Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 20 538 výsledkov
...
Spisová značka: 1Co 373/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 21. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 1. 2019
I. I keď Civilný sporový poriadok upustil od pôvodnej koncepcie Občianskeho súdneho poriadku bezpodmienečnej väzby neodkladného opatrenia na konanie vo veci samej, naďalej platí,...
Spisová značka: 13S 77/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 1. 2019
I. Správny súd sa zaoberal prípustnosťou súdneho prieskumu rozhodnutia o prerušení vkladového konania. Je zrejmé, že ide o procesné rozhodnutie, pričom SSP vo všeobecnosti takýto...
Spisová značka: 12Co 174/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 1. 2019
Čo sa týka výroku o trovách konania, ktorým súd prvej inštancie priznal žalobcovi nárok na náhradu vo výške 98 %, odvolací súd aplikoval čl. 16 ods. 3 CSP a rozsudok aj v tejto...
Spisová značka: 7Sa 12/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 15. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 1. 2019
I. Žalovaný v písomnom vyjadrení v prvom rade namietal skutočnosť, že žalobu v mene žalobcu podala jeho manželka a v tejto súvislosti poukázal na dikciu § 51 ods. 2 a § 98 ods.1...
Spisová značka: 13Cob 135/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 1. 2019
Pokiaľ aj nie je zákonnou úpravou vymedzené, čo sa považuje za ospravedlniteľný dôvod a nie sú dané ani kritéria pre takýto ospravedlniteľný dôvod, tento by mal byť vyvodzovaný zo...
Spisová značka: 13Co 88/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 1. 2019
I. O trovách konania strán sporu rozhodol súd prvej inštancie podľa § 257 CSP, teda stranám sporu náhradu trov nepriznal z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré videl v tom, že...
Spisová značka: 26Co 246/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 13. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 1. 2019
Odvolací súd v prerokúvanej veci predovšetkým prihliadol na postoje a spôsob uplatnenia práva samotnými žalobcami. Žalobcovia sa v pôvodnej žalobe domáhali celkom nevykonateľného...
Spisová značka: 23Sa 113/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 1. 2019
Žalobou proti nečinnosti orgánu verejnej správy sa môže účastník konania domáhať vydania aj takého rozhodnutia, ktoré by bolo prípadne vylúčené zo súdneho prieskumu správnym súdom...
Spisová značka: 7Co 256/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 1. 2019
Zo znenia § 327 CSP vyplýva, že súd prípadné vady návrhu neodkladného opatrenia neodstraňuje a ustanovenia § 128 a § 129 CSP sa nepoužijú. Toto všeobecné pravidlo je však...
Spisová značka: 23Sa 53/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 7. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 1. 2019
Tvrdenie žalobkyne, že je potrebné odložiť vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia, nakoľko na podklade napadnutého rozhodnutia je možné pokračovať v priestupkovom konaní, kedy môže...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené