Overenie oprávnenosti odpočítania DPH

Najvyšší súd s odkazom na ustanovenia § 49 ako aj § 51 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení musí zdôrazniť, že overenie oprávnenosti odpočítania dane znamená objasnenie všetkých skutočností, ktoré umožnia prijať hodnoverné závery, či hmotnoprávne podmienky na uplatnenie odpočítania dane boli splnené a či uplatňovaný nárok pre nesplnenie, hoci len jednej zo všetkých vyžadovaných podmienok, nie je vylúčený.

Je nepochybné, že aj znalci môžu pre zadávateľa v zmysle ustanovení zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v daňovom konaní vyhotoviť znalecký posudok, ktorý predstavuje jeden z dôkazných prostriedkov výslovne uvedený v ustanovení § 24 ods. 4 Daňového poriadku. V žiadnom prípade sa však znalec nesmie vyjadrovať k riešenej právnej otázke ale iba musí na základe svojich odborných znalostí podať informáciu o skutkovom stave na základe mu predložených údajov. Tak aj znalec postupoval, t. j. sa vyjadril k tomu, či na predmetnom vozidle identifikoval servisné zásahy a v ktorých častiach vozidla. Nakoľko však tento znalecký posudok nie je využiteľný na potvrdenie hodnovernosti údajov faktúry, ktoré boli správcom spochybnené, je nutné takýto znalecký posudok vylúčiť z okruhu možných dôkazných prostriedkov, čo aj správne správca dane a následne žalovaný vykonali.

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz: PRIHLÁSENIE

 notebook-epi-pravny-system

Pozrite si výhody
EPI Právnych systémov

 

V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Oblasti práva

Územná pôsobnosť

Zdroj

Právny inštitút

Spisová značka

  • 1 Sžf 9/2015

Forma rozhodnutia

  • rozsudok

Súd

  • Najvyšší súd SR

Dátum rozhodnutia

  • 3. 2. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené