Zbierka zákonov ČR

Práve vyšlo

 • dňa 23. 7. 2019
  • 198/2013 Sb. - Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
 • dňa 11. 12. 2017
  • 428/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
  • 427/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
  • 426/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
  • 425/2017 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
  • o1/c151/2017 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 137/2017 Sb.
  • 424/2017 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
  • 422/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
  • 421/2017 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
  • 420/2017 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
 • dňa 8. 12. 2017
  • 419/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství
  • 418/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
  • 417/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
  • 416/2017 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.

Obsah

 • Právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov ČR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov ČR sú uverejnené najneskôr do 48 hodín po dni ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najčastejšie najneskôr do jedného týždňa od vyhlásenia novely. Výnimkou býva obdobie na rozhraní rokov, kedy spracovanie konsolidovaných znení môže trvat dlhšie (napr. keď je novela vyhlásená 31.12. a je účinná od 1.1.)
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Zobrazenie aktuálneho znenia predpisu vrátane možnosti zobrazenia ostatných časových verzií predpisu a jeho súvislostí

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov ČR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnanie časových verzií s farebným označením zmien
 • Citačný asistent na ustanovenia alebo celé predpisy v ktorejkoľvek časovej verzii predpisu
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise – prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo Word

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov ČR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov - ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené