Porušenie profesijných povinností z dôvodu neodstránenia reklamovaných vád diela

Žalobca porušil svoje povinnosti – reklamované vady diela bezodkladne odstrániť, čím naplnil predpoklady na to, aby takéto nekonanie mohlo byť subsumované pod pojem závažné porušenie odborných povinností podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona č. 25/2006 Z. z. [po novom pod pojem „porušenie profesijných povinností“ v zmysle § 32 ods. 1 písm. h) ZVO].

Pozn.: Dôvodová správa k § 32 ods. 1 písm. h) nového ZVO:

V rámci podmienok účasti navrhovaná úprava explicitne, aj pomocou odkazov poukazuje na závažné porušovanie povinností na úseku environmentálneho, sociálneho a pracovného práva, za ktoré bola orgánom aplikácie práva uložená sankcia. V súvislosti s účasťou na dohodách obmedzujúcich hospodársku súťaž vo verejnom obstarávaní, v obchodnej verejnej súťaž alebo inej obdobnej súťaži, zákonná úprava predpokladá, že v takých prípadoch bude ukladaný zákaz účasti vo verejnom obstarávaní priamo v rozhodnutí týkajúceho sa porušenia pravidiel hospodárskej súťaže. Okrem toho, osobitnú podmienku účasti tvorí nedopustenie sa závažného porušenia profesijných povinností, pod ktorým možno rozumieť, napr. závažné porušenie stavovských predpisov pri výkone slobodných povolaní. Profesijnou povinnosťou podnikateľov je aj náležité, poctivé a odborné vykonávanie činností, aby nedochádzalo k dodávaniu nekvalitných tovarov, stavebných prác a služieb z dôvodov porušovania osobitných predpisov, najmä technických noriem a profesijných zvyklostí.

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz: PRIHLÁSENIE

 notebook-epi-pravny-system

Pozrite si výhody
EPI Právnych systémov

 

V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Oblasti práva

Územná pôsobnosť

Zdroj

Právny inštitút

Spisová značka

  • 3 Sžf 57/2008

Forma rozhodnutia

  • rozsudok

Súd

  • Najvyšší súd SR

Dátum rozhodnutia

  • 15. 1. 2009

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené