Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2018

Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnávateľ je povinný najneskôr do 15. apríla toto potvrdenie vystaviť. 

Autori: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 9. 4. 2019
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Financie, finančné právo / Daňové a poplatkové právo


Zamestnancovi, ktorý požiada zamestnávateľa o vykonanie RZ za rok 2018 a v žiadosti požiada aj o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane, je zamestnávateľ povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2018. Posledný termín na vystavenie tohto potvrdenia je stanovený na 15. 4. 2019. Toto potvrdenie sa prikladá ako povinná príloha k Vyhláseniu o poukázaní podielu zaplatenej dane (poukázanie 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane z príjmov FO).

Autor: Ministerstvo financií SR

Prílohy

Archívne verzie

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené