnako tak ani možnosť právneho zástupcu strany sporu uplatniť si nárok na náhradu separátnych trov konania adekvátny nároku vyplývajúceho a upraveného v ustanovení § 147a ods. 2 O.s.p. Za daného právneho stavu je potom bez právnej relevancie skúmať dôvodnosť a zákonnosť uplatnených separátnych trov právnej zástupkyne navrhovateľky, nakoľko súd už nemôže priznať nárok strane sporu, resp. právnemu zástupcovi, ktorý aktuálna právna úprava neupravuje a priznať tak strane/účastníkovi viac práva, ako mu zo zákona prináleží.

Spisová značka: 9CoP/25/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 7. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 3. 2018

Civilný sporový poriadok zavádza novú definíciu trov konania, pričom za trovy konania sa podľa novej právnej úpravy považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t.j. v období od začatia konania do jeho skončenia. Nová právna úprava druhy trov konania nevymedzuje ani príkladným výpočtom, ako to bolo v ustanovení § 137 OSP. Trovami konania spravidla sú hotové výdavky strán a ich zástupcov ako cestovné náhrady, stravné, náklady na ubytovanie, poštovné, súdne poplatky, ušlý zárobok, trovy dôkazov, odmena za právne služby poskytnuté advokátom a iné. Aby sa výdavky, ktoré v konaní vznikli, mohli považovať za trovy konania, musí byť splnená aj ďalšia požiadavka a to, že musia byť preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva v tomto konaní. ... Každú jednu zložku výdavkov, teda aj každý úkon právnej služby, ak je strana (či iný subjekt) zastúpená advokátom, musí súd posudzovať samostatne. Dôležitou je tiež požiadavka, aby výdavky, ktoré majú byť považované za trovy konania, boli aj skutočne vynaložené v konaní, teda nemôže ísť napríklad len o pohľadávku štátu na zaplatenie súdneho poplatku; vyrubený súdny poplatok na to, aby mohol byť považovaný za trovy konania, musí byť aj zaplatený. Dôkazné bremeno ohľadom preukázania splnenia predpokladov pre posudzovanie výdavkov ako trov konania leží na strane sporu.

Spisová značka: 12Co/209/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 7. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 3. 2018

Pri rozhodovaní o trovách odvolacieho konania postupoval odvolací súd v súlade s ustanovením § 396 ods. 1 CSP tak, že analogicky aplikoval ustanovenie § 256 ods. 1 CSP. Dôvodom takéhoto postupu je skutočnosť, že Civilný sporový poriadok neobsahuje osobitnú úpravu rozhodovania o trovách odvolacieho konania v prípade, ak je odvolanie odmietnuté. Samotné ustanovenie § 396 ods. 1 CSP odkazuje na použitie ustanovení o trovách konania pred súdom prvej inštancie. Preto bolo potrebné rozhodnúť o trovách odvolacieho konania podľa analogického použitia ustanovenia § 256 ods. 1CSP, ktoré upravuje problematiku svojou povahou najbližšiu odmietnutiu odvolania, pretože i v tomto prípade odvolacie konanie končí bez toho, aby odvolací súd rozhodoval o veci samej.

Spisová značka: 12CoE/66/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 28. 7. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 3. 2018

Podľa § 125 ods. 3 CSP, podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil. Všeobecné súdy Slovenskej republiky sú povinné viesť súdny spis v listinnej forme (nie elektronicky). Civilný sporový poriadok v § 125 ods. 1 umožňuje stranám robiť voči súdu podania aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom (v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu), pričom v takomto prípade už strane neukladá povinnosť podanie doplniť aj v listinnej forme. Bez ďalšej úpravy by boli neprimerane vecne zaťažené súdy, ktorým by vyplynula povinnosť na vlastné náklady vyhotoviť potrebný počet rovnopisov podaní a príloh. Z uvedeného dôvodu bola do Sadzobníka súdnych poplatkov zákonom č. 273/2007 Z. z. doplnená položka 20a, na základe ktorej má súd povinnosť spoplatniť každý rovnopis elektronického podania a jeho príloh, ktoré sú potrebné na vytvorenie súdneho spisu. 

Spisová značka: 16CoE/114/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 7. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 3. 2018

I. S prihliadnutím na ustanovenie § 4 ods. 1 písm. c/ v spojení s § 4 ods. 4 Zákona o súdnych poplatkoch nie je sporné, že konanie vo veciach zdravotného poistenia (vrátane konania o výkone rozhodnutia alebo exekúcie v týchto veciach) je od súdneho poplatku vecne oslobodené. Zdravotná poisťovňa navrhujúca vykonanie exekúcie na vymoženie nezaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie preto neplatí napr. súdny poplatok zo žiadosti o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Odlišná situácia však nastáva v prípade vyrubeného poplatku za vyhotovenie rovnopisu podania urobeného elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.

II. V prípade poplatku za vyhotovenie rovnopisu podania urobeného elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom ide síce o súdny poplatok v širšom rámci exekučného konania, avšak nejde o poplatok za konanie vo veci zdravotného poistenia, ale za poplatok súvisiaci s administratívnym spracovaním podaní vykonaných elektronicky a opatrených zaručeným elektronickým podpisom. Ide teda o poplatok za zvýšenú administratívnu a finančnú záťaž súdov spojenú s vyhotovením rovnopisu podaní opatrených ZEP-om. Preto je potrebné tento poplatok odlíšiť od poplatku za konanie vo veciach zdravotného poistenia.

Spisová značka: 24CoP/41/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 3. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 3. 2018

V prípade neodkladných opatrení by rozhodnutie o nariadení neodkladného opatrenia v zásade nemalo obsahovať výrok, ktorý by sa rovnal výroku vo veci samej. Nariadenie takého neodkladného opatrenia, ktoré je v podstate zhodné s obsahom navrhovanej konečnej úpravy je prípustné len vtedy, ak by akékoľvek oneskorenie spôsobilo účastníkovi ťažko napraviteľnú ujmu. Výnimky pripúšťajú výslovne špeciálne právne úpravy za veľmi striktných podmienok.

Spisová značka: 5Co/372/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 12. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 3. 2018

Žalobca sa podaným návrhom domáhal aj toho, aby súd žalovanej neodkladným opatrením nariadil znášať užívanie predmetného vozidla v časových intervaloch, uvedených v navrhovanom petite. Pre účely neodkladného opatrenia je aj podľa odvolacieho súdu potrebné považovať za osvedčené, že automobil do BSM spadá, pretože spĺňa všeobecný predpoklad vzniku režimu BSM, a to je jeho nadobudnutie počas manželstva. Vzhľadom na osvedčenie tohto základného všeobecného predpokladu je potom aj podľa odvolacieho súdu dôvodné, aby v prípade potreby mohli automobil užívať obaja bezpodieloví spoluvlastníci. Žalobca túto potrebu osvedčil tvrdením obsiahnutým v návrhu, že stratil možnosť užívať automobil, a preto je dôvodné, aby do skončenia konania o vyporiadanie BSM mohol spoločne užívať majetok, ku ktorému je možné mať v tomto štádiu konania za osvedčený rovnaký rozsah práv u oboch strán sporu.

...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené