Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 21 081 výsledkov
...
Spisová značka: C-720/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019
Článok 19 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho...
Spisová značka: C-235/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 21. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019
Maďarsko si tým, že prijalo § 108 ods. 1 mező‑ és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról...
Spisová značka: C-689/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019
Článok 1 ods. 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu sa má vykladať v tom zmysle, že rezíduá v podobe kovového...
Spisová značka: C-509/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 16. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019
Smernica Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov...
Spisová značka: C-706/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019
1. Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v zmysle, že finančné prostriedky určené na financovanie režimu služieb vo verejnom záujme, ako sú služby vo verejnom záujme v oblasti...
Spisová značka: C-235/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 15. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 7. 2019
Článok 135 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností, ako sú okolnosti...
Spisová značka: C‑55/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 14. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 5. 2019
Články 3, 5 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času v spojení s článkom 31 ods. 2 Charty...
Spisová značka: 1Vs/1/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Dátum rozhodnutia: 30. 4. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 6. 2019
I. Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení...
Spisová značka: 7Sžsk 2/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 1. 4. 2019
Zákonodarca zveril do právomoci úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu štátnej správy rozhodovať nielen o nároku na náhradné výživné podľa § 2, o trvaní tohto nároku, o...
Spisová značka: 5Co/246/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 3. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 6. 2019
I. Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva možno vykonať ako vyporiadanie v širšom slova zmysle, a to na základe žaloby strany alebo vzájomnej žaloby. Preto o takejto žalobe...
...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené