Výsledky vyhľadávania v Rozhodnutiach NS SR: 56 333 výsledkov
...
Spisová značka: 10Asan/1/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2018
I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Dňa 03.05.2016 vykonali inšpektori Inšpektorátu práce Trenčín kontrolu v prevádzke sťažovateľa MAGNA SLOVTECA, s.r.o., následne...
Spisová značka: 10Sžak/10/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2018
I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Rozhodnutím ČAS: MU-PO-113-27/2017-Ž zo dňa 21.11.2017 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) žalovaný podľa § 13 ods. 1 zákona č....
Spisová značka: 10Sžak/9/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2018
I. Priebeh a výsledky administratívneho konania 1. Rozhodnutím ČAS:MU-PO-88-50/2017-Ž zo dňa 11.12.2017 žalovaný podľa § 13 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a...
Spisová značka: 10Sžk/32/2017
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2018
I. Konanie na správnom súde 1. Sťažovateľ sa žalobou doručenou Krajskému súdu v Bratislave dňa 12.12.2014 domáhal preskúmania zákonnosti listu žalovaného č. ...
Spisová značka: 10Sžr/1/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2018
Krajský súd v Žiline rozsudkom č. k. 29Sa/5/2017-43 zo dňa 21.11.2017 potvrdil podľa § 250q ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov...
Spisová značka: 10Sžr/3/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2018
Krajský súd v Bratislave rozsudkom č. k. 7Sa/42/2017-33 zo dňa 10.10.2017 potvrdil podľa § 250q ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov...
Spisová značka: 3XObdo/219/2018
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2018
1. Krajský súd v Nitre označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu Komárno z 20. mája 2016, č. k. 6C/829/2012-92, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť súdny...
Spisová značka: 5Obo/10/2017
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2018
1. Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 6. apríla 2017, č. k. 55Cbi/309/2001-602, zamietol žalobu a žalovanému priznal právo na plnú náhradu trov konania. 2. Rozhodnutie odôvodnil...
Spisová značka: 8Sžf/32/2016
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2018
Krajský súd v Žiline napadnutým uznesením rozhodol, že u žalobcu nie sú dané predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov v celom rozsahu a neodkázal žalobcu na Centrum právnej...
Spisová značka: 8Sžo/3/2018
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 8. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 10. 2018
Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd") rozsudkom č. k. 7S/143/2015-82 z 27. apríla 2016 v znení opravného uznesenia č. k. 7S/143/2015-138 zo 4. júna 2018 podľa § 250j...
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené