Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 200 výsledkov
...
Právny stav od: 22. 8. 2016

Obce dostali po obnovení územnej samosprávy v roku 1990 aj značný majetok. Keďže tento majetok je verejný, hospodárenie a nakladanie s ním si zasluhuje zvláštnu pozornosť a ochranu. Podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak

Právny stav od: 1. 1. 2015

Na pozemných komunikáciách sa smú používať len vozidlá, ktoré svojou konštrukciou, vyhotovením a technickým stavom spĺňajú požiadavky bezpečnej a plynulej premávky, neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, neznečisťujú a nepoškodzujú pozemné komunikácie, neznehodnocujú životné prostredie nad prípustnú mieru. Sedem dní po nadobudnutí musí byť vozidlo prihlásené do evidencie a opatrené evidenčným číslom (EČV).

Právny stav od: 1. 1. 2016

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2016, je uzatvorená v súlade s § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.

Právny stav od: 1. 5. 2016

Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovujú základné povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov a podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u zamestnávateľa. Ochrana práce je systém opatrení vyplývajúcich z pracovných predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na vytváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca.

Právny stav od: 1. 5. 2016

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci u osoby zaradenej do prvej alebo druhej kategórie, ktorá sa uchádza o zamestnanie, a ktorých zdravotnú spôsobilosť na prácu vyžaduje osobitný predpis, vykonávajú lekári pracovnej zdravotnej služby alebo lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo všeobecná starostlivosť o deti a dorast, ktorí nie sú lekármi pracovnej zdravotnej služby. Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci pre 3 a 4 kategóriu sa vykonávajú pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu, v súvislosti s výkonom práce, pred zmenou pracovného zaradenia, pri skončení pracovnoprávneho vzťahu zo zdravotných dôvodov, alebo po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada.

Právny stav od: 1. 5. 2016

Chemická látka je chemický prvok alebo zlúčenina prírodného alebo syntetického pôvodu. Chemický prípravok je zmesou alebo roztokom z dvoch alebo viacerých chemických látok. Nebezpečná chemická látka je látka, pre ktorú sú charakteristické výbušné, podporujúce horenie, horľavé, jedovaté, žieravé, dráždivé, prípadne inak škodlivé účinky.

Právny stav od: 1. 5. 2016

Technické zariadenia, ktorými sú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia a ich časti, sa zaraďujú podľa ohrozenia do skupiny s vysokou mierou ohrozenia („skupina A”), s vyššou mierou ohrozenia („skupina B”) alebo s nižšou mierou ohrozenia („skupina C”). Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Právny stav od: 1. 5. 2016

Zamestnávateľ je povinný oboznamovať svojich zamestnancov pravidelne, preukázateľne a zrozumiteľne. Účelom pravidelného, zrozumiteľného a preukázateľného oboznamovania zamestnancov, so zreteľom na vykonávané práce, pracoviská a iné okolnosti, ktoré sa týkajú práce (školenia) je to, že zamestnávateľ určí pravidelnosť opakovaného oboznamovania a tým si plní jednu zo základných povinností vyplývajúcu zo zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, čím chce predchádzať vzniku pracovných úrazov a tým aj eliminovať možné škody, ktoré pri pracovných úrazoch vznikajú.

Právny stav od: 1. 5. 2016

Pracovným úrazom je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Právny stav od: 1. 1. 2016

Spracúvanie osobných údajov je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené