Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 18 682 výsledkov
...
Spisová značka: 31 Cdo 2674/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 10. 2017

Dojednanie v znení : „V prípade, že nebude dodržaná splatnosť faktúry vychádzajúca zo zmluvných podmienok, bude dofakturovaná čiastka poskytnutej zľavy k plnej úhrade inzercie“, je dostatočne určitým dojednaním o zmluvnej pokute.

Spisová značka: 30 Cdo 3945/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 4. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 10. 2017

Výška zadosťučinenia za nemajetkovú ujmu vzniknutú v dôsledku neprimeranej dĺžky konania by pre procesného nástupcu pôvodného účastníka konania nemala presahovať výšku zadosťučinenia, ktoré by za túto časť konania náležalo jej právnemu predchodcovi.

Spisová značka: 30 Cdo 3466/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 18. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 10. 2017

Nárok na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej nesprávnym úradným postupom spočívajúcom v neprimeranej dĺžke konania vzniká aj účastníkovi, ktorý si v dôsledku svojho nízkeho veku neuvedomuje priebeh konania.

Spisová značka: 25 Cdo 2904/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 21. 9. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 10. 2017

Neoprávnený odber plynu bez riadne uzatvorenej zmluvy môže mať formu úmyselného konania zakladajúceho začiatok plynutia desaťročnej objektívnej premlčacej doby nároku na náhradu škody.

Spisová značka: 29 ICdo 49/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 28. 7. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 10. 2017

Povaha zodpovednosti za škodu spôsobenú správcom konkurznej podstaty pri výkone jeho funkcie je zodpovednosťou bez ohľadu na zavinenie (tzv. objektívnou zodpovednosťou).

Samotná voľba niektorého z predpísaných (taxatívne určených) spôsobov speňaženia správcom sama osebe nevedie k záveru, že správca pri výkone funkcie porušil zákonom stanovenú alebo súdom uloženú povinnosť, ani k záveru, že porušil povinnosť postupovať s odbornou starostlivosťou.

Spisová značka: 30 Cdo 2928/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 8. 11. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 10. 2017

Na konanie o povolenie na trvalý pobyt sa nevzťahuje čl. 6 odst. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Spisová značka: 4 Cmo 23/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Dátum rozhodnutia: 7. 4. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 10. 2017

Ak nie je zmenka pri splatnosti zaplatená, má majiteľ proti priamym zmenkovým dlžníkom priamy nárok zo zmenky na všetko, čo je možné žiadať podľa § 48 a 49 zákona č. 191/1950 Zb. Na výkon a zachovanie tohto priameho práva proti akceptantovi zmenky cudzej či vystaviteľovi zmenky vlastnej nie je potrebná ani prezentácia na zaplatenie ani protest pre neplatenie.

Spisová značka: 3To/80/2016
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 4. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 10. 2017

Okresný súd uviedol, že uveril poškodenej, s výpoveďou ktorej korešpondovali okresným súdom označené nepriame dôkazy. Takýto postup je však podľa názoru odvolacieho súdu rozporný s ustálenou súdnou praxou, ktorá nepripúšťa možnosť odôvodniť vierohodnosť jednej z diametrálne odlišných verzií len okolnosťami, ktoré svedčia vierohodnosti druhého dôkazu bez analýzy, či tieto okolnosti nie sú v súlade aj s druhou verziou prípadu. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku, krajský súd nezistil, že by okresný súd skúmal, či dôkazy, ktoré podľa jeho názoru podporujú verziu, prezentovanú poškodenou, sú v rozpore s verziou obžalovaného.

Spisová značka: 23To/4/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 14. 2. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 10. 2017

Bolo by popretím zásadného významu kontradiktórneho vykonávania dokazovania na hlavnom pojednávaní vo vzťahu k výroku o vine, ako najdôležitejšej fázy objasňovania trestnej činnosti súdom, ak by vyhlásenie obžalovaného podľa § 257 ods. 1 písm. b/alebo c/ Tr.por nemohlo byť považované za napomáhanie podľa § 36 písm. n/ Tr.zák. Výrok o vine bez ohľadu na závažnosť trestnej činnosti totiž môže urobiť súd po prijatí takého vyhlásenia bez toho, aby na hlavnom pojednávaní musel k tomuto výroku vykonávať akékoľvek dokazovanie. Tento výrok pritom je právoplatný a nemožno ho ani napadnúť odvolaním a s jednou výnimkou ani dovolaním. Pri priznávaní tejto poľahčujúcej okolnosti pritom je bezvýznamná pohnútka, ktorá viedla obžalovaného k takémuto vyhláseniu. Na rozdiel od poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písm. l/ Tr.zák., tu ani nie je potrebné skúmať „úprimnosť“ takéhoto vyhlásenia. Cestou kladenia otázok podľa § 333 ods. 3 Tr.por. sa len skúma, či obžalovaný urobil takéto vyhlásenie dobrovoľne a súc poučený o všetkých právnych dôsledkoch pre neho plynúcich z takéhoto vyhlásenia. Tento vyššie uvedený právny názor je pritom v zhode s rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ako dovolacieho súdu (sp.zn. 4Tdo 63/2016), ktorým bolo rozhodnuté o správnosti použitia poľahčujúcej okolnosti podľa § 36 písm. n/ Tr.zák. prakticky za rovnakých podmienok, ako v tejto prejednávanej veci. Ďalej v odôvodnení tohto svojho rozhodnutia Najvyšší súd Slovenskej republiky výslovne tiež uviedol, že poľahčujúce okolnosti podľa §§ 36 písm. l/ a 36 písm. n/ možno priznať a zohľadniť aj kumulatívne.

 

Spisová značka: 6CoP/1/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 8. 2. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 10. 2017

Pokiaľ je mal. dieťa zverené do osobnej starostlivosti jednému z rodičov, a pokiaľ súd autoritatívnym spôsobom upravuje styk druhého rodiča s dieťaťom, je vždy upravený tak, že rodič, ktorý má právo na realizovanie svojho styku, si dieťa preberá pred bydliskom rodiča, u ktorého dieťa býva s tým, že na tom istom mieste aj po skončení styku odovzdá druhému rodičovi pred jeho bydliskom. Ak sa rodičia v predchádzajúcom rozhodnutí dohodli o inej úprave odovzdávania a preberania dieťaťa, bolo to len na základe ich dohody, a pokiaľ sa matka naďalej už nemieni participovať na pomoci otcovi pri preberaní dieťaťa, nemožno ju do takéhoto spôsobu nútiť. Preto súd prvej inštancie správne rozhodol, že otec je oprávnený si prísť pre dieťa do bydliska matky a taktiež je povinný ho v bydlisku matky odovzdať. Naviac odvolací súd podotýka, že zdravotné dôvody, na ktoré poukazoval súd prvej inštancie boli v konaní jednoznačne preukázané, nebol dôvod pochybovať o ich opodstatnenosti. Avšak i v prípade, keď by matka zdravotné problémy nemala, nemožno ju nútiť, aby suplovala povinnosť otca na vrátenie dieťaťa po skončení styku do jej bydliska, a preto ani nebolo potrebné porovnávať pomery týkajúce sa zdravotného stavu matky v čase predchádzajúceho konania a teraz.

...

Posledné pridané


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené