Rozhodnutia súdov

Odporúčame

Správny poriadok a Správny súdny poriadok – Judikatúra

21.08.2017

Do  produktu Rozhodnutia súdov sme zaradili rozhodnutia z publikácie Správny poriadok a Správny súdny poriadok – Judikatúra, autor JUDr. Jozef Milučký a kolektív, z vydavateľstva Eurokódex, s.r.o.

celý článok

Rozhodovanie o trovách konania v zmysle CSP

02.08.2017

Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení zo dňa 23. 3. 2017 skonštatoval, že výrok rozhodnutia o trovách konania vyslovujúci, že strana sporu má nárok na náhradu trov konania nie je dostačujúcim pre správnu interpretáciu ustanovení CSP o rozhodovaní o trovách konaia.

celý článok

Doterajšia judikatúra a povinnosť predložiť vec veľkému senátu (§ 48 CSP)

29.06.2017

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. novembra 2016 sp. zn. 3 Cdo 174/2016, ktorý bol uverejnený v Zbierke stanovísk Najvyšieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR pod číslom R 17/2017 sa týka výkladu povinnosti zavedenej CSP, a to predložiť vec veľkému senátu.

celý článok

Prvé rozhodnutia veľkého senátu

12.06.2017

Podľa úpravy Civilného sporového poriadku, ak senát najvyššieho súdu pri svojom rozhodovaní dospeje k právnemu názoru, ktorý je odlišný od právneho názoru, ktorý už bol vyjadrený v rozhodnutí iného senátu najvyššieho súdu, postúpi vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu. V uznesení o postúpení veci odôvodní svoj odlišný právny názor. Najvyšší súd zverejnil dve rozhodnutia veľkého senátu.

celý článok

Odpustenie zmeškania lehoty z dôvodu pracovnej neschopnosti advokáta

10.05.2017

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky vysvetľuje, že pracovná neschopnosť advokáta všeobecne predstavuje ospravedlniteľný dôvod pre zmeškanie lehoty okrem prípadov, kedy bol uznaný dočasne práce neschopným, i keď to jeho zdravotný stav neodôvodňoval a nebol daný ani iný zákonný dôvod.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

viac ako 326 000 rozhodnutí!

 • rozhodnutia slovenských, českých a európskych súdov
 • dve skupiny rozhodnutí podľa formy spracovania
  • autorsky spracované: rozhodnutia, ktoré majú príznačný názov, vybranú právnu vetu, priraďujú sa k právnym oblastiam a inštitútom (predmetom rozhodnutia) a sú previazané na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i samotných súdnych rozhodnutí. Tieto autorsky spracované rozhodnutia sú vyberané výhradne z uznávaných odborných zdrojov alebo odporúčané spolupracujúcimi odborníkmi.
   V databáze nájdete aj rozhodnutia z publikácie Rozsudky Veľkej komory ESĽP, Eurokódex 2006 a Judikatúra k správnemu poriadku a k Správnemu súdnemu poriadku, Eurokódex 2017
  • pôvodné texty: neupravované texty rozhodnutí publikované na stránkach súdov.
 • zaradenie rozhodnutí do právnych oblastí a inštitútov

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa spisovej značky, typu súdu, dátumu rozhodnutia, právnych oblastí a inštitútov, v právnej vete, v celom texte rozhodnutia) 
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Právo a judikatúra v praxi – pravidelný mesačný výber najzaujímavejších nových rozhodnutí súdov priamo do e-mailovej schránky.
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod červenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené