Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 117 výsledkov
Dátum publikácie: 26. 2. 2019
Autor: doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
Autor pojednáva o vybraných hmotnoprávnych a procesnoprávnych aspektoch zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa. Napriek ustálenosti právnej úpravy tejto oblasti regulácie...
Dátum publikácie: 23. 1. 2019
Autor: JUDr. Tomáš Pobijak
Aj keď výsluch svedka je jedným z tradičných dôkazných prostriedkov v sporovom konaní, odborná literatúra mu dosiaľ nevenovala väčšiu pozornosť. Na rozdiel od problematiky výsluchu...
Dátum publikácie: 22. 1. 2019
Autor: JUDr. Tomáš Pobijak
Aj keď výsluch svedka je jedným z tradičných dôkazných prostriedkov v sporovom konaní, odborná literatúra mu dosiaľ nevenovala väčšiu pozornosť. Na rozdiel od problematiky výsluchu...
Dátum publikácie: 22. 1. 2019
Autor: JUDr. Marek Maslák, PhD.
V prípade prevodu spoluvlastníckeho podielu majú spoluvlastníci v zmysle § 140 OZ[1] predkupné právo (s výnimkou prevodu na blízku osobu). Avšak, aké nároky má oprávnený...
Dátum publikácie: 20. 1. 2019
Autor: JUDr. Tomáš Pobijak
Aj keď výsluch svedka je jedným z tradičných dôkazných prostriedkov v sporovom konaní, odborná literatúra mu dosiaľ nevenovala väčšiu pozornosť. Na rozdiel od problematiky výsluchu...
Dátum publikácie: 6. 10. 2018
Autor: doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M, Mgr. Marek Ivančo
Predkladaný článok približuje základné zmeny v koncepte odvolaní proti uzneseniam ako procesným rozhodnutiam v intenciách Civilného sporového poriadku. Ponúka nielen analýzu...
Dátum publikácie: 6. 9. 2018
Autor: JUDr. Ing. Michaela Sýkorová
Právny stav od: 1. 7. 2016
Prijatím novej právnej úpravy v sporovom konaní – zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“) došlo k zániku právneho inštitútu „predbežné opatrenie“....
Dátum publikácie: 4. 9. 2018
Autor: Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Právny stav od: 1. 1. 2016
V tomto príspevku stručne načrtneme prístup Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“) pri posudzovaní nestrannosti sudcu podľa Dohovoru, ktorý je aplikovateľný aj na...
Dátum publikácie: 31. 8. 2018
Autor: Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Právny stav od: 1. 1. 2016
Podľa CSP [1] platí, že ak súd vyššej inštancie (odvolací alebo dovolací súd) zruší rozhodnutie súdu nižšej inštancie, tak právny názor, ktorý uvedie vo svojom zrušovacom...
Dátum publikácie: 8. 8. 2018
Autor: JUDr. Jana Matejová
Každý z opravných systémov (apelačný, kasačný aj revízny) má svoje výhody a nevýhody. V slovenskom správnom súdnictve ostal kasačný princíp zachovaný aj po prijatí Správneho...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené