Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach súdov: 18 780 výsledkov
...
Spisová značka: 31 Cdo 1570/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 19. 10. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 12. 2017

Písomná forma reklamácie podľa čl. 32 odst. 2 Dohovoru CMR je dodržaná aj v prípade, keď je reklamácia urobená prostredníctvom e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu.

Spisová značka: 30 Cdo 4118/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 12. 2017

Za ujmu spôsobenú výkonom právomocí verejného ochrancu práv zodpovedá štát podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom.

Spisová značka: 25 Cdo 786/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 30. 9. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 12. 2017

Nárok na náhradu nákladov starostlivosti o nesebestačnú osobu poškodenú na zdraví a o jej domácnosť náleží priamo poškodenému, nie tretej osobe, ktorá starostlivosť v potrebnom rozsahu a nad rámec bežnej a štandardnej rodinné spolupráce a solidarity osobne vykonáva, bez toho, aby na ňu vynakladal finančné prostriedky.

Spisová značka: 33 Cdo 1685/2015
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 29. 11. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 12. 2017

Pre posúdenie, či je fyzická osoba uzatvárajúca zmluvu s dodávateľom v postavení spotrebiteľa, je rozhodujúci účel konania tejto osoby v konkrétnom zmluvnom vzťahu. Samotná okolnosť, že spotrebiteľ má podnikateľské oprávnenie, je pre posúdenie zmluvného vzťahu s dodávateľom nevýznamná.

Spisová značka: 5Co/50/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 12. 7. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2017

I. Súd prvej inštancie založil svoje zamietavé rozhodnutie na absolútnej neplatnosti právneho úkonu vo vzťahu k dohode o zaplatení dlhu, v rámci ktorej došlo medzi žalobcom a žalovanou k dohode, že v prípade, ak žalovaná ako dlžník poruší dohodu o zaplatení dlhu v splátkach, zaväzuje sa zaplatiť žalobcovi náklady spojené s vymáhaním pohľadávky a súvisiace trovy splnomocnencovi veriteľa vo výške 20% z dlžnej istiny, teda zo sumy 1 535eur.

II. Ako vyplýva z prejednávanej dohody, žalobca v tejto dohode figuroval ako splnomocnenec veriteľa. Zároveň v tejto dohode bolo stanovené, že v prípade, ak žalovaná ako dlžníčka nezaplatí svoj dlh voči veriteľovi, zaväzuje sa zaplatiť v prospech žalobcu čiastku 20% z dlžnej istiny, čo predstavuje náklady spojené s vymáhaním pohľadávky.

III. Žalobca ako dôkaz v odvolaní predložil rozhodcovský rozsudok, z ktorého vyplýva, že týmto rozhodcovským rozsudkom bola žalovaná ako dlžníčka zaviazaná zaplatiť žalobcovi trovy právneho zastúpenia a tiež bola zaviazaná zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 120 eur. Z tohto potom vyplýva, že bol v celom rozsahu dôvodný záver súdu prvej inštancie o rozpore zmluvného dojednania medzi žalobcom a žalovanou v rozpore s mravmi, ktoré však zároveň aj obchádza zákon, pretože aj z pripojených listinných dôkazov doložených v rámci odvolacieho konania je zrejmé, že veriteľovi žalovanej vznikol nárok na náhradu trov konania súvisiacich s vymáhaním pohľadávky pred rozhodcom a tieto sú aj predmetom vymáhania v exekučnom konaní. Preto ďalšie trovy súvisiace s vymáhaním pohľadávky, ktorých sa v tomto konaní domáha žalobca, predstavujú obchádzanie zákona, t.z. obchádzanie ustanovení o nároku na trovy právneho zastúpenia v prípade vymáhania istiny s príslušenstvom, na ktoré má veriteľ preukázateľne nárok. Jednalo by sa v takomto prípade o dvojitý postih vo vzťahu k žalovanej ako dlžníčke z daného zmluvného vzťahu.

Spisová značka: 3Co/291/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 6. 7. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2017

I. Výška zmenkového úroku 91,25% ročne podstatne prevyšuje úrokovú mieru obvyklú z praxe peňažných ústavov v čase vystavenia zmenky, kedy úrokové sadzby boli nižšie ako 14% ročne pri spotrebiteľských úveroch a ostatných úveroch pre domácnosti poskytované bankami, z ktorého dôvodu je dohoda o zmenkovom úroku v rozpore s dobrými mravmi, a teda neplatná v zmysle ust. § 39 Obč.zák. ako celok.

II. Dohoda o zmenkovom úroku tvorí nedeliteľný celok a podľa obsahu ju nemožno deliť tak, ako to má na mysli ust. § 41 Obč. zák., a teda určiť za neplatnú len tú časť dohody, ktorú vzhľadom na výšku dohodnutých úrokov považuje súd za neprimeranú a v prevyšujúcej časti priznať zmenkový úrok. Z neplatnej dohody nie je možné priznať žiadne plnenie, a teda ani zmenkový úrok po čiastočnom späťvzatí návrhu vo výške 0,06 % denne zo zmenkovej sumy.

Spisová značka: 32 Cdo 4752/2014
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 31. 8. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2017

Povinnosť banky plniť z bankovej záruky nevzniká, Ak výzva na plnenie z bankovej záruky neobsahuje náležitosti prehlásenia veriteľa stanovené v záručnej listine.

Spisová značka: 32 Cdo 5406/2014
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd ČR
Dátum rozhodnutia: 30. 11. 2016
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2017

Pristúpenie účastníka do konania prichádza do úvahy, ak až v priebehu konania vedeného proti dlžníkovi o splnení dlhu nastala právna skutočnosť, s ktorou právne predpisy spojujú vznik zabezpečenia žalobou uplatneného dlhu ručením.

Spisová značka: 23To/100/2016
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 10. 1. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2017

Pri trestnom čine podvodu je potrebné, aby páchateľ tohto skutku aktívnym konaním predstieral okolnosti, ktoré sú v rozpore so skutočným stavom veci /alebo takýto omyl vedomý si jeho existencie využil vo svoj prospech/ a spôsobil tak majetkovú ujmu na veciach, ktoré nepatria páchateľovi. Nejde však o naplnenie všetkých zákonných znakov uvedeného trestného činu pokiaľ dlžník použije vypožičané peniaze na iný účel, než je ten, čo uviedol veriteľovi ako účel pôžičky.

Spisová značka: 23To/64/2017
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 7. 2017
Dátum uverejnenia v EPI: 8. 12. 2017

Zo žiadneho ustanovenia Trestného poriadku nevyplýva, že by bol robený rozdiel medzi vlastnými (plnorodými) a nevlastnými (polorodými) súrodencami.

...

Posledné pridané

Vydané súdom


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené