Predpisy v roku 2019

Číslo Názov predpisu
1/2019 Vestník MZ SR Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. januára 2019 č. 12702-2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
2/2019 Vestník MZ SR Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 9. novembra 2018, č. S12849-2018-OZS ktorým sa mení odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o lekárskom poukaze na individuálne zhotovenú stomatologickú zdravotnícku pomôcku na mieru zo dňa 17. 12. 2013, č. 57602-2013-OZS
3/2019 Vestník MZ SR ZMENA Zásad akreditácie na uskutočňovanie študijných programov
7/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
8/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
9/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH"
10/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB" alebo „organizácia"
11/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
12/2019 Vestník MZ SR Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
4/2019 Vestník MZ SR Štatút Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania
5/2019 Vestník MZ SR KONCEPCIA ODBORNEJ ČINNOSTI NA PREVENCIU A KONTROLU NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ
6/2019 Vestník MZ SR Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre tvorbu, implementáciu a revíziu štandardných diagnostických postupov a štandardných terapeutických postupov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené