Zbierka zákonov SR

Práve vyšlo

 • dňa 20. 9. 2018
  • 262/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
  • 261/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13414/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov
  • 260/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 12. septembra 2018 č. MF/13416/2018-74, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov
  • 259/2018 Z. z. - Oznámenie Dopravného úradu o vydaní opatrenia zo 07.09.2018 č. 2/2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam
 • dňa 18. 9. 2018
  • 258/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
  • 257/2018 Z. z. - Oznámenie o podpísaní Dohody o spolupráci medzi SR a Spojených štátov mexických v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry
  • 256/2018 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
  • 255/2018 Z. z. - Oznámenie o prijatí Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami
  • 254/2018 Z. z. - Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
 • dňa 13. 9. 2018
  • 253/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2019/2020
  • 252/2018 Z. z. - Vyhláška na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
  • 251/2018 Z. z. - Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Odporúčame

EPI SMART - balík pre študentov

13.08.2018

Spolupráca s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

celý článok

Zmeny v katastrálnom zákone k 1. októbru 2018

19.07.2018

Zákon č. 212/2018 Z. z. zavádza precizovanie podmienok zápisu stavieb do katastra. Zavádza „preukaz geodeta“, ktorý oprávňuje jeho držiteľa na vstup a vjazd na cudzie nehnuteľnost. Predmetom evidencie bude aj údaj o cene nehnuteľnosti. Upravujú sa aj náležitosti návrhu na začatie katastrálneho konania. Nebude sa prikladať geometrický plán, iba číslo jeho úradného overenia.

celý článok

Elektronický návrh na vklad do katastra

17.07.2018 / JUDr. Juraj Kotrusz

Videoškolenie oboznamuje s tým, ako prebieha prepis vlastníckeho práva na katastri, aké náležitosti musí obsahovať návrh na vklad a ako ho podať.

celý článok


Obsah

 • Všetky platné a používané neplatné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov SR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov SR sú uverejnené v deň ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najneskôr do dvoch pracovných dní od uverejnenia novely v čiastke ZZ SR
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Vykonávacie predpisy a iné súvisiace predpisy naviazané k jednotlivým ustanoveniam

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov SR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnávanie časových verzií – umožňuje porovnať dve ľubovoľné časové verzie právneho predpisu navzájom, pričom sú farebne a prečiarknutým textom odlíšené časti právneho predpisu, ktoré sa menili, rušili a vkladali
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise  prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – Všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo vo formáte Word
 • Citačný asistent

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov SR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov – ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Pdf verzie jednotlivých čiastok v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov Vám zašleme na vyžiadanie.
 • Pdf verzie predpisov  v zobrazení tlačenej Zbierky zákonov zobrazíte v časti Časové verzie - Pôvodný predpis otvorením pdf

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené