Vzory zmlúv a právnych podaní

Odporúčame

Dohoda o sporných nárokoch

18.09.2017 / Mgr. Miriama Draškovičová

Právna úprava dohody o sporných nárokoch je upravená v § 30 Zákona o štátnej službe, pričom jej účelom je odstrániť skutkovú a právnu spornosť nárokov medzi služobným úradom a štátnym zamestnancom, bez potreby predložiť túto vec na rozhodovanie súdu.

celý článok

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru

23.08.2017 / Mgr. Zdenko Podhradský

Štátny zamestnanec, ako aj služobný úrad môže neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal štátnozamestnanecký pomer skončiť.

celý článok

Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru

04.07.2017 / Mgr. Zdenko Podhradský

Výpoveď zo štátnozamestnaneckého pomeru môže dať služobný úrad aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená služobnému úradu alebo štátnemu zamestnancovi spôsobom podľa § 32 zákona o štátnej službe. Nedodržanie písomnej formy alebo riadneho spôsobu doručenia zákon sankcionuje neplatnosťou výpovede.

celý článok

Žiadosť dlžníka o odklad dražby obydlia

05.06.2017 / Mgr. Zdenko Podhradský

Vo veci konkurzného konania zákon č. 7/2005 Z. z. upravuje v rámci ustanovení o inštitúte splátkového kalendára účinky ochrany pred veriteľmi.

celý článok

Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

29.05.2017 / Mgr. Matej Trnavský

Medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou musí existovať špecifický zmluvný vzťah. Oprávnenou osobou je len ten advokát (notár, daňový poradca, banka atď.), ktorý má s partnerom verejného sektora uzatvorenú zmluvu.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

 • vzory zo všetkých oblastí práva
 • predstavujú návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby
 • sú určené podnikateľom, začínajúcim právnikom, ale aj laickej verejnosti
 • pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov SR
 • samotný vzor sa nachádza v prílohe (v spodnej časti dokumentu), ktorú si môže používateľ otvoriť v ľubovoľnom textovom editore, pozmeniť, uložiť a vytlačiť
 • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF
 • možnosť editovať vzory

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené