Zmluva o dielo ako typová zmluva v kontexte spotrebiteľských záväzkov

... vychádzajúc zo Smlouvy o dílo, dovolací súd konštatoval, že ide tzv. typovú zmluvu, ktorú žalovanému predložil žalobca a do ktorej ako vyplýva z textu zmluvy nemal možnosť zasiahnuť žalovaný, pričom táto zmluva upravuje vzťah žalobcu a žalovaného podľa Obchodného zákonníka, napriek tomu, že ide o vzťah občianskoprávny, spadajúci pod kategóriu spotrebiteľských zmlúv, pričom spotrebiteľská zmluva má svoj základ nielen v európskej právnej úprave, ale korešponduje aj s vnútroštátnou potrebou verejnoprávnej ochrany spotrebiteľa v sporoch s ochranou slabšej strany, ktorá sa spája aj so skorším zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Zb.). V rovine súkromného práva a osobitne zmluvného práva je pre úpravu právnych vzťahov a spotrebiteľských záväzkov určujúcim právnym predpisom Občiansky zákonník, ktorý v tejto sfére predstavuje materiálne koncipovaný lex specialis právny režim spotrebiteľských zmlúv ku všetkým ostatným právnym predpisom s obdobným predmetom súkromnoprávnej regulácie dotýkajúcej sa spotrebiteľských zmlúv a záväzkov z nich vyplývajúcich. Normy obchodného práva nemajú výkladovú a aplikačnú prednosť pred normami občianskeho práva a ich použitie môže byť limitované výhradne v rámci použitia konkrétnych zmluvných typov obchodného práva, pričom je vylúčené, aby sa na spotrebiteľské záväzky aplikovali inštitúty a právny režim noriem obchodného práva pred normami občianskeho práva.

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz: PRIHLÁSENIE

 notebook-epi-pravny-system

Pozrite si výhody
EPI Právnych systémov

 

V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Oblasti práva

Územná pôsobnosť

Zdroj

Právny inštitút

Spisová značka

  • 5 Obdo 23/2016

Forma rozhodnutia

  • uznesenie

Súd

  • Najvyšší súd SR

Dátum rozhodnutia

  • 19. 10. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené