Rozhodnutia súdov

Odporúčame

Rozhodnutie sporu o vylúčení veci z exekúcie po vyporiadaní BSM, R 77/2016

20.12.2016

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 2016 sp. zn. 1 Cdo 257/2012 k výylúčeniu veci z exekúcie a bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, ktoré bolo zverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR 8/2016  pod číslom R 77/2016.

celý článok

Súdny dvor EÚ: K právnej ochrane počítačových programov

30.11.2016

Pôvodný nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu s licenciou na neobmedzené používanie môže predať túto použitú rozmnoženinu a jej licenciu ďalšiemu nadobúdateľovi, vec č. C-166/15.

celý článok

Overenie oprávnenosti odpočítania DPH

22.11.2016

Najvyšší súd s odkazom na ustanovenia § 49 ako aj § 51 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení musí zdôrazniť, že overenie oprávnenosti odpočítania dane znamená objasnenie všetkých skutočností, ktoré umožnia prijať hodnoverné závery, či hmotnoprávne podmienky na uplatnenie odpočítania dane boli splnené a či uplatňovaný nárok pre nesplnenie, hoci len jednej zo všetkých vyžadovaných podmienok, nie je vylúčený.

celý článok

Zánik trestnosti trestného činu nezaplatenia dane a poistného

19.10.2016

Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 22. 6. 2016  sp. zn. 6 Tdo 21/2016 sa vyjadruje k posúdeniu podmienok a okamihu zániku trestnosti trestného činu nezaplatenia dane a poistného. Rieši posúdenie prípadu, keď stíhaný za spáchanie prečinu nezaplatenia dane a poistného po začatí trestného stíhania uhradil časť z celkovej dlžnej sumy.

celý článok

Rozsudok NS SR, R 49/2016 – registrácia pre daň z pridanej hodnoty a právny nástupca platiteľa

03.10.2016

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 2. decembra 2015, sp. zn. 3 Sžf/118/2014, R 49/2016 k nevydaniu osvedčenia podľa § 4 ods. 6 zákona č. 222/2014 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení účinnom do 31.12. 2013.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

viac ako 280 000 rozhodnutí!

 • rozhodnutia slovenských, českých a európskych súdov
 • dve skupiny rozhodnutí podľa formy spracovania
  • autorsky spracované: rozhodnutia, ktoré majú príznačný názov, vybranú právnu vetu, priraďujú sa k právnym oblastiam a inštitútom (predmetom rozhodnutia) a sú previazané na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i samotných súdnych rozhodnutí. Tieto autorsky spracované rozhodnutia sú vyberané výhradne z uznávaných odborných zdrojov alebo odporúčané spolupracujúcimi odborníkmi.
  • pôvodné texty: neupravované texty rozhodnutí publikované na stránkach súdov.
 • zaradenie rozhodnutí do právnych oblastí a inštitútov

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa spisovej značky, typu súdu, dátumu rozhodnutia, právnych oblastí a inštitútov, v právnej vete, v celom texte rozhodnutia) 
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Právo a judikatúra v praxi – pravidelný mesačný výber najzaujímavejších nových rozhodnutí súdov priamo do e-mailovej schránky.
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod červenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené