Zbierka zákonov SR

Práve vyšlo

 • dňa 14. 11. 2018
  • 314/2018 Z. z. - Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
  • 313/2018 Z. z. - Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
  • 312/2018 Z. z. - Novela zákona o odpadoch
  • 311/2018 Z. z. - Novela výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
 • dňa 13. 11. 2018
  • 310/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
  • 309/2018 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  • 308/2018 Z. z. - Zákon o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • 307/2018 Z. z. - Zákon o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov
  • 306/2018 Z. z. - Novela Autorského zákona
  • 305/2018 Z. z. - Zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd
 • dňa 9. 11. 2018
  • 304/2018 Z. z. - Oznámenie o Dohode medzi SR a ČR o automatickej výmene informácií v oblasti DPH
  • 303/2018 Z. z. - Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky
  • 302/2018 Z. z. - Novela zákona o poskytovaní dotácií

Odporúčame

Nariadenie o zvýšení minimálnej mzdy od 1. 1. 2019

06.11.2018

Nariadenie vlády č. 300/2018 Z. z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2019 vo výške 520 eur.

celý článok

Zadávanie zákaziek financovaných z fondov EÚ a ich kontrola

26.09.2018 / Mgr. Katarína Hreusová

Podrobné vysvetlenie jednotlivých procesov a povinností vyplývajúcich zo zadávania zákaziek takéhoto typu. 

celý článok

EPI SMART - balík pre študentov

13.08.2018

Spolupráca s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

celý článok


Obsah

 • Všetky platné a používané neplatné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov SR sú uverejnené v deň ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najneskôr do dvoch pracovných dní od uverejnenia novely v čiastke ZZ SR
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Vykonávacie predpisy a iné súvisiace predpisy naviazané k jednotlivým ustanoveniam

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov SR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnávanie časových verzií – umožňuje porovnať dve ľubovoľné časové verzie právneho predpisu navzájom, pričom sú farebne a prečiarknutým textom odlíšené časti právneho predpisu, ktoré sa menili, rušili a vkladali
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise  prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – Všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo vo formáte Word
 • Citačný asistent

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov SR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov – ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Pdf verzie jednotlivých čiastok v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov Vám zašleme na vyžiadanie.
 • Pdf verzie predpisov  v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov zobrazíte v časti Časové verzie - Pôvodný predpis otvorením pdf

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené