Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 238 výsledkov
...
Právny stav od: 1. 1. 2018

Obsahom smernice o úhrade poplatku v materskej škole je určenie výšky a spôsobu úhrady finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je výsledkom sociálneho dialógu na odvetvovej (sektorovej) úrovni, t. j. medzi skupinou zamestnávateľov a vyšším odborovým orgánom alebo príslušnými vyššími odborovými orgánmi. Jej predmetom je výhodnejšia úprava pracovných podmienok vrátane mzdových podmienok a podmienok zamestnávania, vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, v porovnaní s úpravou obsiahnutou v Zákonníku práce alebo v inom pracovnoprávnom predpise. V prípade zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme je to v porovnaní so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojitosti so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Cieľom smernice na zabezpečenie rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly je stanoviť jednotný a transparentný postup pri zabezpečovaní a riadení rozpočtového procesu v pôsobnosti riadených organizácií kapitoly a úradu kapitoly v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi príslušnej kapitoly.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Interný riadiaci akt určuje spôsob zisťovania príčin a zavinení nehôd a mimoriadnych udalostí, stanovuje spôsob ich ohlasovania a evidovania.

Právny stav od: 1. 12. 2017

Smernica o poskytovaní preddavkov vo verejnej správe upravuje postup pri poskytovaní preddavkov z verejných prostriedkov vo verejnej správe ako i mimo verejnej správy a výnimky z tohto postupu, náležitosti zmluvy o poskytnutí preddavku vrátane sankčných mechanizmov pri jej nedodržaní a klasifikuje porušenia finančnej disciplíny pri nedodržaní uvedených postupov.

Právny stav od: 1. 12. 2017

Správa a údržba verejnej zelene je jednou zo samosprávnych a v zákone o obecnom zriadení výslovne uvedených kompetencií každej obce.

Právny stav od: 1. 1. 2018

Smernica o pravidlách rozpočtového hospodárenia rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií upravuje základné zásady rozpočtového hospodárenia.

Právny stav od: 1. 11. 2017

Smernica Plán kontrolnej činnosti subjektu je interným riadiacim aktom subjektu verejnej správy.

Právny stav od: 1. 11. 2017

Hoci Zákonník práce vo svojich ustanoveniach výslovne nezakotvuje povinnosť zamestnávateľa vypracovať organizačný poriadok, presné určenie organizačného usporiadania zamestnávateľa a hlavne definovanie kompetencií jednotlivých zložiek zamestnávateľa a ich riadiacich pracovníkov má nezanedbateľný praktický význam pri prevádzkovej činnosti zamestnávateľa, a to najmä pri spoločnostiach, ktoré sa počtom zamestnancov neradia k tým najmenším.

Právny stav od: 1. 11. 2017

Účelom tejto smernice je pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definovať práva a povinnosti, zodpovednosť, spôsob kontroly a postupy verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vo verejnom obstarávaní a pri uzatváraní zmlúv. Smernica je v súlade s novelou zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní č. 248/2017 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť 1. 11. 2017.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené