Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 104 výsledkov
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
V roku 2019 má daňovník možnosť uplatniť si štyri nezdaniteľné časti základu dane: na daňovníka, na manželku/manžela, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a preukázateľne...
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnanec si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka už pri výpočte mesačných preddavkov na daň zo závislej činnosti, ktorá zodpovedá 1/12 nezdaniteľnej časti...
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) si môže daňovník uplatniť iba raz ročne, t. j. po skončení zdaňovacieho obdobia, a to v ročnom zúčtovaní...
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Za túto nezdaniteľnú časť základu dane sa považujú príspevky zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo...
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Je to nová nezdaniteľná časť základu dane, ktorá súvisí s preukázateľne zaplatenými úhradami, ktoré súvisia s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženými v...
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločností predstavujú formy zrušenia a zániku spoločnosti bez likvidácie. V príspevku vysvetlíme správny postup u zanikajúcej i...
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, je povinný on alebo jeho právny nástupca podať daňové priznanie v lehote do 3 mesiacov odo dňa predchádzajúceho rozhodnému dňu. Daňové...
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ak zanikajúca spoločnosť a aj nástupnícka spoločnosť sú platiteľmi DPH, zanikajúca spoločnosť bez likvidácie je povinná v zmysle § 81 ods. 2 zákona o DPH oznámiť správcovi dane...
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, napr. zánikom z dôvodu zlúčenia, splynutia alebo...
Dátum publikácie: 3. 4. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Pri zrušení spoločnosti v dôsledku zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločnosti daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené