Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 19 308 výsledkov
...
Spisová značka: 13 Cob 127/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 7. 2018
I. Úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vychádza z princípu objektívnej zodpovednosti prevádzateľa motorového vozidla. V zásade je prevádzateľ...
Spisová značka: 15 Co 76/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 7. 2018
Nárok na primerané finančné zadosťučinenie podlieha voľnej úvahe súdu, čo však neznamená ľubovôľu súdu. Pre svoju úvahu súd musí mať k dispozícii dostatok tvrdených a preukázaných...
Spisová značka: 6S 17/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 7. 2018
Zákonodarca pri tvorbe Správneho súdneho poriadku pristúpil k zmene určenia miestnej príslušnosti tak, že táto sa posudzuje nie podľa sídla žalovaného orgánu verejnej správy, ktorý...
Spisová značka: 5 Tos 14/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 7. 2018
Spáchanie nedbanlivostného trestného činu odsúdeným nezakladá obligatórny dôvod pre záver, že v skúšobnej dobe neviedol riadny život, avšak spáchanie takéhoto trestného činu je...
Spisová značka: 14S 45/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 7. 2018
Predmetom správnej žaloby opomenutého účastníka môže byť jednak rozhodnutie orgánu verejnej správy, ktoré nadobudlo právoplatnosť bez vyčerpania riadneho opravného prostriedku a...
Spisová značka: 5 Co 311/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 7. 2018
Za zmenu žaloby sa považuje aj podstatná zmena alebo doplnenie skutočností tvrdených v žalobe. Pokiaľ vychádzame z toho, že za kvantitatívnu zmenu možno považovať rozšírenie...
Spisová značka: 24 CoP 121/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 7. 2018
Rozhodnutie o trovách konania v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov má svoje špecifiká spočívajúce v tom, že rozhodnutie o vyporiadaní bezpodielového...
Spisová značka: 25CoP 1/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 9. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 7. 2018
Odvolací súd sa nestotožnil so záverom súdu prvej inštancie, keď za nevyhnutný nepovažoval výdavok matky za mobilný telefón, keďže v súčasnosti je nevyhnutnou potrebou aby aspoň...
Spisová značka: 7 To 7/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 2. 5. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 7. 2018
I. Právo obvineného na obhajobu je jednou zo základných zásad trestného konania, zakotvenou v § 2 ods. 9 zákona č. 301/2005 Z. z.. Je potrebné preto venovať náležitú a dostatočnú...
Spisová značka: 6 Co 275/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 6. 7. 2018
Ak žalobný petit znie na určenie právnej skutočnosti, ktorá z osobitného predpisu nevyplýva, je potrebné ho považovať za vadný a vady takejto žaloby odstraňovať, prípadne podľa...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené