Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 57 378 výsledkov
...
Spisová značka: 5Tdo/7/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 20. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
Okresný súd Prešov (ďalej len „okresný súd“) rozsudkom z 3. októbra 2017, sp. zn. 4T/86/2016 uznal obvineného T. U. vinným z prečinu sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a)...
Spisová značka: 8Cdo/22/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 13. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
1. Okresný súd Bratislava V uznesením z 19. októbra 2018 č. k. 20 P 145/2018-31 zamietol návrh matky na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa domáhala zrušenia uznesenia...
Spisová značka: 2Volpp/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
1. Rozhodnutím predsedu NR SR zo dňa 10. januára 2019 publikovaným v Zbierke zákonov pod č. 8/2019 Z.z. boli vyhlásené voľby prezidenta SR podľa čl. 103 ods. 3 veta prvá Ústavy SR...
Spisová značka: 3Volpp/1/2019
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 7. 2. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
1. Žalobca sa včas podanou žalobou, doručenou elektronickým podaním dňa 02.02.2019 Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky domáhal, aby najvyšší súd v konaní podľa § 283 zákona č....
Spisová značka: 1ObdoV/5/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
1/ Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 24Cb/183/1995-1086, zo dňa 10. 03. 2016 rozhodol tak, že žalobu žalobcov v 1. až vo 4. rade o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy v celom...
Spisová značka: 2Sžo/70/2016
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
I. Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Žiline podľa § 250j ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti...
Spisová značka: 5Nds/14/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
1. Krajský súd v Bratislave, na ktorom začalo predmetné konanie podaním žaloby dňa 05.04.2018 o preskúmanie rozhodnutia žalovanej č. 17491-4/2018-BA zo dňa 23.01.2018, ...
Spisová značka: 5Sžfk/16/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
1. Krajský súd v Žiline (ďalej len ,,správny súd”) rozsudkom č.k. 20S/205/2015-83 z 8. novembra 2016 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „S.s.p.“)...
Spisová značka: 5Sžfk/25/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „správny súd“) rozsudkom č.k. 3S/48/2015-39 z 21.12.2016 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol...
Spisová značka: 5Sžrk/14/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 1. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 3. 2019
1. Krajský súd v Nitre (ďalej len „správny súd“) rozsudkom č.k. 11S/43/2016-183 zo 17.01.2018 podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) zamietol...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené