Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 248 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 4. 2018

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov upravuje pravidlá poskytovania stravných lístkov zamestnancom školy/školského zariadenia.

Právny stav od: 1. 1. 2012

Účelom tejto Smernice je upraviť postup zodpovedných zamestnancov a samotného Kultúrneho strediska Slniečka pri aplikácii noriem zákona, ktorý sa týka zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr. Táto Smernica je po nadobudnutí právnych účinkov záväzná pre všetkých zamestnancov.

Právny stav od: 25. 5. 2018

Prevádzkovateľ je povinný pred spracúvaním osobných údajov zaviesť a počas spracúvania osobných údajov mať zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení, najmä vo forme pseudonymizácie, na účinné zavedenie primeraných záruk ochrany osobných údajov a dodržiavanie základných zásad podľa § 6 až 12 zákona č. 18/2018 Z. z.

Právny stav od: 25. 5. 2018

Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 37 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je povinný zverejniť vzor Záznamov o spracovateľských činnostiach. Tento vzor je len pre informáciu, čo všetko má Záznam obsahovať a sprostredkovateľ má možnosť si ho vytvoriť podľa seba so všetkými zákonnými náležitosťami. Úrad tiež zverejnil návody alebo postupy, ako tieto vzory vyplniť.

Právny stav od: 25. 5. 2018

Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 37 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je povinný zverejniť vzor Záznamov o spracovateľských činnostiach. Tento vzor je len pre informáciu čo všetko má Záznam obsahovať a prevádzkovateľ má možnosť si ho vytvoriť podľa seba so všetkými zákonnými náležitosťami. Úrad tiež zverejnil návody alebo postupy ako tieto vzory vyplniť.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Smernica o vykonávaní podnikateľskej činnosti upravuje pravidlá vykonávania podnikateľskej činnosti v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákonom o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Metodickým pokynom MŠ SR č. 12/2009 R z 27. augusta 2009, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti.

Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia. Zástupcami zamestnancov sa na tieto účely rozumie odborová organizácia alebo zamestnanecká rada, prípadne zamestnanecký dôverník. Bez dohody so zástupcami zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia, by pracovný poriadok nebol platný.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. 

Právny stav od: 1. 1. 2018

Organizačný poriadok je základný vnútorný predpis, ktorý určuje vnútornú organizáciu školy a definuje základné pravidlá riadenia školy.

Právny stav od: 1. 1. 2018

V príspevku sa budeme venovať problematike telovýchovných zariadení (telocviční) v školách a školských zariadeniach. Upozorníme na legislatívnu úpravu, ktorá sa uplatňuje pri prevádzke telovýchovných zariadení v školách a školských zariadeniach a poskytneme vzor prevádzkového poriadku telovýchovných zariadení (telocviční).

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené