Daňové priznanie k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie k spotrebnej dani z výrobku s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku, vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie spotrebnej dane z bezdymového tabakového výrobku v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.

Autori: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2017
Dátum publikácie: 12. 6. 2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daňové orgány; Spotrebné dane; Správa daní a poplatkov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo


Poučenie na vyplnenie daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Všeobecne

Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie (ďalej len „daňové priznanie“) k spotrebnej dani z výrobku s obsahom tabaku, ktorý sa nespotrebúva počas procesu horenia, okrem žuvacieho tabaku a šnupavého tabaku (ďalej len „bezdymový tabakový výrobok“), vypĺňa a predkladá osoba, ktorou je platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie spotrebnej dane z bezdymového tabakového výrobku (ďalej len „daň“) v lehotách podľa príslušných ustanovení zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane zapíše do príslušných sekcií daňového priznania iba tie údaje, na ktoré sú príslušné kolónky vyhradené, iné údaje neuvádza. Kolónky a riadky bez číselných údajov ponechá prázdne, t. j. bez pomlčky, bez nuly a podobne.

Množstvo bezdymového tabakového výrobku sa uvádza v kilogramoch zaokrúhlene na 3 desatinné miesta.

Výslednú daň platiteľ dane uvedie s kladným znamienkom (+). Vrátenie dane platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane uvedie so záporným znamienkom (-).

K prvej strane daňového priznania

1. V kolónke „Colný úrad“ platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane uvedie číslo miestne príslušného colného úradu, ktorému podáva daňové priznanie:

5100

Colný úrad Banská Bystrica

5200

Colný úrad Bratislava

5600

Colný úrad Košice

5300

Colný úrad Michalovce

6100

Colný úrad Nitra

6200

Colný úrad Prešov

6600

Colný úrad Trenčín

5800

Colný úrad Trnava

6000

Colný úrad Žilina

2. V kolónke „Daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie“ v príslušnom políčku označí daňový subjekt symbolom „x“ druh daňového priznania, ktorý podáva. Platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane označí len jednu z uvedených možností, keďže všetky údaje uvedené v daňovom priznaní budú súvisieť s označeným druhom daňového priznania a konkrétnym zdaňovacím obdobím.

Opravné daňové priznanie môže platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane podať pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné daňové priznanie, pričom na podané daňové pri­znanie a na predchádzajúce opravné daňové priznanie sa neprihliada. Pri podávaní doda­točného daňového priznania postupuje platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane podľa § 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v dodatočnom daňovom priznaní uvedie len rozdiely oproti pôvodne podanému daňovému priznaniu.

Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania uvádza platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane, ak mu je tento dátum známy. Ak tento dátum nepozná, uvedie do príslušných políčok symbol „x“.

3. V kolónke „Zdaňovacie obdobie“ platiteľ dane uvedený v § 19aa ods. 6 zákona uvedie údaje za jednotlivé mesiace napríklad v tvare 01 alebo 12 a za roky napríklad v tvare 08 alebo 99.

4. V kolónke v časti „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z bezdymového tabakového výrobku (ďalej len „daň“) (EČSPDBTV)/IČO/rodné číslo(RČ)“ sa uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň z bezdymového tabakového výrobku, ak bolo platiteľovi dane alebo platiteľovi dane, ktorý žiada o vrátenie dane pridelené colným úradom pri vydaní povolenia na prijatie a dovoz bezdymového tabakového výrobku. Právnická osoba, ktorej colný úrad nepridelil evidenčné číslo pre spotrebnú daň z bezdymového tabakového výrobku, v časti „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z bezdymového tabakového výrobku (ďalej len „daň“) (EČSPDBTV)/IČO/rodné číslo(RČ)“ uvedie identifikačné číslo organizácie (IČO). Fyzická osoba, ktorej colný úrad nepridelil evidenčné číslo pre spotrebnú daň z bezdymového tabakového výrobku, v časti „Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z bezdymového tabakového výrobku (ďalej len „daň“)

(EČSPDBTV)/IČO/rodné číslo (RČ)“ uvedie rodné číslo.

V časti „Platiteľ dane“ platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane uvedie obchodné meno, ak ide o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu.

V časti „Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)“ uvedie adresu sídla právnickej osoby alebo adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá podáva daňové priznanie.

5. V kolónke „Číslo účtu vo formáte IBAN platiteľa dane, ktorý žiada o vrátenie dane“ pri žiadosti o vrátenie dane, uvedie platiteľ, ktorý žiada o vrátenie dane číslo účtu vo formáte IBAN.

6. V kolónke týkajúcej sa vyhlásenia uvedie platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane meno a priezvisko, ak je fyzická osoba. Ak je platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane právnická osoba, uvedie v tejto kolónke svoje meno a priezvisko osoba oprávnená konať za platiteľa dane alebo platiteľa dane, ktorý žiada o vrátenie dane. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s platiteľom dane alebo platiteľom dane, ktorý žiada o vrátenie dane, prípadne s osobou, ktorá je oprávnená konať za platiteľa dane alebo platiteľa dane, ktorý žiada o vrátenie dane. V poslednej časti tejto kolónky uvedie dátum vyplnenia daňového priznania v tvare

dd/mm/rr a podpis oprávnenej osoby, ktorá týmto vyhlasuje, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že si je vedomá dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.

7. V kolónke „Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie“ uvedie platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie. V kolónke tiež uvedie telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adresu, na základe ktorých sa colný úrad v prípade potreby môže skontaktovať s osobou, ktorá vypracovala daňové priznanie.

Ak je osoba, ktorá vypracovala daňové priznanie platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane, resp. je ňou osoba, ktorá je oprávnená konať za platiteľa dane alebo platiteľa dane, ktorý žiada o vrátenie dane kontaktné údaje už nevypĺňa, pokiaľ ich už uviedla v kolónke týkajúcej sa vyhlásenia.

8. Poslednú kolónku prvej strany vypĺňa colný úrad. V časti „Dátum prijatia“, „Podpis poverenej osoby“, „Odtlačok pečiatky colného úradu“ colný úrad uvedie dátum, kedy bolo daňové priznanie prijaté colným úradom, podpis zamestnanca colného úradu a odtlačok pečiatky colného úradu.

V časti „Úradné záznamy colného úradu“ colný úrad uvedie rôzne záznamy, ako napríklad evidenčné číslo, pod ktorým je daňové priznanie na colnom úrade evidované alebo údaje o dátume výkonu kontroly, porovnaní výšky zábezpeky na daň s výškou dane pripadajúcou na vydaný bezdymový tabakový výrobok a podobne.

K druhej strane daňového priznania

Strana 2 sa vypĺňa pre predmet dane bezdymový tabakový výrobok.

9. V kolónke „EČSPDBTV/IČO/RČ“ platiteľ dane uvedie evidenčné číslo pre spotrebnú daň z bezdymového tabakového výrobku alebo identifikačné číslo organizácie alebo rodné číslo, ktoré je identické s evidenčným číslom pre spotrebnú daň z bezdymového tabakového výrobku alebo identifikačným číslom organizácie alebo rodným číslom uvedeným na prvej strane.

10. V riadku 1 platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane uvedie platnú sadzbu dane na bezdymový tabakový výrobok v eurách/kg.

11. V riadku 2 platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane uvedie množstvo tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v kg prijatého z iného členského štátu na daňovom území, z ktorého vznikla daňová povinnosť.

12. V riadku 3 platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane uvedie množstvo tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v kg, z ktorého si uplatňuje vrátenie dane.

13. V riadku 4 platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane uvedie s kladným znamienkom (+) množstvo tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v kg, z ktorého zaplatí daň, alebo so záporným znamienkom (-) uvedie množstvo tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v kg, z ktorého si uplatňuje vrátenie dane, t. j. rozdiel riadkov 2 a 3.

14. V riadku 5 platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane uvedie daň alebo vrátenie dane v eurách, ktoré pripadajú na množstvo tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku uvedené v riadku 4. Daň platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane zaokrúhli na eurocenty do 0,005 eura nadol a od 0,005 nahor.

Daň v eurách platiteľ dane vypočíta ako súčin riadkov 1 a 4 a uvedie s kladným znamienkom (+). Vrátenie dane v eurách platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane vypočíta ako súčin riadkov 1 a 3 a uvedie so záporným znamienkom (-).

15. V kolónke „Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách“ platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane uvedie sumu z riadku 5 predchádzajúcej sekcie. Výslednú daň platiteľ dane uvedie s kladným znamienkom. Vrátenie dane, o ktoré žiada platiteľ dane uvedie so záporným znamienkom.

V poslednom riadku výslednú daň alebo vrátenie dane platiteľ dane alebo platiteľ dane, ktorý žiada o vrátenie dane uvedie slovom, napríklad, ak je daňová povinnosť 46 eur a 12 eurocentov vypíše „štyridsaťšesť eur a dvanásť eurocentov“. V prípade uplatnenia vrátenia dane alebo ak daňová povinnosť je uvedená so záporným znamienkom, platiteľ dane ktorý žiada o vrátenie dane uvedie predtým slovo „mínus“.

Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené