Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 68 výsledkov
Dátum publikácie: 21. 2. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je v prípade knihy návštev do priestorov spoločnosti potrebný písomný súhlas dotknutej osoby alebo stačí návštevy informovať (všeobecne bez ich podpisu), aké osobné údaje spoločnosť spracúva, na aký účel atď.? V knihe návštev sa uvádza aj číslo občianskeho preukazu. 

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť má kanceláriu v sídle spoločnosti, kde sú aj mzdové a osobné náležitosti všetkých zamestnancov. Má aj 2 prevádzky. Aké doklady je nutné mať na prevádzkach kvôli súčinnosti pri kontrole (napr. inšpektorát práce - kópie pracovných zmlúv, ochrana osobných údajov - GDPR) a kto s nimi na prevádzke, resp. na akom základe môže pracovať?

Dátum publikácie: 12. 2. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je v súlade s GDPR uchovávať v osobných spisoch vystúpených zamestnancov lekárske posudky, doklady o ukončenom vzdelaní, životopis a osvedčenia (napr. elektrikár, kurič)? Je nutné to konkrétne špecifikovať v Oboznámení dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov, v bode Doba uchovania osobných údajov, alebo sú tieto dokumenty považované ako súčasť spisu zamestnanca, ktoré zamestnávateľ archivuje 70 rokov od narodenia zamestnanca?

Dátum publikácie: 21. 1. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Ak s. r. o. má dvoch zamestnancov a aj účtovníctvo kompletne spracováva FO SZČO (externe, nie zamestnanec), musí mať s. r. o. s touto osobou uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu? Ak áno, musí byť v zmluve uvedená aj odmena za prácu?

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je možné umiestniť v triedach školy kamery? Ak áno, čo sa musí dodržať voči žiakom, resp. voči zamestnancom?

Dátum publikácie: 15. 1. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Môžu si zamestnanci, ktorí odvádzajú hodiny na jednu zákazku, vidieť, koľko hodín a kto jednotlivo odviedol hodiny na zákazku?

V exceli = v reporte je vidieť: meno a počet hodín

Ide o osobné údaje?

Stávajú sa tieto osoby (kolegovia navzájom) oprávnenými osobami, ktoré zaznamenávajú a archivujú odvedené hodiny alebo je potrebný súhlas od všetkých zamestnancov, ktorí zadávajú svoje hodiny a navzájom sa vidia? Resp. ako postupovať?

Dátum publikácie: 14. 1. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť na ochranu webu používa službu od spol. Google recaptcha. Je potrebné uzatvoriť sprostredkovateľskú zmluvu alebo je to tretia strana na základe oprávneného záujmu? Postačuje informovať DO vo VOP na webe o tejto službe?

Dátum publikácie: 11. 12. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je potrebné Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov za každý pracovný pomer v tej istej firme? Napr. dohodár, ktorý má dohodu od 1. 1. do 15. 1. 2018 a potom ďalšiu od 20. 5. do 20. 9. 2018 – musí byť toto potvrdenie podpísané 2x?

Dátum publikácie: 11. 12. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Postačuje, ak je zamestnanec oboznámený, že jeho e-mailový kontakt zamestnávateľ spracováva, alebo je potrebný súhlas zamestnanca na jeho spracovanie? Ako je to v prípade, že tento kontakt a taktiež telefónne číslo má zamestnávateľ uvedený v osobnom dotazníku? Je potrebné mať súhlas alebo stačí oboznámenie zamestnanca?

Dátum publikácie: 5. 12. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť zamestnáva v priemere 5 osôb.

1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bolo v pracovných zmluvách do 25. 5. 2018 povinnosťou uvádzať ustanovenie na súhlas s použitím svojich osobných údajov. V zmysle nového nariadenia sa tento bod neuvádza. Akým postupom je potrebné právne ošetriť aktuálne zmluvy? Je potrebné k aktuálnym zmluvám spracovať dodatky, v ktorých sa tento bod vypúšťa alebo spracovaním informačnej povinnosti prevádzkovateľa sa daný bod automaticky zneguje?

2. Spoločnosť zamestnáva v priemere 5 zamestnancov. Vyhodnocuje, že v jej prípade ide o nízke riziko úniku informácií. Kancelária nie je prístupná priamo z ulice. Sídlo kancelárie sa nachádza na poschodí objektu, pričom je potrebné prekonať niekoľko prekážok (dvere, mreže). Právnym základom spracúvania osobných údajov je pracovná zmluva. Údaje spracúva sprostredkovateľ (externý účtovník) v svojom programe. Je spoločnosť povinná v jej prípade zabezpečiť nejaké technické opatrenia proti úniku údajov?

3. Spoločnosť prenajíma nebytové priestory v nehnuteľnostiach vo svojom vlastníctve. Právnym základom spracúvania osobných údajov nájomcov je nájomná zmluva. Je potrebné informovať nájomcov o spracúvaní osobných údajov aj spätne alebo táto povinnosť vzniká až pri nových nájomcoch, s ktorými uzatvára nájomnú zmluvu po 25. 5. 2018?

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené