Rozhodnutia súdov

Odporúčame

Prvé rozhodnutia veľkého senátu

12.06.2017

Podľa úpravy Civilného sporového poriadku, ak senát najvyššieho súdu pri svojom rozhodovaní dospeje k právnemu názoru, ktorý je odlišný od právneho názoru, ktorý už bol vyjadrený v rozhodnutí iného senátu najvyššieho súdu, postúpi vec na prejednanie a rozhodnutie veľkému senátu. V uznesení o postúpení veci odôvodní svoj odlišný právny názor. Najvyšší súd zverejnil dve rozhodnutia veľkého senátu.

celý článok

Odpustenie zmeškania lehoty z dôvodu pracovnej neschopnosti advokáta

10.05.2017

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky vysvetľuje, že pracovná neschopnosť advokáta všeobecne predstavuje ospravedlniteľný dôvod pre zmeškanie lehoty okrem prípadov, kedy bol uznaný dočasne práce neschopným, i keď to jeho zdravotný stav neodôvodňoval a nebol daný ani iný zákonný dôvod.

celý článok

Konsolidácia spotrebiteľských úverov ako zakázaná praktika?

25.04.2017

Rozsudok Krajského súdu v Prešove z 12. 1. 2017 sp. zn. 3Co/147/2016 prináša ďalšie významné posilnenie ochrany spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany. Súd rozhodoval o zmluve o úvere, prostredníctvom ktorého síce malo formálne dôjsť ku konsolidácii záväzkov spotrebiteľa a zníženiu jeho mesačných splátok, v skutočnosti však podmienky konsolidácie boli nevýhodné (došlo napríklad k navýšeniu celkovej dlžnej sumy o ďalšie úroky). 

celý článok

Súdny dvor EÚ rozhodoval o nosení viditeľných politických, filozofických a náboženských symbolov

16.03.2017 / JUDr. Peter Rohaľ

V rozhodnutí C-157/15 ESD rozhodol, že vnútorný predpis podniku zakazujúci nosenie viditeľných politických, filozofických a náboženských symbolov nepredstavuje priamu diskrimináciu. V rozhodnutí C-188/15 ESD rozhodol, že želanie zákazníka, aby mu služby neposkytovala pracovníčka, ktorá nosí moslimskú šatku, nemožno považovať za podstatné a rozhodujúce.

celý článok

Zmluva o dielo ako typová zmluva v kontexte spotrebiteľských záväzkov

15.03.2017

Najvyšší súd SR v uznesení sp. zn. 5 Obdo 23/2016 uviedol, že normy obchodného práva nemajú výkladovú a aplikačnú prednosť pred normami občianskeho práva a ich použitie môže byť limitované výhradne v rámci použitia konkrétnych zmluvných typov obchodného práva, pričom je vylúčené, aby sa na spotrebiteľské záväzky aplikovali inštitúty a právny režim noriem obchodného práva pred normami občianskeho práva.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

viac ako 315 000 rozhodnutí!

 • rozhodnutia slovenských, českých a európskych súdov
 • dve skupiny rozhodnutí podľa formy spracovania
  • autorsky spracované: rozhodnutia, ktoré majú príznačný názov, vybranú právnu vetu, priraďujú sa k právnym oblastiam a inštitútom (predmetom rozhodnutia) a sú previazané na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i samotných súdnych rozhodnutí. Tieto autorsky spracované rozhodnutia sú vyberané výhradne z uznávaných odborných zdrojov alebo odporúčané spolupracujúcimi odborníkmi.
  • pôvodné texty: neupravované texty rozhodnutí publikované na stránkach súdov.
 • zaradenie rozhodnutí do právnych oblastí a inštitútov

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa spisovej značky, typu súdu, dátumu rozhodnutia, právnych oblastí a inštitútov, v právnej vete, v celom texte rozhodnutia) 
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Právo a judikatúra v praxi – pravidelný mesačný výber najzaujímavejších nových rozhodnutí súdov priamo do e-mailovej schránky.
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod červenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené