Zbierka zákonov SR

Práve vyšlo

 • dňa 17. 10. 2017
  • 249/2017 Z. z. - Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
  • 248/2017 Z. z. - Novela zákona o verejnom obstarávaní
 • dňa 13. 10. 2017
  • 247/2017 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
  • 246/2017 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 • dňa 12. 10. 2017
  • 245/2017 Z. z. - Nariadenie vlády o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2018
  • 244/2017 Z. z. - Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania
  • 243/2017 Z. z. - Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii
  • 242/2017 Z. z. - Novela zákona o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach
  • 241/2017 Z. z. - Novela zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách
  • 240/2017 Z. z. - Novela zákona o ochrane prírody a krajiny
  • 239/2017 Z. z. - Novela zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
  • 238/2017 Z. z. - Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

Odporúčame

Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov v školstve

16.08.2017

Zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov v školstve – učiteľov vysokých škôl, pedagogických a odborných zamestnancov – od 1. septembra 2017.

celý článok

Ústavný súd SR k zákonu o voľbách, rokovaciemu poriadku NR SR a Trestnému zákonu

31.03.2017 / Redakcia

Ústavný súd SR zverejnil  22. 3. 2017 tlačovú správu o vydaných rozhodnutiach k súladu ustanovení zákona o voľbách, rokovacieho poriadku NS SR a Trestného zákona s Ústavou.

celý článok

Potrebujete informácie k protischránkovému zákonu?

16.01.2017 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Od 1. februára nadobúda účinnosť zákon o registri parterov verejného sektora, tzv. „protischránkový“ zákon. Ministerstvo spravodlivosti SR informuje o zriadení emailovej informačnej linky.

celý článok

Zákon o upomínacom konaní č. 307/2016 Z. z. v Zbierke zákonov SR

24.11.2016

Dňa 1. 2. 2017 nadobudne účinnosť nový zákon o upomínacom konaní. Cieľom novej úpravy je urýchlenie konaní o návrhoch na vydanie platobných rozkazov. Vytvára elektronickú alternatívu k už existujúcemu režimu platobného rozkazu, ktorý je upravený v ustanoveniach Civilného sporového poriadku.Elektronická agenda platobných rozkazov bude sústredená na jeden súd, ktorým je Okresný súd v Banskej Bystrici.

 

celý článok

Nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov nadobúda účinnosť 18. júna 2016

16.06.2016

Dňa 18. júna 2016 nadobúda účinnosť nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, ktorý upravuje pôsobnosť Národného inšpektorátu práce a inšpektorátov práce pri cezhraničnej spolupráci s príslušným orgánom iného členského štátu pri kontrole dodržiavania pravidiel vysielania, identifikácii vyslania,vymáhaní pokút a povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa a domáceho zamestnávateľa.

celý článok


Obsah

 • Všetky platné a používané neplatné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov SR sú uverejnené v deň ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najneskôr do dvoch pracovných dní od uverejnenia novely v čiastke ZZ SR
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Vykonávacie predpisy a iné súvisiace predpisy naviazané k jednotlivým ustanoveniam

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov SR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnávanie časových verzií – umožňuje porovnať dve ľubovoľné časové verzie právneho predpisu navzájom, pričom sú farebne a prečiarknutým textom odlíšené časti právneho predpisu, ktoré sa menili, rušili a vkladali
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise  prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – Všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo vo formáte Word
 • Citačný asistent

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov SR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov – ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Pdf verzie jednotlivých čiastok v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov Vám zašleme na vyžiadanie.
 • Pdf verzie predpisov  v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov zobrazíte v časti Časové verzie - Pôvodný predpis otvorením pdf

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené