Vzory zmlúv a právnych podaní

Odporúčame

Návrh na priznanie odkladného účinku žalobe na obnovu konania

20.02.2017 / Mgr. Matej Trnavský

Správny súdny poriadok zavádza v správnom súdnictve žalobu na obnovu konania, avšak len v obmedzenom rozsahu, najmä z dôvodu zabezpečenia realizácie rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie.

celý článok

Akcionárska zmluva

24.01.2017 / Mgr. Matej Trnavský

Jednoduchá spoločnosť na akcie JSA predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti. Jednoduchá spoločnosť na akcie je kapitálovou obchodnou spoločnosťou, ktorá spája prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

celý článok

Návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu – striedavá starostlivosť

05.01.2017 / Mgr. Matej Trnavský

V prípade, ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, musí súd skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

celý článok

Návrh žalovaného na predĺženie lehoty určenej na odstránenie nečinnosti

29.11.2016 / Mgr. Zdenko Podhradský

Podstata konania o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy spočíva v možnosti domáhať sa odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy v začatom administratívnom konaní, a to prostredníctvom žaloby. Účastníkmi tohto konania sú žalobca a žalovaný, pričom oprávnenie prokurátora vstúpiť do akéhokoľvek konania pred správnym súdom (§ 46 SSP) nie je týmto dotknuté.

celý článok

Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie

28.10.2016 / Mgr. Miriama Draškovičová

Postavenie a práva výkonných umelcov sú bližšie upravené v ustanoveniach § 94 až § 106 Autorského zákona. Výkonným umelcom sa na účely Autorského zákona rozumie fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak tvorivo vykonáva umelecké dielo alebo dielo tradičnej ľudovej kultúry, najmä spevák, hudobník, dirigent, herec, tanečník alebo artista.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

 • vzory zo všetkých oblastí práva
 • predstavujú návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby
 • sú určené podnikateľom, začínajúcim právnikom, ale aj laickej verejnosti
 • pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov SR
 • samotný vzor sa nachádza v prílohe (v spodnej časti dokumentu), ktorú si môže používateľ otvoriť v ľubovoľnom textovom editore, pozmeniť, uložiť a vytlačiť
 • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF
 • možnosť editovať vzory

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené