Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A za zdaňovacie obdobie 2015

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (ďalej len „priznanie typ A") podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), ktoré sú predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov a nie sú oslobodené od dane.

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") - typ A

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (ďalej len „daňové priznanie typ A") podáva daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby len zo závislej činnosti (§ 5 zákona) a nie sú od dane oslobodené. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určené pre daňovníka, ktorý má zdaniteľné príjmy, podľa § 5 až § 8 zákona.

1. Daňové priznanie typ A je povinný podľa § 32 zákona podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za zdaňovacie obdobie roku 2015 presahujúce sumu 1 901,67 eura [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona], okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, ak

 • plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
 • plynuli zo zdrojov v zahraničí,
 • nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona],
 • daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ") o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (§ 38 zákona),
 • požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne zamestnávateľovi požadované doklady (§ 38 ods. 5 zákona),
 • je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a 52ze zákona,
 • došlo k zániku zamestnávateľa bez právneho nástupcu (§ 38 ods. 8 zákona).

Daňové priznanie sa podáva správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak cit. zákon neustanovuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. V daňovom priznaní typ A daňovník vypočíta daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorá je splatná v lehote na podanie daňového priznania alebo v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Ak v tejto lehote daň nezaplatí, správca dane pri ukladaní sankcií postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok"). Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorému podľa zákona nevznikla povinnosť daňové priznanie podať, ak ho správca dane vyzve na podanie daňového priznania (§ 15 daňového poriadku).

2. Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade daňového priznania typ A) môže daňovník podať opravné daňové priznanie typ A alebo typ B, ak zistí, že mal podať tento typ priznania (§ 16 daňového poriadku), v ktorom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie.

3. Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade daňového priznania typ A), ak daňovník zistí, že jeho daň je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní typ A alebo vyrubená správcom dane, je povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné daňové priznanie typ A a v rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná.

Ak daňovník, ktorý podal daňové priznanie typ A zistí po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, že mal okrem príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) za príslušné zdaňovacie obdobie aj iný druh zdaniteľných príjmov podľa zákona, je povinný podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

Dodatočné daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako ju uviedol v daňovom priznaní alebo ako bola správcom dane vyrubená, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje. Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie v posledný rok lehoty podľa § 69 ods. 1, 2, a 5 daňového poriadku, táto lehota sa predĺži a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné daňové priznanie. V tejto predĺženej lehote daňový subjekt nemôže podať dodatočné daňové priznanie (§ 16 daňového poriadku).

Podľa § 32 ods. 8 zákona, osoba uvedená v § 35 Zákonníka práce a osoba uvedená v § 49 ods. 4 zákona zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého daňovníka, za ktorého podáva daňové priznanie aj tie zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ zomrelého daňovníka vyplatil osobe, na ktorú prešlo právo na tieto príjmy. Ak budú tejto osobe vyplatené príjmy zo závislej činnosti za zomrelého daňovníka po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého daňovníka dodatočné priznanie, pričom správca dane v tomto prípade neuplatní postup podľa § 154 až 156 daňového poriadku.

V súlade s § 32 ods. 11 zákona, podáva dodatočné daňové priznanie aj daňovník, ktorému bol spätne priznaný dôchodok (§ 11 ods. 6 zákona) k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Na dodatočnom daňovom priznaní (typ A alebo typ B) sa na prvej strane vyznačí, že ide o dodatočné daňové priznanie a zároveň vyznačí aj deň, v ktorom daňovník zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania.

4. Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona, zaokrúhleného na eurocenty nadol, sadzbou podľa § 15 písm. a) zákona:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima v súlade so znením § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t. j. pre zdaňovacie obdobie 2015 sumu 35 022,31 eura, vrátane, resp.
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy životného minima v súlade so znením § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t. j. pre zdaňovacie obdobie sumu 35 022,31 eura.

Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

5. Vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu), ak daňovníkovi vznikol nárok na jeho uplatnenie podľa § 33 zákona.

Na daňový bonus má nárok daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ak:

 • poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu priznal a vyplatil daňový bonus len v pomernej časti; v tomto prípade si daňovník môže v daňovom priznaní typ A uplatniť len zostávajúcu časť daňového bonusu, na ktorú mu za zdaňovacie obdobie vznikol nárok, nepriznanú a nevyplatenú zamestnávateľom, alebo
 • nepoberal za niektorý kalendárny mesiac zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo nepeňažnej forme v sume aspoň polovice minimálnej mzdy u zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval daňový bonus, ale úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za celé zdaňovacie obdobie dosiahol aspoň 6-násobok minimálnej mzdy; v tomto prípade si môže uplatniť v daňovom priznaní typ A zostávajúcu časť daňového bonusu, alebo
 • poberal len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a neuplatňoval daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa.

Ak sú splnené podmienky ustanovené v § 33 zákona, daňový bonus si môže uplatniť daňovník:

 • s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, alebo
 • s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 33 ods. 10 zákona).

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, požiada daňovník miestne príslušného správcu dane v XI. ODDIELe daňového priznania typ A o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. (Ak podá daňové priznanie typ A daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy, čo je pre rok 2015 suma 190 eur, len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ priznal a vyplatil v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, tento daňovník nestráca nárok na už priznaný a vyplatený daňový bonus, aj keď úhrn jeho príjmov podľa § 5 zákona za zdaňovacie obdobie nedosiahol výšku 6-násobku minimálnej mzdy.)

6. Prílohou daňového priznania typ A sú všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, zaplateného povinného poistného, ktoré bol zamestnanec povinný zaplatiť, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov, príp. výšku nepeňažných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), z ktorých nebolo možné podľa § 35 ods. 3 písm. a) zákona zraziť preddavok na daň, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A a vyplatený daňový bonus. V osobitnom prípade je prílohou daňového priznania typ A aj doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (§ 39 ods. 6 zákona). Ak si daňovník uplatňuje v daňovom priznaní typu A daňový bonus na vyživované dieťa, alebo jeho časť, prílohou daňového priznania sú aj kópie dokladov preukazujúcich nárok na jeho priznanie (§ 37 zákona - napr. potvrdenie o návšteve školy, kópia rodného listu...). Prílohou daňového priznania typu A je aj písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka, ak túto činnosť vykonával najmenej 40 hodín a ak sa rozhodol poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane. (Podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti.)

7. Podľa § 9 ods. 2 písm. t) zákona zamestnaneckou prémiou je suma priznaná a vyplatená zamestnancovi podľa § 32a zákona. Podľa § 32a zákona nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi

a) vzniká, ak:

1. dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f) zákona, vykonávanej len na území Slovenskej republiky (ďalej len „posudzované príjmy"), v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy, čo je pre rok 2015 suma 2 280 eur,
2. poberal posudzované príjmy aspoň šesť kalendárnych mesiacov,
3. neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
4. nepoberal príjmy uvedené v § 3 ods. 2 písm. c) a d), § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h), § 5 ods. 3 a § 5 ods. 7 písm. i) zákona,
5. nepoberal iné zdaniteľné príjmy (§ 6 až 8 zákona) okrem príjmov uvedených v treťom bode,
6. nie je na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku (§ 11 ods. 6 zákona) alebo dôchodok nebol tomuto daňovníkovi priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia,
7. suma vypočítanej zamestnaneckej prémie je kladné číslo

b) nevzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v písmene a), ale ide o zamestnanca, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa osobitného predpisu. Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy za kalendárny mesiac len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tento mesiac sa do obdobia šiestich kalendárnych mesiacov nezapočíta. Na účely uplatnenia zamestnaneckej prémie sa vypočítaná daň rovná nule a uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona sa nepoužije.

Číselné údaje, vyjadrujúce peňažné sumy, sa v daňovom priznaní typ A uvádzajú v eurách, s presnosťou na eurocenty, so zaokrúhlením podľa § 47 zákona, ak zákon neustanovuje inak.

POSTUP NA VYPLNENIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA TYP A

Pred vyplnením každého riadku daňového priznania typ A je potrebné si pozorne prečítať s ním súvisiacu predtlač.

Daňové priznanie typ A sa vypĺňa čitateľne písacím strojom alebo paličkovým písmom. Riadky daňového priznania typ A sa vyplnia podľa predtlače, nevyplnené riadky v celom daňovom priznaní typ A ponechá daňovník prázdne.


I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadky 01 a 02 - vyplní daňovník podľa predtlače. Na riadku 01 uvádza daňovník daňové identifikačné číslo (DIČ), ako ho má pridelené, v ostatných prípadoch uvádza rodné číslo. Na riadku 02 sa uvádza dátum narodenia v prípade, ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené DIČ ani rodné číslo.

Na riadkoch 06 až 10 - vyplní daňovník adresu trvalého pobytu, aktuálnu v deň podania daňového priznania.

Na riadkoch 12 až 15 - uvedie daňovník adresu pobytu na území SR, kde sa obvykle zdržiaval v zdaňovacom období.


II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

Riadky 16 až 24 - vyplní len zákonný zástupca, dedič alebo zástupca, ktorý podáva daňové priznanie typ A za daňovníka.

Riadky 25 a 26 - vyplní daňovník ak podáva daňové priznanie typ A sám, pričom uvádza na týchto riadkoch svoje číslo telefónu a emailovú adresu. Ak za daňovníka podáva daňové priznanie typ A zákonný zástupca alebo dedič alebo zástupca, potom na týchto riadkoch uvedie číslo telefónu a emailovú adresu zástupca (dedič), ak sa nedohodnú inak. Tieto údaje nie sú povinné podľa § 32 zákona.


III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

Riadok 27 - vypĺňa podľa predtlače daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia (1. januára), za ktoré sa podáva daňové priznanie (dodatočné daňové priznanie) poberateľom dôchodku (ov) uvedených v § 11 ods. 6 zákona, alebo daňovník, ktorému bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. januáru), za ktoré sa podáva daňové priznanie (dodatočné daňové priznanie).

Riadok 28 - vyplní sa len, ak si daňovník, ktorý vyplnil riadok 27 uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v ustanovenej výške - ak suma dôchodku (ov) v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane na daňovníka, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi vypočítanou sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a vyplatenou sumou dôchodku (ov) - § 11 ods. 6 zákona.

Riadok 29 - vypĺňa podľa predtlače daňovník len ak si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona na manželku (manžela).

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplatniť, ak manželka (manžel) nemá vlastné príjmy presahujúce sumu 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum") len za ustanovených podmienok podľa § 11 ods. 4 zákona. Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona sa považuje za manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel) žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá

 • sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2 zákona) maloleté dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z. alebo
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a zákona, daňový bonus podľa § 33 zákona, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie, pričom vlastný príjem manželky (manžela) sa znižuje o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť [§11 ods. 4 písm. b) zákona]. Do vlastného príjmu manželky (manžela) patria okrem zdaniteľných príjmov napr. aj nemocenské dávky (napr. materské), dôchodkové dávky (napr. starobný dôchodok), dávka v nezamestnanosti, peňažný príspevok na opatrovanie, dávka v hmotnej núdzi, rôzne ďalšie sociálne dávky a pod.

Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) len niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky t.j. ak uplatňujúci daňovník spĺňa podmienku výšky základu dane, môže si ju uplatniť len počas obdobia, kedy bol zosobášený s manželkou (manželom) a zároveň aj spĺňal niektorú ďalšiu zo zákonom stanovených podmienok ako napr. ak sa manželka (manžel) stará o vyživované maloleté dieťa [napr. daňovník v máji 2015 uzavrel sobáš a dňa 15. septembra 2015 sa im narodilo dieťa, má nárok uplatniť si nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) až za mesiace október až december 2015].


IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Riadok 30 - uvádza sa meno, priezvisko a rodné číslo vyživovaného dieťaťa (detí), žijúceho s daňovníkom v (spoločnej) domácnosti, na ktoré si daňovník, ktorý podáva daňové priznanie typ A, uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona. Ak sa uplatňuje nárok za 12 kalendárnych mesiacov, vyznačí sa krížikom okienko 1 -12. Ak sa nárok uplatňuje len za niektoré kalendárne mesiace, vyznačí sa krížikom len okienko príslušného mesiaca.

Riadok 31 - vyznačí sa krížikom. Ak daňovník uplatňuje daňový bonus na viac detí ako obsahuje tabuľka priznania typ A, nárok sa uplatní v IX. ODDIELe - Miesto na osobitné záznamy daňovníka, v členení údajov podľa tabuľky uvedenej v IV. ODDIELe daňového priznania typ A.


V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Riadky 32 až 34 - vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol v predchádzajúcom zdaňovacom období, za ktoré sa vyrovnáva daň (daňová povinnosť), príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona od jedného zamestnávateľa alebo od viacerých zamestnávateľov podľa údajov uvedených vo všetkých potvrdeniach o príjmoch zo závislej činnosti zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí, o zaplatenom povinnom poistnom (na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie) za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A. Do úhrnu príjmov v riadku 32 sa uvedú aj nepeňažné príjmy daňovníka podľa § 5 zákona, z ktorých nebolo možné v zdaňovacom období zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona]. Súčasťou príjmov na riadku 32 je aj nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, presahujúceho sumu 200 eur ročne. Ak by takéto plnenie v úhrne od všetkých zamestnávateľov bolo v nižšej sume ako 200 eur ročne, je oslobodené od dane a neuvádza sa v daňovom priznaní [§ 5 ods. 7 písm. l) zákona].

Vrátené poistné, o ktoré si daňovník znížil základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 8 zákona sa do úhrnu príjmov započíta iba v prípade, ak bolo vrátené zamestnávateľom.

Do riadku 32a sa vyplní úhrn príjmov zo závislej činnosti, ktoré sú zahrnuté v riadku 32, ale plynuli daňovníkovi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí v brutto výške, bez odpočítateľných položiek, resp. nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí (uvedené v úhrne príjmov na riadku 32) a poistné, charakteru povinného poistného a príspevkov, preukázateľne zaplatené v zahraničí (uvedené v úhrne povinného poistného na riadku 33), sa uvedú v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Ak z predloženého potvrdenia o zahraničnom povinnom poistnom nie je možné rozdelenie tohto poistného podľa riadkov 33a a 33b, vyplní sa len riadok 33.

Poznámka (prepočítací kurz podľa § 31 ods. 2 zákona) - pri príjmoch zo závislej činnosti, plynúcich zo zdrojov v zahraničí na prepočet cudzej meny na eurá sa použije kurz:

 • priemerný, za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem alebo
 • platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo
 • priemerný ročný za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo aj
 • priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy.

Riadok 35 - vyplní sa len, ak daňovník, ktorý si uplatňoval pri výpočte základu dane úhrady na vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka a nedodržal podmienky na uplatnenie tohto zníženia základu dane (lekár, zdravotná sestra, pôrodná asistentka), je povinný zvýšiť základ dane (§ 52j ods. 4 zákona) o uplatnenú sumu.


VI. ODDIEL - VÝPOČET DANE

Riadok 36 - vypočíta sa základ dane podľa § 5 zákona.

Riadok 37 - uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka s výnimkou prípadov, keď daňovník vypĺňal III. ODDIEL riadok 27. V týchto prípadoch uvedie len rozdiel medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a ročnou sumou dôchodkov uvedených na riadku 28. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2015 je v sume 3 803,33 eura, ak daňovník spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t. j. jeho základ dane z príjmov podľa § 5 zákona sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, čo je pre rok 2015 suma vo výške 19 809 eur, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona. Táto suma sa môže vypočítať v XII. ODDIELe, pričom je možné použiť pomôcku na výpočet nezdaniteľných častí základu dane, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie daňového priznania typ A.

Upozornenie:

Ak daňovníkovi vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu, na riadku 37 sa uvedie nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, riadky 38, 39, 40 a 41 sa nevyplňujú a na riadku 42 a 43 sa vyplní 0 (nula).

Riadok 38 - vypĺňa daňovník, ktorý uviedol údaje v III. ODDIELe na riadku 29 daňového priznania typ A. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2015 je v sume 3 803,33 eura, ak daňovník spĺňa ustanovené podmienky podľa § 11 ods. 3 písm. a) prvý bod a ods. 4 zákona, t.j. jeho základ dane z príjmov podľa § 5 zákona sa rovná alebo je nižší ako 176,8-násobok sumy platného životného minima čo je pre rok 2015 suma vo výške 35 022,31 eura a manželka (manžel) nemala žiadne vlastné príjmy, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje podľa § 11 ods. 3 písm. a) druhého a tretieho bodu a písm. b) zákona. Táto suma sa môže vypočítať v XII. ODDIELe, pričom je možné použiť pomôcku na výpočet nezdaniteľných častí základu dane, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A.

O nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela sa znižuje základ dane daňovníka:

 • s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo
 • s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 11 ods. 7 zákona). Takýto daňovník vypĺňa aj X. oddiel riadok 78.

Riadok 39 - uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 8 zákona vo výške preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení").

Túto nezdaniteľnú časť si môže daňovník odpočítať od základu dane vypočítaného v zdaňovacích obdobiach rokov 2013 až 2016. Odpočítať sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie si môže daňovník najviac do výšky 2 % zo základu dane. Táto suma však nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. V prípade zisťovania maximálnej hranice pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti za rok 2015 sa vychádza z priemernej mesačnej mzdy za rok 2013 (vyhlásenej Štatistickým úradom v roku 2014) v sume 824 eur. Maximálna hranica pre uplatnenie predmetnej nezdaniteľnej časti pre rok 2015 teda bude vo výške 988,80 eur. Túto nezdaniteľnú časť základu dane je možné vypočítať v XII. ODDIELe.

Daňovník, ktorý si nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, uplatňuje prostredníctvom daňového priznania typ A, nemá automaticky povinnosť priložiť k priznaniu doklad, ktorým by nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane preukázal. Správca dane je oprávnený daňovníka na jeho preukázanie vyzvať.

Riadok 40 - uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 10 zákona na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu a to v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac do výšky 180 eur ročne.

Na to, aby mohla byť táto nezdaniteľná časť uplatnená, musia byť splnené zákonnom stanovené podmienky podľa § 11 ods. 12 zákona a to:

a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 10 zákona zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení"), ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 12 písm. a) zákona.

O nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 10 zákona na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu sa znižuje základ dane daňovníka:

 • s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo
 • s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 11 ods. 7 zákona) - v tomto prípade sa vypĺňa aj X. oddiel riadok 78. Daňovník, ktorý si nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, nemá automaticky povinnosť priložiť k daňovému priznaniu doklad, ktorým by nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane preukázal. Správca dane je oprávnený daňovníka na jeho preukázanie vyzvať.

Riadok 42 - uvedie sa základ dane, znížený o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona a zvýšený o sumu príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a § 52ze zákona.

Podľa § 11 ods. 9 zákona, ak bola daňovníkovi vyplatená suma podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona o starobnom dôchodkovom sporení a tento daňovník si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľne platené príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 zákona, je povinný zvýšiť si základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená, o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane. Podľa § 11 ods. 13 zákona, ak bol daňovníkovi vyplatený predčasný výber podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie, je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.

Podľa § 52ze zákona, daňovník, ktorý si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľne platené príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 zákona, je povinný zvýšiť si základ dane o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane, ak mu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa osobitného predpisu a

a) bola mu vyplatená suma podľa osobitného predpisu, podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu bola táto suma vyplatená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie,

b) uzatvoril dohodu o vyplácaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa osobitného predpisu, podaním daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bola táto dohoda uzatvorená, alebo za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie, v ktorom mu zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa osobitného predpisu.

Riadok 43 - daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku 42, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 35 022,31 eur vrátane a sadzbou dane 25 % zo sumy presahujúcej 35 022,31 eur. Súčet oboch vypočítaných súm dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Riadok 44 - uvádza sa základ dane na účely uplatňovania zamestnaneckej prémie. Na výpočet sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie daňového priznania typ A.

Riadok 45 - uvádza sa počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie. Číslo uvádzané v tomto riadku nemôže byť nižšie ako 6. Riadok 46 - vyplní sa suma zamestnaneckej prémie, o ktorú daňovník žiada prostredníctvom žiadosti o poukázanie zamestnaneckej prémie v XI. ODDIELe, vypočítaná podľa § 32a ods. 3 a 4 zákona.

Riadok 47 - vyplní sa len v prípade, ak daňovník podáva opravné alebo dodatočné daňové priznanie typ A a mení sumu zamestnaneckej prémie. Do tohto riadku sa uvedie suma nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie na základe vykonaného ročného zúčtovania (vyplatil zamestnávateľ) alebo podaného daňového priznania (vyplatil správca dane).

Riadky 48 až 50 - vyplní sa, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane sa úhrn týchto príjmov zníži o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (vzťahujúce sa k týmto príjmom) a o zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu ako povinné poistenie na území Slovenskej republiky (§ 5 ods. 8 zákona).

Riadky 51 až 55 - vyplní sa, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane uznanej na zápočet na tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí, sa môže úhrn týchto príjmov znížiť o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (vzťahujúce sa k týmto príjmom) a o zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu ako povinné poistenie (§ 5 ods. 8 zákona) na území Slovenskej republiky. Výpočet percenta dane na účely zápočtu sa vykonáva s presnosťou na dve desatinné miesta (§ 47 ods. 2 zákona).

Poznámka k riadkom 48 až 55: Podľa § 45 ods. 3 zákona sa metóda vyňatia príjmov uplatní, ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti:

 1. za prácu vykonávanú pre Európsku úniu a jej orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie, alebo
 2. zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu, a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené, alebo
 3. zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší.

Riadok 56 - ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 57) a výsledná suma dane na r. 56 nepresiahne 17 eur alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 57) a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, na r. 56 sa uvádza nula.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 zákona uplatní postup podľa § 46a zákona, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Takýto daňovník vypĺňa aj X. ODDIEL riadok 78. Riadok 57 - uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu na všetky vyživované deti žijúce v (spoločnej) domácnosti s daňovníkom, na ktoré vznikol nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona.

Ak podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov, môže si počas zdaňovacieho obdobia uplatniť daňový bonus na všetky deti len jeden z nich, prípadne si môže pomernú časť daňového bonusu uplatniť na všetky deti po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov (§ 33 ods. 4 zákona).

Daňový bonus si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 33 ods. 10 zákona). Takýto daňovník vypĺňa aj X. ODDIEL riadok 78.

Riadok 58 - uvádza sa rozdiel riadkov 56 a 57.

Riadok 59 - uvádza sa suma vyplateného daňového bonusu z kópií potvrdení od všetkých zamestnávateľov so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré sú prílohou daňového priznania typ A. Uvádza sa aj suma daňového bonusu vyplateného správcom dane.

Riadok 60 - uvádza sa rozdiel riadkov 57 a 59. Ak zamestnávateľ nevyplatil celú sumu daňového bonusu a daňovník si uplatňuje nárok na zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu, na ktorú mu za zdaňovacie obdobie 2015 vznikol nárok, tento rozdiel je vždy väčší ako 0.

Riadok 61 - uvádza sa rozdiel riadkov 60 a 56. Vypĺňa sa v prípade, ak je suma uplatneného daňového bonusu z riadku 60 vyššia ako suma daňovej povinnosti z riadku 56.

Riadok 62 - uvádza sa rozdiel riadkov 59 a 57 ak je väčší ako 0.

Riadok 63 - uvádza sa úhrn zaplatených preddavkov na daň podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona.

Riadok 64 - uvádza sa úhrn zrazených preddavkov na daň podľa § 35 zákona z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky z kópií potvrdení od všetkých zamestnávateľov, ktoré sú prílohou daňového priznania typ A.

Riadky 65 a 66 - ak po vykonaní výpočtu uvedeného v texte riadkov vychádza kladné číslo, uvádza sa na riadku 65 (daň na úhradu vrátane nesprávne vyplateného daňového bonusu). Ak vychádza záporné číslo, uvádza sa na riadku 66 (daňový preplatok).


VII. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadky 67 až 74 - vypĺňajú sa len v prípade, ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie typ A.


VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY PODĽA § 50 ZÁKONA

Riadky 75 a 76 - vyplní sa, ak daňovník uplatňuje postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Údaje o prijímateľovi, ktoré sa uvádzajú na riadku 76, daňovník zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť 2 % resp. 3 % podiel zaplatenej dane. Ak má prijímateľ pridelené IČO, ktoré obsahuje aj rozlišovací znak (SID), uvádza IČO/SID (t.j. aj toto číslo).

VIII. ODDIEL daňovník nevypĺňa, ak podáva dodatočné daňové priznanie. [Podiel zaplatenej dane, poukázaný správcom dane prijímateľovi, nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná (§ 50 ods. 10 zákona). Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani (uvedené sa uvádza na riadku 70 dodatočného daňového priznania)]. Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z. z., ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti.

V prípade, ak daňovník vyjadrí súhlas zaškrtnutím políčka v tomto oddiele, správca dane je povinný v súlade s § 50 ods. 8 zákona oznámiť prijímateľovi označenie daňovníka, ktorý poukazuje podiel zaplatenej dane, a to jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol (§ 47 ods. 1 zákona).


IX. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNE ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Uvádzajú sa osobitné záznamy daňovníka (napr. k riadku 30 a k riadku 32 daňového priznania...).

Ak súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú aj príjmy, ktoré dosiahol zo zdrojov v zahraničí, ich výška sa uvedie do tabuľky aj s číselným kódom príslušného štátu.


X. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

Riadok 77 - uvádza sa krajina daňovej rezidencie daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, t.j. štát, v ktorom sú predmetom dane jeho „celosvetové" príjmy.

Riadok 78 - vypĺňa daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uplatňujúci postup podľa § 11 ods. 7, § 33 ods. 10 a § 46a zákona, t.j. daňovník, ktorý dosahuje najmenej 90 % zo všetkých svojich celosvetových príjmov na území Slovenskej republiky a má nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí podľa § 11 ods. 3 a 10 zákona, daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) alebo nevyrubenie a neplatenie dane, ktorá za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur, alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka nepresiahli 50 % nezdaniteľnej časti na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona].

Riadok 79 - uvádza sa počet príloh, ktoré sa prikladajú k priznaniu typ A.

Povinnou prílohou daňového priznania typ A sú kópie potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň o daňovom bonuse na vyživované dieťa, ktoré v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie, plynuli daňovníkovi zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí, o zaplatenom povinnom poistnom a príspevkoch, tiež aj potvrdenie o zaplatenom poistnom v zahraničí, ktoré je rovnakého druhu ako povinné poistné na území Slovenskej republiky a ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov (zdravotné poistenie, sociálne poistenie - § 5 ods. 8 zákona), kópie dokladov, ktorými daňovník preukazuje nárok na daňový bonus a tiež aj písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka, ak túto činnosť vykonával najmenej 40 hodín a ak sa rozhodol poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane.


XI. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU, O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

Pri vrátení sumy daňového bonusu podľa § 33 ods. 6 zákona správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

V súlade s nariadením EÚ č. 260/2012 je IBAN identifikátor platobného účtu, t.j. je to medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu používaná pre bankové operácie. Tento sa od 1.2.2014 musí používať pre vnútroštátne aj cezhraničné transakcie v rámci bankového styku. Pri vyplnení daňového priznania si daňovník môže vybrať, ktoré z formátov čísla účtu použije, pričom služby konverzie z BBAN na IBAN môže daňovník využívať len do 1.2.2016. Po tomto dátume bude IBAN jediným platným formátom bankového spojenia.

Základné údaje na rok 2015

Sadzba dane podľa § 15 zákona zo základu dane fyzickej osoby zisteného podľa § 4 zákona

 1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima platnej pre rok 2015, t. j. sumy 3 5 022,31 eur vrátane,
 2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima platnej pre rok 2015, t. j. sumy 35 022,31 eur.

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželku (manžela): podľa pomôcky

Nezdaniteľná časť základu dane, ktorou sú dobrovoľne platené príspevky na starobné dôchodkové sporenie - maximálna suma pre rok 2015 je 988,80 eur

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti: za I. - XII. mesiac suma 21,41 eur.

Ročná suma daňového bonusu na jedno vyživované dieťa za celý rok 2015 (12 mesiacov) je 256,92 eur.

6-násobok minimálnej mzdy = 380 x 6 = 2 280 eur 12-násobok minimálnej mzdy = 380 x 12 = 4 560 eur

Zamestnanecká prémia vypočítaná percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 zákona z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy je 0 eur.

Poznámky:

1. Poučenie dopĺňa predtlač jednotlivých riadkov priznania a nenahrádza znalosť zákona. Poučenie má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie tlačiva priznania a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte daňovej povinnosti, sumy dane na úhradu, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie.

2. Na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona sa 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vypočítala a zaokrúhlila na eurocenty nadol takto: 3 803,33 : 12 = 316,944 ÷ 316,94 eur.
Napriek skutočnosti, že dvanásťnásobok sumy predstavuje sumu 3 803,28 eur (316,94 x 12 = 3 803,28 eur), na konci roka 2015 sa uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 eur, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhlením pri výpočte (0,05 eura za zdaňovacie obdobie).

Pomôcka pre výpočet zamestnaneckej prémie za rok 2015

Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie v sume aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (2 280 eur) a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy (4 560 eur), vzhľadom na mechanizmus výpočtu zamestnaneckej prémie, mu nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká (výsledkom výpočtu zamestnaneckej prémie je záporné číslo).

Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy (4 560 eur), potom zamestnanecká prémia sa vypočíta ako 19 % z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzovaných príjmov daňovníka. Postupné znižovanie zamestnaneckej prémie je zavedené v nadväznosti na výšku základu dane každého daňovníka, ktorý si uplatní zamestnaneckú prémiu, a to až do úplného zániku uplatnenia nároku na túto zamestnaneckú prémiu. Nárok na zamestnaneckú prémiu za rok 2015 môže vzniknúť tomu daňovníkovi, ktorý poistné a príspevky viažuce sa k zdaniteľným príjmom zo závislej činnosti zaplatil vo vyššej sume, napr. zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie.

Príklad

Daňovník poberal posudzované príjmy v sume 4 565 eur za 12 kalendárnych mesiacov, z ktorých mu zamestnávateľ zrazil poistné a príspevky v sume 611,71 eur. Daňovník v zdaňovacom období 2015 zaplatil nedoplatok z ročného zúčtovania poistného viažuci sa k príjmom zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2014 v sume 200 eur. Základ dane vypočítaný podľa § 5 ods. 8 zákona za 12 mesiacov je 3 753,29 eur (4 565 - 611,71 - 200).

Zamestnanecká prémia za 12 kalendárnych mesiacov = (nezdaniteľná časť na daňovníka -základ dane) x 19 %

(3 803,33 - 3 753,29) x 19 % = 9,5076 Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhli na eurocenty nahor, t. j. na sumu 9,51 eur.

Ak daňovník poberal posudzované príjmy menej ako 12 kalendárnych mesiacov, vzniká mu nárok na pomernú časť zamestnaneckej prémie za každý kalendárny mesiac, za ktorý poberal posudzované príjmy.

Napr. ak vychádzame z predchádzajúceho príkladu avšak daňovník poberal posudzované príjmy 11 kalendárnych mesiacov, zamestnanecká prémia sa vypočíta pomernou časťou.

(9,5076 : 12) x 11 = 8,7153 ÷ 8,72 eur

Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a podá daňové priznanie, túto vyplatí na jeho žiadosť správca dane, ktorý pri jej vyplatení postupuje ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 daňového poriadku.

 

Pomôcka na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2015 pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane

(Číselné údaje sa uvádzajú v eurách, s presnosťou na dve desatinné miesta.)

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 zákona

písm.

Ak základ dane daňovníka (v €)

Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka (v €)

a)

- sa rovná alebo je nižší ako 19 809

3 803,33

b)

- je vyšší ako 19 809

8 755,578 - (základ dane : 4)

Príklad 1:

Základ dane = 15 000,00

Nezdaniteľná časť základu dane = 3 803,33.

Príklad 2:

Základ dane = 20 000,00

Nezdaniteľná časť základu dane = 8 755,578 - (20 000,00 : 4) = 8 755,578 - 5 000,00 =  3 755,578 ÷ 3 755,58

Príklad 3:

Základ dane = 35 022,32

Nezdaniteľná časť základu dane = 8 755,578 - (35 022,32 : 4) = 8 755,578 - 8 755,58 = -0,002 ÷ 0

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona

Ak základ dane daňovníka

(v €)

Vlastné príjmy

manželky (v €)

Nezdaniteľná časť ZD na

manželku (v €)

- sa rovná alebo je nižší ako 35 022,31

0

3 803,33

 

menej ako 3 803,33

3 803,33 - vlastné príjmy manželky

 

3 803,33 a viac

0,00

Príklad 4:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 20 000,00.

Manželka sa celý rok 2015 stará o vlastné dvojročné dieťa.

 1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0,00
  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 803,33
 2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00
  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 803,33 - 1 500,00 = 2 303,33
 3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00
  Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

Príklad 5:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 20 000,00.

Manželke sa narodilo dieťa 15. augusta 2015, t.j. nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane vzniká až od septembra 2015 (§ 11 ods. 4 a 5 zákona)

 1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 803,33: 12 = 316,944 (pomerná mesačná výška NČ ZD) x 4 (počet mesiacov, počas ktorých spĺňa podmienky pre uplatnenie NČ ZD) = 1 267,776 ÷ 1 267,78
 2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 803,33 - 1 500,00 = 2 303,33 : 12 = 191,944 x 4 = 767,776 ÷ 767,78
 3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

§ 11 ods. 3 písm. b) zákona

Ak základ dane

daňovníka (v €)

Vlastné príjmy manželky (v €)

Nezdaniteľná časť ZD na manželku (v €)

- je vyšší ako 35 022,31

Nepoberala

12 558,906 - (základ dane daňovníka : 4)

 

Poberala

12 558,906 - (základ dane daňovníka : 4) -vlastné príjmy manželky

Príklad 6:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 35 100,00.

Manželka je celý rok 2015 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 12 558,906 - (35 100 : 4) = 12 558,906 -8 775,00 = 3 783,906 ÷ 3 783,91

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku =12 558,906 - 8 775,00 - 1 500,00 = 2 283,906 ÷ 2 283,91

3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

Príklad 7:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 35 100,00.

Manželka je od 1. mája 2015 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie

1 . Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 12 558,906 - 8 775,00 = 3 783,906 : 12 = 315,3255 x 8 = 2 522,604 ÷ 2 522,61

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 12 558,906 - 8 775,00 - 1 500,00 = 2 283,906 : 12 = 190,3255 x 8 = 1 522,604 ÷ 1 522,61

Upozornenie !!!

Ak by manželia uzavreli sobáš napr. 3. apríla 2015 a narodilo by sa im dieťa 10. septembra 2015, potom nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na manželku (manžela) zodpovedá pomernej výške nezdaniteľnej časti vypočítanej podľa § 11 ods. 3 zákona až počnúc mesiacom október, kedy sú splnené nielen podmienky pre to, že sú manželia ale aj ďalšie podmienky upravené v § 11 ods. 4 písm. a) zákona a to v tomto prípade, že sa stará o vyživované maloleté dieťa. Rovnako by sa uvedené posudzovalo aj ak by sa im dieťa narodilo 3. apríla 2015 ale sobáš by bol 10. septembra 2015.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiaci Finančný spravodajca

Prílohy

Archívne verzie


Prameň

Oblasti práva

Autori

 • Ministerstvo financií SR

Právny stav od

 • 1. 1. 2016

Právny stav do

 • 30. 6. 2016

Dátum publikácie

 • 6. 11. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené