Zbierka zákonov ČR

Práve vyšlo

 • dňa 23. 7. 2019
  • 198/2013 Sb. - Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
 • dňa 20. 11. 2017
  • 11/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
 • dňa 16. 10. 2017
  • 338/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • 337/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
  • 336/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
  • 335/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
  • 334/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Obsah

 • Právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov ČR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov ČR sú uverejnené najneskôr do 48 hodín po dni ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najčastejšie najneskôr do jedného týždňa od vyhlásenia novely. Výnimkou býva obdobie na rozhraní rokov, kedy spracovanie konsolidovaných znení môže trvat dlhšie (napr. keď je novela vyhlásená 31.12. a je účinná od 1.1.)
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Zobrazenie aktuálneho znenia predpisu vrátane možnosti zobrazenia ostatných časových verzií predpisu a jeho súvislostí

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov ČR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnanie časových verzií s farebným označením zmien
 • Citačný asistent na ustanovenia alebo celé predpisy v ktorejkoľvek časovej verzii predpisu
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise – prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo Word

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov ČR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov - ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené