Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 298 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 5. 2018

Obec je povinná pre každé verejné priestranstvo určiť na základe ustanovenia zákona o obecnom zriadení. Tento názov sa určuje vo forme všeobecne záväzného nariadenia.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Smernica na vypracovanie kontraktov medzi ústredným orgánom štátnej správy a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti v súlade s Návrhom opatrení...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Na základe zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve určí obec svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod...
Právny stav od: 1. 4. 2019
Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje podmienky poskytovania opatrovateľskej služby Mestom pre občanov odkázaných na túto sociálnu službu, ako aj výšku úhrady za...
Právny stav od: 1. 3. 2019
Registratúrny poriadok ustanovuje postup organizačných útvarov úradu pri správe registratúry, a to najmä pri manipulácii s registratúrnymi záznamami a spismi, ako aj pri náležitom...
Právny stav od: 1. 1. 2019

Smernica Plán kontrolnej činnosti subjektu je interným riadiacim aktom subjektu verejnej správy.

Právny stav od: 1. 1. 2019
Pracovný poriadok môže podľa Zákonníka práce zamestnávateľ vydať vždy len po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, ak u zamestnávateľa zástupcovia zamestnancov pôsobia,...
Právny stav od: 1. 3. 2019
Zákon o obecnom zriadení hovorí o tom, že obec pri výkone samosprávy o. i. zabezpečuje udržiavanie čistoty v obci. Na konkrétnu právnu reguláciu tejto kompetencie dáva obciam...
Právny stav od: 1. 1. 2019
Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe upravuje postup pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov vo verejnej správe ako i v prostredí mimo verejnej správy...
Právny stav od: 1. 3. 2019
Obec na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. s) zákona o obecnom zriadení vydáva štatút pre vedenie kroniky obce a pre postavenie, plnenie úloh a povinností kronikára obce ako...
...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené