Zbierka zákonov SR

Práve vyšlo

 • dňa 22. 6. 2017
  • 163/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
  • 162/2017 Z. z. - Vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami
  • 161/2017 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu
  • 160/2017 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
 • dňa 16. 6. 2017
  • 171/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
  • 170/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
  • 159/2017 Z. z. - Oznámenie o Dohode o poskytnutí príspevku SR do OECD na audit protikorupčných právnych predpisov
 • dňa 15. 6. 2017
  • 158/2017 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám

Odporúčame

Ústavný súd SR k zákonu o voľbách, rokovaciemu poriadku NR SR a Trestnému zákonu

31.03.2017 / Redakcia

Ústavný súd SR zverejnil  22. 3. 2017 tlačovú správu o vydaných rozhodnutiach k súladu ustanovení zákona o voľbách, rokovacieho poriadku NS SR a Trestného zákona s Ústavou.

celý článok

Potrebujete informácie k protischránkovému zákonu?

16.01.2017 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Od 1. februára nadobúda účinnosť zákon o registri parterov verejného sektora, tzv. „protischránkový“ zákon. Ministerstvo spravodlivosti SR informuje o zriadení emailovej informačnej linky.

celý článok

Zákon o upomínacom konaní č. 307/2016 Z. z. v Zbierke zákonov SR

24.11.2016

Dňa 1. 2. 2017 nadobudne účinnosť nový zákon o upomínacom konaní. Cieľom novej úpravy je urýchlenie konaní o návrhoch na vydanie platobných rozkazov. Vytvára elektronickú alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu, ktorý je upravený v ustanoveniach Civilného sporového poriadku.Elektronická agenda platobných rozkazov bude sústredená na jeden súd, ktorým je Okresný súd v Banskej Bystrici.

 

celý článok

Nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov nadobúda účinnosť 18. júna 2016

16.06.2016

Dňa 18. júna 2016 nadobúda účinnosť nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, ktorý upravuje pôsobnosť Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce pri cezhraničnej spolupráci s príslušným orgánom iného členského štátu pri kontrole dodržiavania pravidiel vysielania, identifikácii vyslania,vymáhaní pokút a povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa.

celý článok

Nový zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím nových procesných kódexov už v Zbierke zákonov SR

24.03.2016

Nový zákon č. 125/2016 Z. z. zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol publikovaný v Zbierke zákonov SR dňa 23. 3. 2016.

celý článok


Obsah

 • Všetky platné a používané neplatné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov SR sú uverejnené v deň ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najneskôr do dvoch pracovných dní od uverejnenia novely v čiastke ZZ SR
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Vykonávacie predpisy a iné súvisiace predpisy naviazané k jednotlivým ustanoveniam

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov SR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnávanie časových verzií – umožňuje porovnať dve ľubovoľné časové verzie právneho predpisu navzájom, pričom sú farebne a prečiarknutým textom odlíšené časti právneho predpisu, ktoré sa menili, rušili a vkladali
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise  prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – Všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo vo formáte Word
 • Citačný asistent

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov SR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov – ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Pdf verzie jednotlivých čiastok v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov Vám zašleme na vyžiadanie.
 • Pdf verzie predpisov  v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov zobrazíte v časti Časové verzie - Pôvodný predpis otvorením pdf

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené