Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A za zdaňovacie obdobie 2014

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (ďalej len „priznanie typ A") podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona a nie sú oslobodené od dane.

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") - typ A:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (ďalej len „daňové priznanie typ A") podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5 až § 8 zákona a nie sú oslobodené od dane.

Číselné údaje, vyjadrujúce peňažné sumy, sa v daňovom priznaní typu A uvádzajú v eurách, s presnosťou na eurocenty, so zaokrúhlením podľa § 47 zákona, ak zákon neustanovuje inak.

 1. Daňové priznanie typ A je povinný podľa § 32 zákona podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona), ktoré sú predmetom dane, presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za zdaňovacie obdobie roku 2014 presahujúce sumu 1 901,67 eura [§ 11 ods. 2 písm. a) zákona], okrem príjmov, ktoré sú od dane z príjmov oslobodené, ak
 • plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
 • plynuli zo zdrojov v zahraničí,
 • nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona],
 • daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ") o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (§ 38 zákona),
 • požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne zamestnávateľovi požadované doklady (§ 38 ods. 5 zákona),
 • je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 zákona,
 • došlo k zániku zamestnávateľa bez právneho nástupcu (§ 38 ods. 8 zákona).

Daňové priznanie typ A sa podáva správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok, štátny sviatok), posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. V daňovom priznaní typ A daňovník vypočíta daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorá je splatná v lehote na podanie daňového priznania alebo v lehote do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre daňovníka, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie daňového priznania. Ak v tejto lehote daň nezaplatí, správca dane pri ukladaní sankcií postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok"). Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorému podľa zákona nevznikla povinnosť daňové priznanie podať, ak ho správca dane vyzve na podanie daňového priznania (§ 15 daňového poriadku).

 1. Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade daňového priznania typ A) môže daňovník podať opravné daňové priznanie typ A alebo typ B, ak zistí, že mal podať tento typ daňového priznania (§ 16 daňového poriadku), v ktorom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie.
 2. Po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade daňového priznania typ A), ak daňovník zistí, že jeho daň je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní typ A alebo vyrubená správcom dane, je povinný podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné daňové priznanie typ A a v rovnakej lehote je daň splatná. Ak daňovník, ktorý podal daňové priznanie typ A zistí po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, že mal okrem príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) za príslušné zdaňovacie obdobie aj iný druh zdaniteľných príjmov podľa zákona, je povinný podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B. Dodatočné daňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daň má byť nižšia, ako ju uviedol v daňovom priznaní alebo ako bola správcom dane vyrubená, alebo daňové priznanie neobsahuje správne údaje. Ak daňový subjekt podá dodatočné daňové priznanie v posledný rok lehoty podľa § 69 ods. 1, 2, a 5 daňového poriadku, táto lehota sa predĺži a uplynie v nasledujúcom kalendárnom roku posledným dňom mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje s mesiacom, v ktorom bolo podané posledné dodatočné daňové priznanie. V tejto predĺženej lehote daňový subjekt nemôže podať dodatočné daňové priznanie (§ 16 daňového poriadku). Podľa § 32 ods. 11 zákona, podáva dodatočné daňové priznanie aj daňovník, ktorému bol spätne priznaný dôchodok (§ 11 ods. 6 zákona) k začiatku bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku zdaňovacích období predchádzajúcich tomuto zdaňovaciemu obdobiu, ak si za tieto zdaňovacie obdobia uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Na dodatočnom daňovom priznaní (typ A alebo typ B) sa na prvej strane vyznačí, že ide o dodatočné daňové priznanie a zároveň vyznačí aj deň, v ktorom daňovník zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania.
 3. Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona, zaokrúhleného na eurocenty nadol, sadzbou podľa § 15 zákona:
 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy životného minima platného pre rok 2014, t.j. sumu 35 022,31 eura, vrátane, resp.
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy životného minima platného pre rok 2014, t.j. sumu 35 022,31 eura.

Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

 1. Vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu), ak daňovníkovi vznikol nárok na jeho uplatnenie podľa § 33 zákona.

Na daňový bonus má nárok daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ak

5.1 poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ mu priznal a vyplatil daňový bonus len v pomernej časti; v tomto prípade si daňovník môže v daňovom priznaní typ A uplatniť len zostávajúcu časť daňového bonusu, na ktorú mu za zdaňovacie obdobie vznikol nárok, nepriznanú a nevyplatenú zamestnávateľom, alebo

5.2 nepoberal za niektorý kalendárny mesiac zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo nepeňažnej forme aspoň v sume polovice minimálnej mzdy u zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval daňový bonus, ale úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za celé zdaňovacie obdobie dosiahol aspoň 6-násobok minimálnej mzdy; v tomto prípade si môže zostávajúcu časť daňového bonusu uplatniť v daňovom priznaní typ A, alebo

5.3   poberal len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, neuplatňoval daňový bonus
u žiadneho zamestnávateľa a v zdaňovacom období dosiahol tieto príjmy aspoň vo výške 6-
násobku minimálnej mzdy.

Ak sú splnené podmienky ustanovené v § 33 zákona, daňový bonus si môže uplatniť daňovník

 • s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, alebo
 • s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej

90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 33 ods. 10 zákona).

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, požiada daňovník miestne príslušného správcu dane v XI. ODDIELe daňového priznania typ A o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie (ak podá daňové priznanie typ A daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy, čo je pre rok 2014 suma 176 eur, len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ priznal a vyplatil v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, tento daňovník nestráca nárok na už priznaný a vyplatený daňový bonus, aj keď úhrn jeho príjmov podľa § 5 zákona za zdaňovacie obdobie nedosiahol výšku 6-násobku minimálnej mzdy).

 1. Prílohou daňového priznania typ A sú všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej činnosti daňovníka, zaplateného povinného poistného, ktoré bol zamestnanec povinný zaplatiť, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov, príp. výšku nepeňažných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), z ktorých nebolo možné podľa § 35 ods. 3 písm. a) zákona zraziť preddavok na daň, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A a vyplatený daňový bonus. V osobitnom prípade je prílohou daňového priznania typ A aj doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (§ 39 ods. 6 zákona). Ak si daňovník uplatňuje v daňovom priznaní typu A daňový bonus na vyživované dieťa, alebo jeho časť, prílohou daňového priznania sú aj kópie dokladov preukazujúcich nárok na jeho priznanie (§ 37 zákona - napr. potvrdenie o návšteve školy, kópia rodného listu...). Prílohou daňového priznania typu A je aj písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka, ak túto činnosť vykonával najmenej 40 hodín a ak sa rozhodol poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane (podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti).
 2. Podľa § 9 ods. 2 písm. t) zákona zamestnaneckou prémiou je suma priznaná a vyplatená zamestnancovi podľa § 32a zákona. Podľa § 32a zákona nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi
  a) vzniká, ak
  1. dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f) zákona, vykonávanej len na území Slovenskej republiky (ďalej len „posudzované príjmy"), v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy, čo je pre rok 2014 suma 2 112 €,
  2. poberal posudzované príjmy aspoň šesť kalendárnych mesiacov,
  3. neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
  4. nepoberal príjmy uvedené v § 3 ods. 2 písm. c) a d), § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h), § 5 ods. 3 a § 5 ods. 7 písm. i) zákona,
  5. nepoberal iné zdaniteľné príjmy (§ 6 až 8 zákona) okrem príjmov uvedených v treťom bode,
  6. nie je na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku (§ 11 ods. 6 zákona) alebo dôchodok nebol tomuto daňovníkovi priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia.
  b) nevzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v písmene a), ale ide o zamestnanca,na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa osobitného predpisu. Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy za kalendárny mesiac len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tento mesiac sa do obdobia šiestich kalendárnych mesiacov nezapočíta. Na účely uplatnenia zamestnaneckej prémie sa vypočítaná daň rovná nule a uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zákona sa nepoužije.

POSTUP NA VYPLNENIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA TYP A

Pred vyplnením každého riadku je potrebné si pozorne prečítať s ním súvisiacu predtlač v daňovom priznaní. Daňové priznanie sa vypĺňajú čitateľne písacím strojom alebo paličkovým písmom. Riadky daňového priznania sa vyplnia podľa predtlače, nevyplnené riadky sa neprečiarkujú.

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadky 01 a 02 - vyplní daňovník podľa predtlače. Riadok 02 vypĺňa daňovník, ktorý nemá rodné číslo.

Riadky 03 až 15 - vyplní daňovník identifikačnými údajmi, ktoré sú aktuálne v deň vyplnenia daňového priznania. Daňovník vyplní aj riadky 25 a 26.

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI, DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI

Riadky 16 až 24 - vyplní len zákonný zástupca, dedič alebo zástupca, ktorý podáva daňové priznanie typ A za daňovníka.

Riadky 25 a 26 - Ak podáva daňové priznanie daňovník sám, uvádza na týchto riadkoch svoje číslo telefónu a emailovú adresu. Ak za daňovníka podáva daňové priznanie typ A zákonný zástupca alebo dedič alebo zástupca, potom na týchto riadkoch uvedie číslo telefónu a emailovú adresu zástupca (dedič), ak sa nedohodnú inak.

III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

Riadok 27 - vyplní sa vždy, ak je daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia (1. januára) poberateľom dôchodku (ov) uvedených v § 11 ods. 6 zákona, alebo daňovník, ktorému bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (k 1. januáru), za ktoré podáva daňové priznanie typ A (dodatočné daňové priznanie typ A).

Riadok 28 - vyplní sa len, ak si daňovník, ktorý vyplnil riadok 27 uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v ustanovenej výške - ak suma dôchodku (ov) v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane na daňovníka, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi vypočítanou sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a vyplatenou sumou dôchodku (ov) - § 11 ods. 6 zákona.

Riadok 29 - vypĺňa daňovník podľa predtlače, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona na manželku (manžela), ak s ňou (s ním) žije v domácnosti. Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplatniť, ak manželka (manžel) nemá vlastné príjmy presahujúce sumu 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (platné životné minimum) len za ustanovených podmienok podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona. Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona sa považuje za manželku (manžela), na ktorú si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, manželka (manžel)

 • žijúca s daňovníkom v domácnosti, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2 zákona) maloleté dieťa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo ktorá
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie podľa § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2011 Z. z. alebo
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 33 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa zamestnanecká prémia podľa § 32a zákona, daňový bonus podľa § 33 zákona, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie, pričom vlastný príjem manželky (manžela) sa znižuje o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná z tohto príjmu zaplatiť [§ 11 ods. 4 písm. b) zákona].

Daňovník, ktorý si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane zodpovedajúcu jednej dvanástine nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane. V prípade uplatnenia tejto nezdaniteľnej časti, ak uplatňujúci daňovník spĺňa podmienku výšky základu dane, môže si ju uplatniť len počas obdobia, kedy bol zosobášený s manželkou (manželom) a zároveň aj spĺňal niektorú ďalšiu ustanovenú podmienku v zákone ako napr. ak sa manželka (manžel) stará o vyživované maloleté dieťa [napr. daňovník v máji 2014 uzavrel sobáš a dňa 15. septembra 2014 sa im narodilo dieťa, má nárok uplatniť si nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) až za mesiace október až december 2014].

IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Riadok 30 - uvádza sa meno, priezvisko a rodné číslo vyživovaného dieťaťa (detí), žijúceho s daňovníkom v (spoločnej) domácnosti, na ktoré si daňovník, ktorý podáva daňové priznanie typ A, uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona. Vzhľadom na skutočnosť, že suma daňového bonusu sa v priebehu zdaňovacieho obdobia mení, v prípade, ak sa uplatňuje nárok za 12 kalendárnych mesiacov, vyznačí sa okienko 1 -12. Ak sa nárok uplatňuje len za niektoré kalendárne mesiace, vyznačí sa krížikom len okienko príslušného mesiaca. Ak je dieťa, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus cudzím štátnym príslušníkom a nemá pridelené rodné číslo, uvádza sa dátum narodenia dieťaťa.

Za zdaňovacie obdobie roku 2014 si môže daňovník uplatniť za podmienok ustanovených v § 33, resp. § 52 ods. 48 zákona daňový bonus na vyživované dieťa v jednotlivých mesiacoch nasledovne:

 • v sume 21,41 eura mesačne za január až jún 2014,
 • v sume 21,41 eura mesačne za júl až december 2014,

-      ročná suma daňového bonusu na jedno vyživované dieťa pre rok 2014 je 256,92 eura.

Riadok 31 - vyznačí sa krížikom. Ak daňovník uplatňuje daňový bonus na viac detí ako obsahuje tabuľka daňového priznania typ A, nárok sa uplatní v IX. ODDIELe - Miesto na osobitné záznamy daňovníka, v členení údajov podľa tabuľky uvedenej v IV. ODDIELe daňového priznania typ A.

V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Riadky 32 až 34 - vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdeniach o všetkých príjmoch zo závislej činnosti zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj zo zdrojov v zahraničí, o zaplatenom povinnom poistnom (na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie) za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A. Do úhrnu príjmov v riadku 32 sa uvedú aj nepeňažné príjmy podľa § 5 zákona, z ktorých nebolo možné v zdaňovacom období zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona]. Vrátené poistné, o ktoré si daňovník znížil základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 8 zákona sa do úhrnu príjmov započíta iba v prípade, ak bolo vrátené zamestnávateľom. Do riadku 32a sa vyplní úhrn príjmov zo závislej činnosti, ktoré sú zahrnuté v riadku 32, ale plynuli daňovníkovi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí v brutto výške, bez odpočítateľných položiek, resp. nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí (uvedené v úhrne príjmov na riadku 32) a poistné, charakteru povinného poistného a príspevkov, preukázateľne zaplatené v zahraničí (uvedené v úhrne povinného poistného na riadku 33), sa uvedú v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Ak z predloženého potvrdenia o zahraničnom povinnom poistnom nie je možné rozdelenie tohto poistného podľa riadkov 33a a 33b, vyplní sa len riadok 33.

Poznámka (prepočítací kurz podľa § 31 ods. 2 zákona) - pri príjmoch zo závislej činnosti, plynúcich zo zdrojov v zahraničí na prepočet cudzej meny na eurá sa použije kurz:

 • priemerný, za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem alebo
 • platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo
 • priemerný ročný za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo aj
 • priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy.

Riadok 35 - vyplní sa len, ak daňovník, ktorý si uplatňoval pri výpočte základu dane úhrady na vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka a nedodržal podmienky na uplatnenie tohto zníženia základu dane (lekár, zdravotná sestra, pôrodná asistentka), je povinný zvýšiť základ dane (§ 52j ods. 4 zákona) o uplatnenú sumu.

VI. ODDIEL - VÝPOČET DANE

Riadok 36 - vypočíta sa základ dane podľa § 5 zákona.

Riadok 37 - uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. ODDIELe daňového priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie daňového priznania typ A.

Upozornenie: Ak daňovníkovi vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu, na riadku 37 sa uvedie nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, riadky 38, 39, 40 a 41 sa nevypĺňajú a na riadku 42 a 43 sa vyplní 0 (nula).

Riadok 38 - vypĺňa sa, len ak sa vyplnil riadok 29 daňového priznania typ A a uvedie sa suma, ktorá sa môže vypočítať v XII. ODDIELe, pričom je možné použiť pomôcku na výpočet nezdaniteľných častí základu dane, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie daňového priznania typ A.

O nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela sa znižuje základ dane daňovníka

 • s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo
 • s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej

90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 11 ods. 7 zákona). Takýto daňovník vypĺňa aj X. ODDIEL.

Riadok 39 - uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 8 zákona vo výške preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Túto nezdaniteľnú časť si bude môcť daňovník odpočítať od základu dane vypočítaného v zdaňovacích obdobiach rokov 2014 až 2016. Odpočítať sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie si môže daňovník najviac do výšky 2 % zo základu dane. Táto suma však nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. V prípade zisťovania maximálnej hranice pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti za rok 2014 sa vychádza z priemernej mesačnej mzdy za rok 2012 (vyhlásenej Štatistickým úradom v roku 2013) v sume 805 eur. Maximálna hranica pre uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti pre rok 2014 teda bude vo výške 966 eur. Sumu nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie môže daňovník vypočítať v XII. oddiele daňového priznania typ A. Daňovník, ktorý si nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, nemá automaticky povinnosť priložiť k daňovému priznaniu doklad, ktorým by nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane preukázal. Správca dane je oprávnený daňovníka na jeho preukázanie vyzvať.

Riadok 40 - uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 10 zákona na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu a to v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac do výšky 180 eur ročne. Na to, aby mohla byť táto nezdaniteľná časť uplatnená, musia byť splnené zákonnom stanovené podmienky podľa § 11 ods. 12 zákona, a to:

a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 10 zákona zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,

b) daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 12 písm. a) zákona.

O nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 10 zákona na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu sa znižuje základ dane daňovníka

 • s neobmedzenou daňovou povinnosťou, alebo
 • s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 11 ods. 7 zákona) - v tomto prípade sa vypĺňa aj X. ODDIEL. Daňovník, ktorý si nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, nemá automaticky povinnosť priložiť k daňovému priznaniu doklad, ktorým by nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane preukázal. Správca dane je oprávnený daňovníka na jeho preukázanie vyzvať.

Riadok 42 - uvedie sa suma, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 9 zákona. Ak bola daňovníkovi vyplatená suma podľa § 64a ods. 13 a § 123ae písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z. a tento daňovník si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľne platené príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa § 11 ods. 8 zákona, je povinný zvýšiť si základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola táto suma vyplatená, o sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane.

Riadok 43 - daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku 42, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 35 022,31 eura vrátane a sadzbou dane 25 % zo sumy presahujúcej 35 022,31 eura. Súčet oboch vypočítaných súm dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. Riadok 44 - uvádza sa základ dane na účely uplatňovania zamestnaneckej prémie. Na výpočet sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie daňového priznania typ A.

Riadok 45 - uvádza sa počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie. Číslo uvádzané v tomto riadku nemôže byť nižšie ako 6. Riadok 46 - vyplní sa suma zamestnaneckej prémie, o ktorú daňovník žiada prostredníctvom žiadosti o poukázanie zamestnaneckej prémie v XI. ODDIELe, vypočítaná podľa § 32a ods. 3 a 4 zákona.

Riadok 47 - vyplní sa len v prípade, ak daňovník podáva opravné alebo dodatočné daňové priznanie typ A a mení sumu zamestnaneckej prémie. Do tohto riadku sa uvedie suma nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie na základe vykonaného ročného zúčtovania (vyplatil zamestnávateľ) alebo podaného daňového priznania (vyplatil správca dane).

Riadky 48 až 50 - vyplní sa, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane sa úhrn týchto príjmov zníži o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (vzťahujúce sa k týmto príjmom) a na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu ako povinné poistenie na území Slovenskej republiky (§ 5 ods. 8 zákona).

Riadky 51 až 55 - vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane uznanej na zápočet na tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí, sa môže úhrn týchto príjmov znížiť o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (vzťahujúce sa k týmto príjmom) a na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu ako povinné poistenie (§ 5 ods. 8 zákona) na území Slovenskej republiky. Výpočet percenta dane na účely zápočtu sa vykonáva s presnosťou na dve desatinné miesta (§ 47 ods. 2 zákona). Poznámka k riadkom 48 až 55: Podľa § 45 ods. 3 zákona sa metóda vyňatia príjmov uplatní, ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynú príjmy zo závislej činnosti

 1. za prácu vykonávanú pre Európsku úniu a jej orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie, alebo
 2. zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu, a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené, alebo
 3. zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým Slovenská republika má uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľné zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší. Riadok 56 - ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 57) a výsledná suma dane na r. 56 nepresiahne 17 eur alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 57) a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, na r. 56 sa uvádza nula. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 zákona uplatní postup podľa § 46a zákona, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Takýto daňovník vypĺňa aj X. ODDIEL.

Riadok 57 - uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu na všetky vyživované deti žijúce v (spoločnej) domácnosti s daňovníkom, na ktoré vznikol nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona. Ak podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov, môže si počas zdaňovacieho obdobia uplatniť daňový bonus na všetky deti len jeden z nich, prípadne si môže pomernú časť daňového bonusu uplatniť na všetky deti po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov a po zostávajúcu časť druhý z daňovníkov (§ 33 ods. 4 zákona). Daňový bonus si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 33 ods. 10 zákona). Takýto daňovník vypĺňa aj X. ODDIEL. Riadok 58 - uvádza sa rozdiel riadkov 56 a 57.

Riadok 59 - uvádza sa suma vyplateného daňového bonusu z kópií potvrdení od všetkých zamestnávateľov so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky, ktoré sú prílohou daňového priznania typ A. Uvádza sa aj suma daňového bonusu vyplateného správcom dane. Riadok 60 - uvádza sa rozdiel riadkov 57 a 59. Ak zamestnávateľ nevyplatil celú sumu daňového bonusu a daňovník si uplatňuje nárok na zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu, na ktorú mu za zdaňovacie obdobie vznikol nárok, tento rozdiel je vždy väčší ako 0. Riadok 61 - uvádza sa rozdiel riadkov 60 a 56. Vypĺňa sa, ak je suma uplatneného daňového bonusu z riadku 60 vyššia ako suma daňovej povinnosti z riadku 56. Riadok 62 - uvádza sa rozdiel riadkov 59 a 57 ak je väčší ako 0.

Riadok 63 - uvádza sa úhrn zaplatených preddavkov na daň podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona. Riadok 64 - uvádza sa úhrn zrazených preddavkov na daň podľa § 35 zákona z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky z kópií potvrdení od všetkých zamestnávateľov, ktoré sú prílohou daňového priznania typ A.

Riadky 65 a 66 - ak po vykonaní výpočtu uvedeného v texte riadkov vychádza kladné číslo, uvádza sa na riadku 65 (daň na úhradu vrátane nesprávne vyplateného daňového bonusu). Ak vychádza záporné číslo, uvádza sa na riadku 66 (daňový preplatok).

VII.  ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadky 67 až 74 - vypĺňa sa len, ak sa podáva dodatočné daňové priznanie.

VIII.    ODDIEL - VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 % alebo 3 %)

Riadky 75 a 76 - vypĺňa sa, ak daňovník uplatňuje postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije možnosť použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Údaje o prijímateľovi, ktoré sa uvádzajú na riadku 76, daňovník zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka. Ak má prijímateľ pridelené IČO, ktoré obsahuje aj rozlišovací znak (SID), uvádza IČO/SID (t.j. aj toto číslo). VIII. ODDIEL daňovník nevypĺňa, ak podáva dodatočné daňové priznanie. [Podiel zaplatenej dane, poukázaný správcom dane prijímateľovi, nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná (§ 50 ods. 10 zákona). Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani (uvedené sa uvádza na riadku 70 dodatočného daňového priznania)]. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol (§ 47 ods. 1 zákona).

IX. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Uvádzajú sa osobitné záznamy daňovníka (napr. k riadkom 16 až 24, k riadku 30 a k riadku 32 daňového priznania...).

Ak súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú aj príjmy, ktoré dosiahol zo zdrojov v zahraničí, ich výška sa uvádza do tabuľky aj s číselným kódom príslušného štátu.

X. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

Riadok 77 - uvádza sa krajina daňovej rezidencie daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, t.j. štát, v ktorom sú predmetom dane jeho „celosvetové" príjmy.

Riadok 78 - vypĺňa sa, ak daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela, na nezdaniteľnú časť podľa § 11 ods. 10 zákona, na daňový bonus a daňovník uvedený v § 11 ods. 6 zákona uplatňuje postup podľa § 46a zákona. Na uplatnenie nárokov podiel príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky musí tvoriť najmenej 90 % zo všetkých príjmov.

Riadok 79 - uvádza sa počet príloh, ktoré sa prikladajú k daňovému priznaniu typ A. Povinnou prílohou daňového priznania typ A sú kópie potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň a o nepeňažných príjmoch podľa § 5 zákona, z ktorých zamestnávateľ nemohol vykonať zrážku podľa § 35 ods. 3 písm. a) zákona, ktoré v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, plynuli daňovníkovi zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí, o zaplatenom povinnom poistnom a príspevkoch, tiež aj potvrdenie o zaplatenom poistnom v zahraničí, ktoré je rovnakého druhu ako povinné poistné na území Slovenskej republiky a ktoré je povinný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov (zdravotné poistenie, sociálne poistenie - § 5 ods. 8 zákona), kópie dokladov, ktorými daňovník preukazuje nárok na daňový bonus a tiež aj písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka, ak túto činnosť vykonával najmenej 40 hodín a ak sa rozhodol poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane.

XI. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

Pri žiadosti o vyplatenie daňového bonusu podľa § 33 ods. 6 zákona správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku. V prípade nároku a žiadosti o vyplatenie zamestnaneckej prémie podľa § 32a ods. 6 zákona správca dane postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

V súlade s nariadením EÚ č. 260/2012 je IBAN identifikátor platobného účtu, t.j. je to medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu používaná pre bankové operácie. Tento sa od 1. februára 2014 musí používať pre vnútroštátne aj cezhraničné transakcie v rámci bankového styku. Pri vyplnení daňového priznania si daňovník môže vybrať, ktoré z formátov čísla účtu použije.

Základné údaje na rok 2014

Sadzba dane podľa § 15 zákona zo základu dane fyzickej osoby zisteného podľa § 4 zákona

 1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima platnej pre rok 2014, t.j. sumy 35 022,31 eura vrátane,
 2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima platnej pre rok 2014, t.j. sumy 35 022,31 eura.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželku (manžela): podľa pomôcky

Nezdaniteľná časť základu dane, ktorou je suma preukázateľne zaplatených príspevkov na starobné dôchodkové sporenie - suma zodpovedajúca 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane, čo je pre rok 201 4 suma 966 eur (na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 8 zákona)

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti:

za I.- VI. mesiac 21,41 eura,

za VII.-XII. mesiac suma 21,41 eura.

Ročná suma daňového bonusu na jedno vyživované dieťa za celý rok 2014 je 256,92 eura. 6-násobok minimálnej mzdy = 352 x 6 = 2 112 eur 12-násobok minimálnej mzdy = 352 x 12 = 4 224 eur

Zamestnanecká prémia vypočítaná percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 zákona z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy = 27,60 eura.

Základ dane zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy = 3 658,08 eura Poznámky:

 1. Poučenie dopĺňa predtlač jednotlivých riadkov daňového priznania a nenahrádza znalosť zákona. Poučenie má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie tlačiva daňového priznania a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte daňovej povinnosti, sumy dane na úhradu, daňového bonusu a zamestnaneckej prémie.
 2. Na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona sa 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vypočítala a zaokrúhlila na eurocenty nadol takto: 3 803,33 : 12 = 316,944 = 316,94 eura.

Napriek skutočnosti, že dvanásťnásobok sumy predstavuje sumu 3 803,28 € (316,94 x 12 = 3 803,28 eura), na konci roka 2014 sa uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 eura, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhlením pri výpočte (0,05 eura za zdaňovacie obdobie).

Pomôcka pre výpočet zamestnaneckej prémie za rok 2014

 1. Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (2 112 eur) a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy (4 224 eur), zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná 19 % sadzbou dane z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy. Znamená to, že na účely výpočtu zamestnaneckej prémie sa použije základ dane, ktorý by dosiahol zamestnanec za 12 mesiacov pri mesačnej mzde vo výške minimálnej mzdy, pričom pri výpočte základu dane sa ako povinné poistné odpočíta percentom v sume, v ktorej by bol zamestnanec povinný z tohto príjmu zaplatiť.

Príklad 1:

Daňovník poberal posudzované príjmy v sume 4 223 € 12 kalendárnych mesiacov Základ dane z týchto príjmov za 12 mesiacov = 3 658,08 €

Nezdaniteľná časť na daňovníka - základ dane x 19 % = zamestnanecká prémia za 12 kal. mesiacov

(3 803,33 - 3 658,08) x 19 % = 145,25 x 19 % = 27,5975 €

Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhli na eurocenty nahor, t.j. na sumu 27,60 €.

Ak daňovník poberal posudzované príjmy menej ako 12 kalendárnych mesiacov, vzniká mu nárok na pomernú časť zamestnaneckej prémie za každý kalendárny mesiac, za ktorý poberal posudzované príjmy. Napr. ak daňovník poberal posudzované príjmy 7 kalendárnych mesiacov, zamestnanecká prémia sa vypočíta pomernou časťou (27,5975 : 12) x 7 = 16,0985 = 16,10 €.

 1. Ak daňovník za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, posudzované na účely priznania zamestnaneckej prémie najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy (4 224 eur), potom zamestnanecká prémia sa vypočíta ako 19 % z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zákona z posudzovaných príjmov daňovníka. Pri tomto spôsobe výpočtu je zavedené postupné znižovanie zamestnaneckej prémie v nadväznosti na výšku základu dane každého daňovníka, ktorý si uplatní zamestnaneckú prémiu, a to až do úplného zániku uplatnenia nároku na túto zamestnaneckú prémiu.

Príklad 2:

Daňovník poberal posudzované príjmy za 12 kalendárnych mesiacov v sume 4 250 €. Základ dane = 3 680,50 €.

Nezdaniteľná časť na daňovníka - základ dane x 19 % = zamestnanecká prémia za 12 kal. mesiacov

(3 803,33 - 3 680,50) x 19 % = 122,83 x 19 % = 23,3377

Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhli na eurocenty nahor na sumu 23,34 €.

Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a podá daňové priznanie, túto vyplatí na jeho žiadosť správca dane, ktorý pri jej vyplatení postupuje ako pri vrátení daňového preplatku podľa § 79 daňového poriadku.

Pomôcka na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2014 pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane

(Číselné údaje sa uvádzajú v eurách, s presnosťou na dve desatinné miesta.)

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa

§ 11 ods. 2 zákona

písm.

Ak základ dane daňovníka (v €)

Nezdaniteľná časť ZD na daňovníka (v €)

a)

- sa rovná alebo je nižší ako 19 809

3 803,33

b)

- je vyšší ako 19 809

8 755,578 - (základ dane : 4)

 

Príklad 1:

Základ dane = 15 000,00

Nezdaniteľná časť základu dane = 3 803,33.

Príklad 2:

Základ dane = 20 000,00

Nezdaniteľná časť základu dane = 8 755,578 - (20 000,00 : 4) = 8 755,578 - 5 000,00 = 3 755,578 ÷ 3 755,58

Príklad 3:

Základ dane = 35 022,31

Nezdaniteľná časť základu dane =   8 755,578 - (35 022,31 : 4) = 8 755,578 - 8 755,578 = 0

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) podľa

§ 11 ods. 3 písm. a) zákona

Ak základ dane daňovníka (v €)

Vlastné príjmy manželky (v €)

Nezdaniteľná časť ZD na manželku (v €)

- sa rovná alebo je nižší ako 35 022,31

0

3 803,33

 

menej ako 3 803,33

3 803,33 - vlastné príjmy manželky

 

3 803,33 a viac

0,00

Príklad 4:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku =

20 000,00.

Manželka sa celý rok 2014 stará o vlastné dvojročné dieťa.

 1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 803,33
 2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 803,33 - 1 500,00 = 2 303,33
 3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

 

Príklad 5:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku =

20 000,00.

Manželke sa narodilo dieťa 15. augusta 2014, t.j. nárok na túto nezdaniteľnú časť základu dane vzniká až od septembra 2014 (§ 11 ods. 4 a 5 zákona)

 1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 803,33: 12 = 316,944 (pomerná mesačná výška NČ ZD) x 4 (počet mesiacov, počas ktorých spĺňa podmienky pre uplatnenie NČ ZD) = 1 267,776 - 1 267,78
 2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 3 803,33 - 1 500,00 = 2 303,33 : 12 = 191,944 x 4 = 767,776 ÷ 767,78
 3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

  § 11 ods. 3 písm. b) zákona

Ak základ dane daňovníka (v €)

Vlastné príjmy

Nezdaniteľná časť ZD na manželku (v €)

- je vyšší ako 35 022,31

Nepoberala

12 558,906 - (základ dane daňovníka : 4)

 

Poberala

12 558,906 - (základ dane daňovníka : 4) -vlastné príjmy manželky

Príklad 6:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku =

35 100,00.

Manželka je celý rok 2014 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 12 558,906 - 8 775,00  = 3 783,906 ÷ 3 783,91

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku =12 558,906 - 8 775,00 - 1 500,00 = 2 283,906 ÷ 2 283,91

3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

Príklad 7:

Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 35 100,00.

Manželka je od 1.mája 2014 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie

 • Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 12 558,906 - 8 775,00 = 3 783,906 : 12 = 315,3255 x 8 = 2 522,604 ÷ 2 522,61
 • Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00 Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 12 558,906 - 8 775,00 - 1 500,00 = 2 283,906 : 12 = 190,3255 x 8 = 1 522,604 ÷ 1 522,61

Upozornenie !!!

Ak by manželia uzavreli sobáš napr. 3. apríla 2014 a narodilo by sa im dieťa 10. septembra 2014, potom nezdaniteľná časť základu dane daňovníka na manželku (manžela) zodpovedá pomernej výške nezdaniteľnej časti vypočítanej podľa § 11 ods. 3 zákona až počnúc mesiacom október, kedy sú splnené nielen podmienky pre to, že sú manželia ale aj ďalšie podmienky upravené v § 11 ods. 4 písm. a) zákona, a to v tomto prípade, že sa stará o vyživované maloleté dieťa. Rovnako by sa uvedené posudzovalo aj ak by sa im dieťa narodilo 3. apríla 2014, ale sobáš by bol 10. septembra 2014.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy

Archívne verzie

Aktuálne verzie


Prameň

Oblasti práva

Autori

 • Ministerstvo financií SR

Právny stav od

 • 1. 1. 2015

Právny stav do

 • 31. 12. 2015

Dátum publikácie

 • 17. 12. 2014

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené