Vzory zmlúv a právnych podaní

Odporúčame

Exekučný príkaz – prikázanie pohľadávky

30.03.2017 / Ing. Miriam Gregorová

Na základe exekučného príkazu je dlžník povinného povinný vyplatiť pohľadávku oprávnenému, resp. na účet exekútora, podľa toho, ako bolo dohodnuté v zmluve o vykonaní exekúcie.

celý článok

Návrh na priznanie odkladného účinku žalobe na obnovu konania

20.02.2017 / Mgr. Matej Trnavský

Správny súdny poriadok zavádza v správnom súdnictve žalobu na obnovu konania, avšak len v obmedzenom rozsahu, najmä z dôvodu zabezpečenia realizácie rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie.

celý článok

Akcionárska zmluva

24.01.2017 / Mgr. Matej Trnavský

Jednoduchá spoločnosť na akcie JSA predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti. Jednoduchá spoločnosť na akcie je kapitálovou obchodnou spoločnosťou, ktorá spája prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

celý článok

Návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu – striedavá starostlivosť

05.01.2017 / Mgr. Matej Trnavský

V prípade, ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, musí súd skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

celý článok

Návrh žalovaného na predĺženie lehoty určenej na odstránenie nečinnosti

29.11.2016 / Mgr. Zdenko Podhradský

Podstata konania o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy spočíva v možnosti domáhať sa odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy v začatom administratívnom konaní, a to prostredníctvom žaloby. Účastníkmi tohto konania sú žalobca a žalovaný, pričom oprávnenie prokurátora vstúpiť do akéhokoľvek konania pred správnym súdom (§ 46 SSP) nie je týmto dotknuté.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

 • vzory zo všetkých oblastí práva
 • predstavujú návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby
 • sú určené podnikateľom, začínajúcim právnikom, ale aj laickej verejnosti
 • pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov SR
 • samotný vzor sa nachádza v prílohe (v spodnej časti dokumentu), ktorú si môže používateľ otvoriť v ľubovoľnom textovom editore, pozmeniť, uložiť a vytlačiť
 • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF
 • možnosť editovať vzory

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené