Výsledky vyhľadávania v Interných firemných predpisoch: 164 výsledkov
...
Právny stav od: 11. 12. 2015

Úlohy obce v protipožiarnej ochrane sú v predpisoch o ochrane pred požiarmi v niekoľkých úrovniach. Niektoré úlohy ukladá zákon č. 314/2001 Z. z. jednoznačne každej obci (prenesený výkon štátnej správy, vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce a pod.), iné úlohy uložené zákonom č. 314/2001 Z. z. plní obec v závislosti od situácie v obci (napr. vytváranie podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila).

Právny stav od: 1. 1. 2016

Tento návrh štruktúry nie je jedinou a univerzálne správnou štruktúrou VZN. Obce si vnútornú štruktúru VZN môžu upraviť či doplniť podľa ich potrieb vyplývajúcich z doterajšej praxe, napr. iný názov jednotlivých častí/článkov alebo rozdielne vnútorné členenie ich obsahu, uvedenie hierarchie odpadového hospodárstva, uvedenie práv a povinností pôvodcu odpadu, práv a povinností obce/mesta ako držiteľa komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, práv a povinností právnických osôb a fyzických osôb podnikajúcich/činných na území obce, povinností vlastníkov a užívateľov nehnuteľností na rekreáciu a garáží, atď.

Právny stav od: 20. 11. 2015

Obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach. Uvádzame vzor jednoduchého všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa zakazuje používanie všetkých pyrotechnických výrobkov na celom území obce s výnimkou prelomu roka.

Právny stav od: 24. 11. 2015

Účelom smernice je upraviť postup pri vyraďovaní a likvidácii neupotrebiteľného majetku a zriadiť vyraďovaciu a likvidačnú komisiu ako poradný orgán štatutárneho orgánu účtovnej jednotky.

Právny stav od: 12. 11. 2015

„Smernica o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov“ zabezpečuje jednotnosť pri vedení účtovníctva, zostavovaní účtovnej závierky a obehu účtovných dokladov v účtovnej jednotke.

„Smernica o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov“ má byť spracovaná výstižne a vecne, priamo na konkrétne podmienky účtovnej jednotky a z uvedeného dôvodu v nej nie je potrebné citovať ustanovenia právnych predpisov.

„Smernica o vedení účtovníctva a obehu účtovných dokladov“ má byť v účtovnej jednotke zverejnená a s jej obsahom majú byť oboznámení všetci zamestnanci účtovnej jednotky.

Právny stav od: 1. 1. 2015

Príspevok približuje obsahovú náplň vnútropodnikovej smernice na tvorbu a dokumentovanie transferových cien prostredníctvom fiktívnej spoločnosti PREMIUM WINE SK, ktorá je členom nadnárodnej skupiny PREMIUM WINE. Príspevok zároveň poukazuje aj na významné zmeny v oblasti transferového oceňovania, ku ktorým došlo od 1. 1. 2015.

Právny stav od: 1. 7. 2013

Úsek riadenia ľudských zdrojov zabezpečuje získavanie nových zamestnancov prostredníctvom vyhľadávania a výberu zamestnancov. Vyhľadávanie zamestnancov je činnosť, ktorá má zabezpečiť, aby voľné pracovné miesta prilákali dostatočné množstvo uchádzačov, s primeranými nákladmi a vo včasnom termíne. Úlohou výberu je rozpoznať, ktorý z uchádzačov o zamestnanie bude vyhovovať požiadavkám pracovného miesta. Uchádzač o zamestnanie by mal okrem požiadaviek na pracovné miesto spĺňať aj požiadavku, aby prispieval k vytvoreniu kvalitných medziľudských vzťahov v pracovnom kolektíve a k vytváraniu tímovej a organizačnej kultúry v spoločnosti.

Právny stav od: 1. 1. 2012

Nielen v podnikateľských subjektoch, ale aj v neziskových účtovných jednotkách je žiaduce vypracovať pre potreby svojej činnosti interné smernice. Ich tvorba úzko súvisí so zameraním činnosti mimovládnych organizácií a vychádza z potrieb prevádzky a riadenia týchto účtovných jednotiek. Každá nezisková účtovná jednotka si musí jednotlivé smernice prispôsobiť svojim konkrétnym podmienkam. Uvedené interné smernice sú základné, ktoré sú vypracované v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania pre neziskové účtovné jednotky. Pri vypracovávaní interných smerníc pre konkrétnu neziskovú účtovnú jednotku je potrebné vždy prihliadať aj na príslušný hmotno-právny predpis, podľa ktorého účtovná jednotka vznikla.

Právny stav od: 1. 3. 2012

Smernica na vypracovanie kontraktov medzi ústredným orgánom štátnej správy a rozpočtovými organizáciami a príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti v súlade s Návrhom opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami prijatým uznesením vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 upravuje postup pri vypracovaní a uzatvorení kontraktov, ich obsah vrátane zabezpečenia transparentnosti a kontroly.

Právny stav od: 1. 1. 2014

Registratúrny poriadok upravuje postup pri správe registratúry, a to najmä pri organizovaní manipulácie so záznamami  a spismi, ako aj pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní  spisov.

...

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti IFP


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené