Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 173 výsledkov
...
Právny stav od: 18. 4. 2016

Smernica o verejnom obstarávaní, ktorej hlavným cieľom a účelom je stanoviť záväzné postupy pre zamestnancov obce pri úkonoch spojených s verejným obstarávaním.

Právny stav od: 1. 11. 2016

Slovenský zákonodarca sa rozhodol zaviesť pre obce a mestá nový poplatok v podobe miestneho poplatku za rozvoj. Jeho cieľom je podľa predkladateľa zamedziť korupčnému správaniu a zároveň priniesť nový zdroj financovania pre samosprávu. V ostatnom čase sa objavili príklady vzájomnej spolupráce, ak by sme mali takýto pojem použiť, a to medzi samosprávou a stavebníkom. Ich cieľom bolo zabezpečiť určitý zdroj príjmu pre samosprávu a to výmenou za to, že daný stavebník získa možnosť stavať v katastrálnom území obce. Teraz sa slovenský zákonodarca rozhodol, že bude legalizovať takéto konanie tým, že vytvorí možnosť zaviesť povinné platby, práve v podobe poplatku za rozvoj, a to formou miestneho poplatku.

Právny stav od: 1. 9. 2015

Odbornú prípravu protipožiarnych hliadok tvorí teoretická časť a praktická časť. Odborná príprava protipožiarnej hliadky právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, sa vykonáva raz za 12 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, neurčí kratšiu lehotu. Dokumentáciu o odbornej príprave protipožiarnych hliadok tvoria tematické plány, časový rozvrh odbornej prípravy a záznam o vykonaní odbornej prípravy.

Právny stav od: 1. 9. 2015

Požiarna kniha je určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia, uskutočnení cvičných požiarnych poplachov a o kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi. Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ vedie hlavnú požiarnu knihu. Ak sa člení na nižšie organizačné zložky, môže v nich viesť samostatné požiarne knihy; v týchto knihách sa vyznačí, pre ktoré objekty sú určené.

Hlavná požiarna kniha predkladá na kontrolu štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo jej zodpovednému zástupcovi raz za šesť mesiacov.

Právny stav od: 1. 11. 2015

Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, právnickou osobou zriadenou orgánom verejnej správy, právnickou osobou zriadenou zákonom alebo právnickou osobou, ktorej postavenie upravuje zákon, je povinný vypracovať registratúrny poriadok, ktorého prílohou je registratúrny plán. Iný pôvodca registratúry ako pôvodca registratúry uvedený v predchádzajúcom odseku, z ktorého činnosti vznikajú registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou, vypracúva registratúrny plán; registratúrny poriadok nevypracúva. Takého pôvodcu určuje ministerstvo. Pôvodcovia 1. kategórie sú povinní predložiť prepracované smernice príslušným archívom, resp. ich pracoviskám do 1. apríla 2016, v prípade závažných dôvodov je možné písomne požiadať o odklad, maximálne však do 30. júna, aby mohla byť smernica účinná od 1. júla 2016.

Právny stav od: 1. 9. 2015

Požiarny evakuačný plán upravu­je organizáciu evakuácie osôb a zvierat z objektov zasiahnutých alebo ohrozených požiarom. Plán vypracúva technik požiarnej ochrany. Grafické vyznačenie evakuačných ciest v pôdorysoch jednotlivých podlaží objektu sa umiestňuje pri každom vstupe na podlažie.

Interný firemný predpis bol spracovaný v súlade s ustanovením § 28 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.

Právny stav od: 1. 9. 2015

Základným druhom dokumentácie o ochrane pred požiarmi je požiarny štatút, v ktorom sa určuje organizačné usporiadanie ochrany pred požiarmi. Požiarny štatút vypracúva technik požiarnej ochrany v spolupráci s príslušnými zodpovednými vedúcimi zamestnancami právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

Právny stav od: 1. 9. 2015

Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, povinná vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi.

Právny stav od: 1. 1. 2016

Smernica o výkone finančnej kontroly v podmienkach orgánu verejnej správy upravuje postup, t. j. základné pojmy, kompetencie, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov orgánu verejnej správy pri vykonávaní finančnej kontroly.

Právny stav od: 11. 12. 2015

Úlohy obce v protipožiarnej ochrane sú v predpisoch o ochrane pred požiarmi v niekoľkých úrovniach. Niektoré úlohy ukladá zákon č. 314/2001 Z. z. jednoznačne každej obci (prenesený výkon štátnej správy, vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce a pod.), iné úlohy uložené zákonom č. 314/2001 Z. z. plní obec v závislosti od situácie v obci (napr. vytváranie podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila).

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené