Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 61 výsledkov
Dátum publikácie: 11. 12. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je potrebné Potvrdenie o spracúvaní osobných údajov za každý pracovný pomer v tej istej firme? Napr. dohodár, ktorý má dohodu od 1. 1. do 15. 1. 2018 a potom ďalšiu od 20. 5. do 20. 9. 2018 – musí byť toto potvrdenie podpísané 2x?

Dátum publikácie: 11. 12. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Postačuje, ak je zamestnanec oboznámený, že jeho e-mailový kontakt zamestnávateľ spracováva, alebo je potrebný súhlas zamestnanca na jeho spracovanie? Ako je to v prípade, že tento kontakt a taktiež telefónne číslo má zamestnávateľ uvedený v osobnom dotazníku? Je potrebné mať súhlas alebo stačí oboznámenie zamestnanca?

Dátum publikácie: 5. 12. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť zamestnáva v priemere 5 osôb.

1. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov bolo v pracovných zmluvách do 25. 5. 2018 povinnosťou uvádzať ustanovenie na súhlas s použitím svojich osobných údajov. V zmysle nového nariadenia sa tento bod neuvádza. Akým postupom je potrebné právne ošetriť aktuálne zmluvy? Je potrebné k aktuálnym zmluvám spracovať dodatky, v ktorých sa tento bod vypúšťa alebo spracovaním informačnej povinnosti prevádzkovateľa sa daný bod automaticky zneguje?

2. Spoločnosť zamestnáva v priemere 5 zamestnancov. Vyhodnocuje, že v jej prípade ide o nízke riziko úniku informácií. Kancelária nie je prístupná priamo z ulice. Sídlo kancelárie sa nachádza na poschodí objektu, pričom je potrebné prekonať niekoľko prekážok (dvere, mreže). Právnym základom spracúvania osobných údajov je pracovná zmluva. Údaje spracúva sprostredkovateľ (externý účtovník) v svojom programe. Je spoločnosť povinná v jej prípade zabezpečiť nejaké technické opatrenia proti úniku údajov?

3. Spoločnosť prenajíma nebytové priestory v nehnuteľnostiach vo svojom vlastníctve. Právnym základom spracúvania osobných údajov nájomcov je nájomná zmluva. Je potrebné informovať nájomcov o spracúvaní osobných údajov aj spätne alebo táto povinnosť vzniká až pri nových nájomcoch, s ktorými uzatvára nájomnú zmluvu po 25. 5. 2018?

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Podľa § 3 zákona o výkone prace vo verejnom zaujme je vo verejnej správe potrebné preukázať bezúhonnosť. Je správne, že v osobných spisoch je uložený originál výpisu z registra trestov alebo by personálne oddelenie na základe predloženého výpisu malo vystaviť len záznam o preukázaní bezúhonnosti podľa § 3 ods. 4 zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ten by mal byť založený v osobných spisoch?

Dátum publikácie: 16. 11. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Aké povinnosti má spoločnosť v oblasti GDPR, ak prevádzkuje požičovňu šiat v kamennej predajni, resp. vzťahuje sa aj na ňu povinnosť vyžadovať súhlas od zákazníka? Od zákazníka získava len údaje: meno a priezvisko, adresa a tel. kontakt. Tieto údaje sú zapísané do zákazkového listu a následne založené. Žiadna ďalšia manipulácia s údajmi nie je.

Dátum publikácie: 16. 11. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Ak spoločnosť A uzavrie zmluvu so spoločnosťou B a spoločnosť B poskytne spoločnosti A údaje splnomocniteľa a splnomocnenca, na akom právnom základe smie spoločnosť A spracúvať tieto osobné údaje? Na základe zmluvy?

Dátum publikácie: 16. 11. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť plánuje na pracovisku nainštalovať kamery, ktoré budú priamo snímať jej zamestnancov na pracovisku. V rámci pracovného poriadku má síce zavedený monitorovací systém, ktorý hovorí o monitorovaní spoločných priestorov (chodby, dielňa, sklad a vonkajšie priestory), ale tieto kamery by mali snímať určitých pracovníkov priamo pri práci. Dôvodom je ochrana majetku kvôli nedávnej krádeži. Sú to webové kamery, ktoré snímajú 24 hodín denne.

Ako má spoločnosť postupovať, aby splnila zákonné náležitosti? Má dať podpísať všetkým zamestnancom súhlas?

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosti sú dodávané upratovacie služby na základe zmluvy o poskytnutej službe. Dodávateľ upratovacích služieb si vedie evidenciu dochádzky zamestnancov v dochádzkovej knihe. Na požiadanie predkladá dochádzkovú knihu k nahliadnutiu zamestnancovi spoločnosti. Má spoločnosť právo nahliadať do dochádzkovej knihy upratovacej služby?

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Je potrebné uzavrieť sprostredkovateľskú zmluvu s externou zodpovednou osobou?

Dátum publikácie: 12. 11. 2018
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018

Spoločnosť posiela mesačné výkazy do DDS e-mailom, nie sú v xml formáte. Je tam rodné číslo, meno a výška príspevku. Je to posielané na e-mailové adresy presne určené DDS? Je tento postup správny?

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené