Rozhodovanie o trovách konania v zmysle CSP

Dovolací súd považuje za potrebné poznamenať, že nepovažuje za správnu takú interpretáciu ustanovenia § 262 ods. 1 CSP, podľa ktorej má aplikácii tohto ustanovenia zodpovedať výrok rozhodnutia o trovách konania vyslovujúci, že strana sporu má nárok na náhradu trov konania. Rozhodnutie o trovách konania priznávajúce ich náhradu musí byť totiž vykonateľné (§ 232 ods. 1 CSP). Podľa výslovného znenia ustanovenia § 262 ods. 2 CSP po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí, rozhoduje súd prvej inštancie samostatným uznesením, ktoré vydá vyšší súdny úradník, už len o výške náhrady trov konania a v prípade zastúpenia advokátom aj o prijímateľovi tejto náhrady. To znamená, že súd prvej inštancie v rozhodnutí podľa § 262 ods. 2 CSP nemôže rozhodnúť o uložení povinnosti jednej sporovej strane zaplatiť náhradu trov konania druhej sporovej strane. Ak by napriek tomu tak rozhodol, prekročil by zákonné zmocnenie vyplývajúce z § 262 ods. 2 CSP, čím by zároveň nerešpektoval čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, a porušil by tak princíp legality ako jeden zo základných princípov právneho štátu. Neprípustnosť takého postupu nevyhnutne znamená, že o tom, kto a komu má povinnosť zaplatiť náhradu trov konania (ak prichádza do úvahy priznanie ich náhrady), musí rozhodnúť súd rozhodujúci o nároku na náhradu trov v zmysle § 262 ods. 1 CSP. Tomu musí zodpovedať aj formulácia výroku o trovách konania, t. j. musí v ňom byť uvedené, kto a komu má zaplatiť náhradu trov konania s tým, že o výške tejto náhrady bude rozhodnuté súdom prvej inštancie samostatným uznesením. Len takouto formuláciou výroku o náhrade trov konania bude splnená požiadavka zákona, aby rozhodnutie súdu o nároku na náhradu trov konania v spojení s rozhodnutím o výške tejto náhrady bolo vykonateľné, teda aby bolo spôsobilým exekučným titulom pre prípadné vynútenie ním uloženej povinnosti.

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz: PRIHLÁSENIE

 notebook-epi-pravny-system

Pozrite si výhody
EPI Právnych systémov

 

V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Oblasti práva

Územná pôsobnosť

Zdroj

Právny inštitút

Spisová značka

  • 6 Cdo 222/2016

Forma rozhodnutia

  • uznesenie

Súd

  • Najvyšší súd SR

Dátum rozhodnutia

  • 23. 3. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené