Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 113 výsledkov
Dátum publikácie: 20. 1. 2019
Autor: JUDr. Tomáš Pobijak

Aj keď výsluch svedka je jedným z tradičných dôkazných prostriedkov v sporovom konaní, odborná literatúra mu dosiaľ nevenovala väčšiu pozornosť. Na rozdiel od problematiky výsluchu svedka v trestnom konaní, ktorá je predmetom skúmania nielen trestno-právnej teórie, ale zároveň aj kriminalistiky[1] či psychológie,[2] v prípade výsluchu svedka v sporovom konaní absentuje podobný rozsah spracovania danej matérie. Uvedené rezonuje o to viac, ak si uvedomíme, že už vyše dva roky upravuje sporové konanie nový procesný kódex (CSP),[3] ktorý zvýšil procesnú zodpovednosť strán (aj) v otázke dokazovania. Pre strany, resp. pre ich právnych zástupcov je preto žiaduce zamerať svoju pozornosť aj na jednotlivé dôkazné prostriedky, a to tak v aplikačno-právnej rovine, ako aj v teoreticko-právnej rovine. Z tohto dôvodu sa budeme v článku ďalej zaoberať práve výsluchom svedka v civilnom sporovom konaní.

Dátum publikácie: 6. 10. 2018
Autor: doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M, Mgr. Marek Ivančo

Predkladaný článok približuje základné zmeny v koncepte odvolaní proti uzneseniam ako procesným rozhodnutiam v intenciách Civilného sporového poriadku. Ponúka nielen analýzu právneho textu, ale aj dosah právnej úpravy na praktické aspekty redukcie prípustnosti odvolania proti uzneseniam, a to aj v kontexte nanovo koncipovaného prostriedku procesnej nápravy, ktorým je sťažnosť. Predostiera nielen faktický prehľad pertraktovanej problematiky, ale aj kritický náhľad na novú právnu úpravu.

Dátum publikácie: 6. 9. 2018
Autor: JUDr. Ing. Michaela Sýkorová
Právny stav od: 1. 7. 2016

Prijatím novej právnej úpravy v sporovom konaní – zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“) došlo k zániku právneho inštitútu „predbežné opatrenie“. Predbežným opatrením súd dočasne upravil pomery účastníkov konania s cieľom umožniť ničím nerušené rozhodovanie vo veci samej (pojmové znaky predbežného opatrenia: dočasnosť a predbežná povaha). Akým spôsobom bude zabezpečená ochrana veriteľa, aké podmienky musí veriteľ splniť, aby zabezpečil svoje právo, rieši nižšie uvedený článok vychádzajúci z rozhodnutí krajských súdov v tejto oblasti a obsahujúci vzor návrhu.

Dátum publikácie: 4. 9. 2018
Autor: Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Právny stav od: 1. 1. 2016

V tomto príspevku stručne načrtneme prístup Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“) pri posudzovaní nestrannosti sudcu podľa Dohovoru, ktorý je aplikovateľný aj na konania pred slovenskými súdmi a zároveň sa budeme bližšie venovať dôvodom vylúčenia sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu z dôvodu jeho zaujatosti v sporovom konaní a postupu pri tomto vylúčení podľa CSP.

Dátum publikácie: 31. 8. 2018
Autor: Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Právny stav od: 1. 1. 2016

Podľa CSP [1] platí, že ak súd vyššej inštancie (odvolací alebo dovolací súd) zruší rozhodnutie súdu nižšej inštancie, tak právny názor, ktorý uvedie vo svojom zrušovacom rozhodnutí, je pre súd(y) nižšej inštancie záväzný. V tomto článku sa budeme venovať niektorým otázkam súvisiacim so záväznosťou právneho názoru súdu vyššej inštancie.

Dátum publikácie: 8. 8. 2018
Autor: JUDr. Jana Matejová

Každý z opravných systémov (apelačný, kasačný aj revízny) má svoje výhody a nevýhody. V slovenskom správnom súdnictve ostal kasačný princíp zachovaný aj po prijatí Správneho súdneho poriadku. Autorka sa v článku zaoberá výhodami a nevýhodami kasačného princípu a s ohľadom na ne posudzuje vhodnosť kasačného princípu na účely správneho súdnictva na Slovensku.

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.

Autor v článku analyzuje zmenkové procesné právo, ktoré v poslednom období na Slovensku prešlo viacerými zmenami. Najvýznamnejšia zmena sa uskutočnila zákonom č. 438/2015 Z. z., účinným od 23. 12. 2015, ktorým sa zrušila možnosť domáhať sa nároku zo zmenky v skrátenom súdnom konaní. Zároveň sa ním sprísnili možnosti domáhať sa nároku zo zmenky voči žalovanému, ktorým je fyzická osoba. Uvedená zmena bola len dočasného charakteru, pretože bol prijatý nový procesný kódex, a to Civilný sporový poriadok, účinný od 1. 7. 2016. Civilný sporový poriadok tiež už nepočíta so skrátenou formou zmenkového konania.

Dátum publikácie: 24. 6. 2018
Autor: JUDr. Lukáš Královič

Typickým prvkom právnej úpravy konania o kasačnej sťažnosti je jeho prísna rigoróznosť a formálnosť. To sa prejavuje, okrem iného, aj v sankcionovaní absencie významovo zanedbateľnej náležitosti kasačnej sťažnosti (dátumu doručenia napádaného rozhodnutia) neprípustnosťou celej kasačnej sťažnosti. Autor analyzuje s tým súvisiace procesné situácie, polemizuje so správnosťou súčasnej úpravy a poskytuje návrh de lege ferenda.

Dátum publikácie: 12. 6. 2018
Autor: JUDr. Ing. Michaela Sýkorová
Právny stav od: 1. 7. 2016

Prijatím Civilného mimosporového poriadku (zákon č. 161/2015 Z. z.) došlo okrem iného k zmenám v právnej úprave dodatočného konania o dedičstve (hlavne s cieľom precizovania). Aký charakter má toto konanie, ako postupovať, ako je možné toto konanie začať a aké sú povinnosti subjektov v tomto konaní, popisuje nižšie uvedený článok s praktickými vzormi.

Dátum publikácie: 11. 5. 2018
Autor: JUDr. Milan Segeč

Autor sa v článku zaoberá stručným výkladom pojmov „zneužitie práva, šikanózny výkon práva, zjavné zneužitie práva, princíp zákazu zjavného zneužitia práva“. Autor uvádza dva prípady rozhodovania, a to v daňovej veci a vo veci slobodného prístupu k informáciám. Autor sa venuje zaradeniu platnej právnej úpravy zákazu zjavného zneužívania práva medzi základné princípy konania podľa nového Správneho súdneho poriadku.

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené