Vzory zmlúv a právnych podaní

Odporúčame

Doplnenie odvolania (§ 72 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z.)

17.04.2018

Odvolanie je riadnym opravným prostriedkom, ktorý smeruje proti rozhodnutiu správcu dane, ktoré ešte nenadobudlo právoplatnosť. Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ak daňový poriadok neustanovuje inak.

celý článok

Žaloba o úpravu pracovného času ženy starajúcej sa o dieťa

12.12.2017 / Mgr. Lenka Michalovičová

Ak požiada tehotná žena, žena starajúca sa o dieťa mladšie ako 15-ročné alebo muž trvale sa starajúci o dieťa rovnakého veku o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu, vzniká zamestnávateľovi právna povinnosť takejto žiadosti vyhovieť, ak mu v tom nebránia vážne prevádzkové dôvody.

celý článok

Zmluva o nájme motorového vozidla

16.11.2017 / Mgr. Miriama Draškovičová

Zmluvou o nájme motorového vozidla prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Predmetom tejto zmluvy je tak na jednej strane záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi motorové vozidlo na dočasné užívanie a na strane druhej záväzok nájomcu zaplatiť odplatu (nájomné).

celý článok

Dohoda o sporných nárokoch

18.09.2017 / Mgr. Miriama Draškovičová

Právna úprava dohody o sporných nárokoch je upravená v § 30 Zákona o štátnej službe, pričom jej účelom je odstrániť skutkovú a právnu spornosť nárokov medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom, bez potreby predložiť túto vec na rozhodovanie súdu.

celý článok

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru

23.08.2017 / Mgr. Zdenko Podhradský

Štátny zamestnanec, ako aj služobný úrad môže neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal štátnozamestnanecký pomer skončiť.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

 • vzory zo všetkých oblastí práva
 • predstavujú návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby
 • sú určené podnikateľom, začínajúcim právnikom, ale aj laickej verejnosti
 • pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov SR
 • samotný vzor sa nachádza v prílohe (v spodnej časti dokumentu), ktorú si môže používateľ otvoriť v ľubovoľnom textovom editore, pozmeniť, uložiť a vytlačiť
 • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF
 • možnosť editovať vzory

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené