Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 231 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 11. 2017

Smernica Plán kontrolnej činnosti subjektu je interným riadiacim aktom subjektu verejnej správy.

Právny stav od: 1. 11. 2017

Hoci Zákonník práce vo svojich ustanoveniach výslovne nezakotvuje povinnosť zamestnávateľa vypracovať organizačný poriadok, presné určenie organizačného usporiadania zamestnávateľa a hlavne definovanie kompetencií jednotlivých zložiek zamestnávateľa a ich riadiacich pracovníkov má nezanedbateľný praktický význam pri prevádzkovej činnosti zamestnávateľa, a to najmä pri spoločnostiach, ktoré sa počtom zamestnancov neradia k tým najmenším.

Právny stav od: 1. 11. 2017

Účelom tejto smernice je pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definovať práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv. Smernica je v súlade s novelou zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní č. 248/2017 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. 11. 2017.

Právny stav od: 1. 11. 2017

Smernica o verejnom obstarávaní, ktorej hlavným cieľom a účelom je stanoviť záväzné postupy pre zamestnancov obce pri úkonoch spojených s verejným obstarávaním.

Právny stav od: 1. 9. 2017

Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 zákona o obecnom zriadení funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

Právny stav od: 1. 1. 2017

Príklad a návod, ako vypracovať skrátenú dokumentáciu pre kontrolované transakcie medzi tuzemskými závislými osobami.

Právny stav od: 25. 7. 2017

Prinášame smernicu upravujúcu výkon vnútornej kontrolnej činnosti v organizácii. Vnútorný kontrolný systém je veľmi dôležitou súčasťou systému riadenia organizácie. Cieľom tohto vzoru internej smernice je dať návod na vytvorenie si jednotných pravidiel, ktorými by sa mali riadiť zamestnanci v rámci štruktúry systému vnútornej kontroly organizácie. V tomto vzore nejde o vnútornú právnu úpravu výkonu kontrolnej činnosti, ktorá sa vykonáva podľa osobitných predpisov, napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a pod. Ide o kontrolu, ktorá je súčasťou účinného a efektívneho systému riadenia a vykonáva sa na jednotlivých stupňoch riadenia a v organizačných útvaroch organizácie. Ide o vzor, preto odporúčame upraviť si jednotlivé ustanovenia na konkrétne podmienky organizácie, upraviť najmä označenie osôb, ktoré vykonávajú kontroly, subjektu, kde sa vykonáva kontrola, a dokumentácie, ktorá sa vypracúva v procese výkonu kontroly a pod.

Právny stav od: 13. 6. 2017

Podľa § 18e – Pravidlá kontrolnej činnosti zákona o obecnom zriadení – hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon (do 31. decembra 2015 zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 1. januára 2016 zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite). V cit. ustanovení je uvedené aj oprávnenie obce ustanoviť si uznesením ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra sú tak špecifickou internou právnou úpravou, ktorá sa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje uznesením.

Právny stav od: 6. 6. 2017

Postup pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov by mala mať účtovná jednotka upravený vlastnou smernicou. V aplikačnej praxi tento postup  zvykne byť zakomponovaný do smernice o vedení účtovníctva alebo smernice, ktorá oblasť účtovníctva upravuje. Našim odporúčaním je mať vypracovanú samostatnú smernicu o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, ktorá by mala byť súčasťou systému finančného riadenia účtovnej jednotky a mala by byť vypracovaná na konkrétne podmienky účtovnej jednotky. Dobrou praxou je dať do smernice o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov povinnosť každý rok spracovať príkaz vedúceho účtovnej jednotky na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.

Právny stav od: 1. 6. 2017
Právny stav do: 1. 11. 2017

Smernica o verejnom obstarávaní, ktorej hlavným cieľom a účelom je stanoviť záväzné postupy pre zamestnancov obce pri úkonoch spojených s verejným obstarávaním.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené