Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 18 215 výsledkov
...
Spisová značka: 29 Cdo 5036/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 26. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2017

Aby splnil požiadavku starostlivosti riadneho hospodára, je konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným povinný konať pri výkone svojej funkcie (okrem iného) s potrebnými znalosťami, a teda aj informovane, t. j. pri konkrétnom rozhodovaní využiť rozumne dostupné (skutkové aj právne) informačné zdroje a na ich základe starostlivo zvážiť možné výhody i nevýhody (rozpoznateľné riziká) existujúcich variantov podnikateľského rozhodnutí. Splnenie týchto povinností je nevyhnutné posudzovať prostredníctvom skutočností, ktoré konateľovi boli či pri vynaložení príslušnej starostlivosti mohli a mali byť známe v okamihu, v ktorom dotknuté podnikateľské rozhodnutie urobil.

Spisová značka: 22 Cdo 702/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 15. 6. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2017

Požiadavka, aby u doteraz nevyrovnaných spoločných dlhov súd vo výroku o ich vyporiadaní premietol ich výšku v dobe, kedy k vyporiadaniu dochádza, pri súčasnom zohľadnení toho, čo ktorý z účastníkov na sporný dlh zaplatil, a aby rozhodol i o príslušenstvo vyporiadavanej čiastky znamená, že súdy v konaní o vyporiadaní spoločného majetku manželov pri vyporiadaní úrokovaného dlhu sú povinné zisťovať výšku istiny, prípadne i výšky kapitalizovaných úrokov ku dňu svojho rozhodnutia, a následne dlh prikázať na úhradu obom manželom, t. j. každému jednu polovicu, či len niektorému z nich. Úroky, ktoré k dlhu prirastú po rozhodnutí o vyporiadaní spoločného majetku manželov, sa prikážu na úhradu obom manželom či len niektorému z nich; nedochádza u nich k stanoveniu ich konkrétnej výšky a ani k započítaniu príslušenstva do výpočtu o vyporiadacom podiele.

Spisová značka: 28 Cdo 2235/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 3. 11. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 23. 6. 2017

Právo na výživné je právom dieťaťa bez ohľadu na platobné miesto, ktorým je jeden z rodičov.

Spisová značka: 11Co/117/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 6. 2017

Vychádzajúc z okolností, za ktorých bol poskytnutý žalobkyni úver, odvolací súd konštatuje, že veriteľ nevyhodnotil dostatočne s odbornou starostlivosťou schopnosť žalovanej splácať poskytnutý úver. Ako to vyplýva z výpovede žalovanej a tento účel je vyjadrený aj v úverovej zmluve, účelom úveru bola úhrada skorších úverových záväzkov žalovanej. Už v čase uzavretia úverovej zmluvy bolo teda zrejmé, že žalovaná nie je schopná splácať svoje predchádzajúce záväzky. Žalobca poznal príjem žalovanej, ktorý bol v čase poskytnutia úveru vo výške 320,- eur mesačne. Pri takejto výške príjmu, vychádzajúc z mesačnej splátky 174,98 eur, berúc do úvahy nevyhnutné životné potreby žalovanej, nie je splnený predpoklad schopnosti splácať poskytnutý úver. Pokiaľ žalobca poukazuje na príjem partnera žalovanej, ktorý bez jeho preverenia žalobcom žalovaná uviedla vo výške 900,- eur, v tejto súvislosti odvolací súd poukazuje, že partner žalovanej nebol účastníkom úverovej zmluvy a nevznikla mu povinnosť úver splácať. Informáciu o príjme partnera navrhovateľky si žalobca nijakým spôsobom (napr. vyžiadaním si potvrdenia o jeho príjme od žalovanej) neoveril. V súčasnom štádiu konania žalovaná tvrdí, že tento príjem si vymyslela a jej manžel jej finančne neprispieva.

Spisová značka: 5CoP/23/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 5. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 6. 2017

Bez ohľadu na vek dieťaťa je čas prázdnin /letných, či jarných/a sviatkov /vianočné, novoročné, veľkonočné/ časom, kedy môže byť rodič s dieťaťom dlhšie, môžu spolu napríklad stráviť dovolenku, či inú aktivitu, na ktorú počas bežného roka nemajú čas, a preto nie je vhodné /ani pre maloleté dieťa a ani pre žiadneho z jeho rodičov/, aby bolo obdobie prázdnin a sviatkov narúšané stykom v rozsahu, ktorý platí pre bežný rok.

Spisová značka: 13Cob/204/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 31. 5. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 6. 2017

I. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu mali so žalovaným uzavretú zmluvu o výkone správy, z ktorej ustanovení nepochybne vyplýva úprava práv a povinností správcu, vlastníka a osobitné splnomocnenie správcu na právne úkony v mene vlastníkov. Primárne na základe zákona a uzavretej zmluvy bol to žalovaný, ktorý nároky z titulu vymáhania nedoplatkov bol povinný uplatňovať, a nie vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí boli poverení na komunikáciu so žalovaným a vo vzťahu ku ktorým ani nebolo relevantne preukázané, že by boli žalovaným účinne upovedomení o výške pohľadávky (nedoplatkov bývalých vlastníkov bytu). Dodáva sa, že žalovaný - správca mal oprávnenie podľa ust. § 8b ods. 1 zákona č. 182/1993Z. z. v znení účinnom od 1. júla 2004 uplatňovať hmotnoprávne nároky vlastníkov bez ich súhlasu práve preto, že mal pri správe domu podľa zákona povinnosť vzniknuté nedoplatky vymáhať (§ 8b ods. 2 písm. e) zákona č. 182/1993 Z. z.). Z uvedeného bola preto námietka, že bolo na strane vlastníkov bytov a nebytových priestorov, aby si sami vymáhali a domáhali sa vzniknutých nedoplatkov, prípadne náhrady škody, zhodnotená ako nedôvodná.

II. K žalovaným vznesenej námietke premlčania krajský súd súhlasí so záverom okresného súdu, že rozhodným bol moment, kedy sa žalobca dozvedel o škode a uvádza, že pri posudzovaní tejto otázky je potrebné vychádzať z preukázanej vedomosti poškodeného o vzniknutej škode, teda kedy nadobudol vedomosť o rozsahu majetkovej ujmy vyjadriteľnej v peniazoch, a to aspoň v približnej sume s možnosťou jej dodatočného spresnenia, t. j. ktorú bolo možné natoľko objektívne vyčísliť v peniazoch, aby poškodený svoj nárok na náhradu škody mohol uplatniť aj na súde. Ide teda o vedomosť nielen o vzniku a existencii škody, ale aj o jej výške. Žalobca sa objektívne mohol dozvedieť o tom, kto škodu spôsobil a o tom, kto za ňu zodpovedá momentom uzavretia zmluvy o výkone správy.

Spisová značka: 19CoP/19/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 5. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 6. 2017

I. V súlade s ustanovením § 75 ods. 1 zákona o rodine sa pri určovaní výšky výživného prihliada na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu a rovnako sa prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. Toto ustanovenie je potrebné aplikovať aj v prípade, ak je povinný vo výkone nepodmienečného trestu odňatia slobody, ktorý si privodil spáchaním úmyselného trestného činu.

II. Pokiaľ otec detí v odvolaní namietal, že súd prvej inštancie nepreskúmal príjmy súčasného priateľa matky, s ktorým žije v spoločnej domácnosti, odvolací súd k tomu uvádza, že súčasný priateľ matky nemá vyživovaciu povinnosť voči deťom, preto skúmanie jeho príjmov bolo bezpredmetné. Ak tento súčasný priateľ pomáha matke so zabezpečovaním ich výživy, robí to výlučne dobrovoľne a dôsledkom tejto jeho pomoci v žiadnom prípade nemôže byť zníženie výživného na strane osoby, ktorá má skutočnú vyživovaciu povinnosť voči deťom, teda ich otca.

Spisová značka: 3Tov/1/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 11. 5. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 22. 6. 2017

Znalecký posudok nemá medzi dôkazmi v trestnom konaní privilegované postavenie a podľa § 2 ods. 12 Tr. por. je súd aj tento dôkaz povinný hodnotiť ako každý iný dôkaz jednotlivo a v súhrne. Špecifikum hodnotenia znaleckého posudku vychádza z ustanovenia § 141 ods. 1 Tr. por., podľa ktorého súd nie je oprávnený sám posudzovať odborné otázky, na ktoré sú potrebné odborné znalosti ani v prípade, že by takýmito odbornými znalosťami disponoval. Súd môže preverovať len správnosť skutkových okolností, z ktorých znalec vychádza, či závery znalca majú oporu v správne zistených skutkových okolnostiach, či sú závery znalca náležite odôvodnené, logické a úplné.

Spisová značka: PL. ÚS 32/1995
Forma rozhodnutia: nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 7. 11. 1996
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 6. 2017

Slovenská republika je podľa čl. 1 ústavy právnym štátom. V právnom štáte má ústava povahu základného prameňa práva, ktorý je nadradený všetkým ostatným prameňom práva. Tento znak implikuje aj požiadavku, aby všetky právne predpisy a v nich obsiahnuté alebo z nich odvodené právne normy, verejnoprávne aj súkromnoprávne, boli v súlade s ustanoveniami ústavy.

Spisová značka: 3 Sžo 202/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 3. 8. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 6. 2017

I. z ustanovenia § 1 ods. 1 predmetného zákona vyplýva, že správny poriadok sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak, teda aj na konanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý rozhoduje o práve žiadateľa na poskytnutie predmetného príspevku. Popri vymedzení okruhu správnych orgánov zákon teda vymedzuje svoju pôsobnosť aj vo vzťahu k iným právnym predpisom. Formulačne to zákonodarca vyjadril slovným spojením "ak osobitný zákon neustanovuje inak". Obsahovo táto formulácia vyjadruje dve skutočnosti, a to a) subsidiaritu správneho poriadku a b) negatívne vymedzenie pôsobnosti.

II. Niektoré osobitné predpisy výslovne ustanovujú, že na konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. V prípade, ak takáto konštatácia v príslušnom právnom predpise v oblasti správneho súdnictva absentuje, a teda ak nie sú v osobitnom zákone upravené odchýlky, procesný režim správneho poriadku nastupuje ex lege a povinnosťou orgánu verejnej správy je dôsledne ho aplikovať.

...

Posledné pridané


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené