Zbierka zákonov SR

Práve vyšlo

 • dňa 20. 7. 2018
  • 220/2018 Z. z. - Novela zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii
 • dňa 19. 7. 2018
  • 219/2018 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky
  • 218/2018 Z. z. - Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov
 • dňa 18. 7. 2018

Odporúčame

Zmeny v katastrálnom zákone k 1. októbru 2018

19.07.2018

Zákon č. 212/2018 Z. z. zavádza precizovanie podmienok zápisu stavieb do katastra. Zavádza „preukaz geodeta“, ktorý oprávňuje jeho držiteľa na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnost. Predmetom evidencie bude aj údaj o cene nehnuteľnosti. Upravujú sa aj náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania. Nebude sa prikladať geometrický plán, iba číslo jeho úradného overenia.

celý článok

Elektronický návrh na vklad do katastra

17.07.2018 / JUDr. Juraj Kotrusz

Videoškolenie oboznamuje s tým, ako prebieha prepis vlastníckeho práva na katastri, aké náležitosti musí obsahovať návrh na vklad a ako ho podať.

celý článok

Záznam z konferencie Konkurz a reštrukturalizácia aktuálne v roku 2018

15.06.2018

Prednášky JUDr. Maceka, JUDr. Maliara a JUDr. Pospíšila z konferencie konanej v apríli 2018 sú súčasťou EPI videoškolení. 

celý článok


Obsah

 • Všetky platné a používané neplatné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov SR sú uverejnené v deň ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najneskôr do dvoch pracovných dní od uverejnenia novely v čiastke ZZ SR
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Vykonávacie predpisy a iné súvisiace predpisy naviazané k jednotlivým ustanoveniam

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov SR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnávanie časových verzií – umožňuje porovnať dve ľubovoľné časové verzie právneho predpisu navzájom, pričom sú farebne a prečiarknutým textom odlíšené časti právneho predpisu, ktoré sa menili, rušili a vkladali
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise  prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – Všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo vo formáte Word
 • Citačný asistent

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov SR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov – ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Pdf verzie jednotlivých čiastok v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov Vám zašleme na vyžiadanie.
 • Pdf verzie predpisov  v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov zobrazíte v časti Časové verzie - Pôvodný predpis otvorením pdf

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené