Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia

Práve vyšlo

 • dňa 12. 7. 2018
  • 142/2018 Sb. - Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
  • 141/2018 Sb. - Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
  • 140/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
  • 139/2018 Sb. - Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků
  • 138/2018 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
 • dňa 9. 7. 2018
  • 137/2018 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
  • 136/2018 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
 • dňa 29. 6. 2018
  • 135/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. IV bodů 1 až 7, 9, 10, 14, 15, 18, 20 a 21 a čl. V č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., a odmínutí návrhu na zrušení ve zbývající části

Obsah

 • Právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov ČR od roku 1945 a k nim prislúchajúce redakčne spracované konsolidované znenia vo všetkých časových verziách
 • Nové čiastky publikované v Zbierke zákonov ČR sú uverejnené najneskôr do 48 hodín po dni ich vydania
 • Aktuálne konsolidované znenie právneho predpisu je spracované najčastejšie najneskôr do jedného týždňa od vyhlásenia novely. Výnimkou býva obdobie na rozhraní rokov, kedy spracovanie konsolidovaných znení môže trvat dlhšie (napr. keď je novela vyhlásená 31.12. a je účinná od 1.1.)
 • Znenie predpisu k vybranému dátumu ale aj všetky časové verzie súčasne s dátumami účinností jednotlivých ustanovení
 • Zobrazenie aktuálneho znenia predpisu vrátane možnosti zobrazenia ostatných časových verzií predpisu a jeho súvislostí

Funkcie

 • Register Zbierky zákonov ČR – prehľadné usporiadanie dát
 • Rýchle vyhľadávanie predpisov – pomocou fulltextu
 • Pokročilé vyhľadávanie v texte právneho predpisu
 • Porovnanie časových verzií s farebným označením zmien
 • Citačný asistent na ustanovenia alebo celé predpisy v ktorejkoľvek časovej verzii predpisu
 • Všetky informácie o predpise v jeho popise – prehľad časových verzií predpisov s uvedením dátumov účinností a noviel, na základe ktorých vznikli a farebné odlíšenie časových verzií
 • Detailne spracované súvislosti k predpisu – rýchle prekliky na novely z ikony pri ustanovení do konkrétneho bodu novely, ktorý ustanovenie alebo jeho zmenu zaviedol a vykonávacie predpisy priamo pri konkrétnom ustanovení ako aj predpisy EÚ, ktoré boli zobrazeným predpisom implementované
 • Správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF alebo Word

Služby

 • Monitoring – cez e-mailové notifikácie sú užívatelia aktuálne informovaní o zmenách uverejňovaných v Zbierke zákonov ČR a to aj keď nie sú aktuálne prihlásení v systéme
 • Osobný profil – možnosť vytvoriť si vlastný zoznam obľúbených právnych predpisov - ukladanie záložiek na vybrané predpisy i jednotlivé ustanovenia, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené