Rozhodnutia súdov

Odporúčame

Stanovisko Najvyššieho súdu SR k výkladu § 237 a § 238 TZ v súvislosti s povinnosťami správcu v konkurznom konaní

27.11.2017

Stanovisko trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 25. septembra 2017, sp. zn. Tpj 28/2017, na zjednotenie výkladu a aplikácie ustanovení § 237 a § 238 Trestného zákona v súvislosti s povinnosťami správcu podstaty v konkurznom konaní.

celý článok

Odmietnutie dovolania proti uzneseniu o trovách konania

02.11.2017

Uznesenie odvolacieho súdu, ktorým rozhodol o trovách konania, nie je rozhodnutím odvolacieho súdu vo veci samej ani takým rozhodnutím, v dôsledku ktorého skončí samotné konanie vymedzené žalobou. Dovolanie nie je preto podľa § 420 CSP prípustné. 

celý článok

K náležitostiam správnej žaloby podanej fyzickou osobou

10.10.2017

Ak ide o podanie, ktorým sa osoba domáha preskúmania rozhodnutia v sociálnych veciach, považuje sa takéto podanie za žalobu (§ 31 ods. 2 SSP), ktorá musí okrem náležitostí podľa § 57 SSP obsahovať aj ďalšie náležitosti podľa § 202 ods. 1 SSP. 

celý článok

Odmena advokáta v prípade, že stále prebieha vymáhanie trov právneho zastúpenia

14.09.2017 / Mgr. Barbora Magočová

Krajský súd posudzoval situáciu, kedy sa advokát a jeho klient dohodli, že odmena advokáta bude uhradená až po ukončení predmetného exekučného konania. K zániku zastupovania klienta advokátom však došlo už pred ukončením exekučného konania. Vznikol tak advokátovi aj nárok na vyplatenie dohodnutej odmeny ešte pred ukončením exekučného konania?

celý článok

Súdny dvor zamietol žaloby Slovenskej republiky a Maďarska proti dočasnému mechanizmu povinného premiestnenia žiadateľov o azyl

06.09.2017 / JUDr. Peter Rohaľ

Rada Európskej únie prijala rozhodnutie, ktorého cieľom je pomôcť Taliansku a Grécku čeliť masívnemu prílevu migrantov. Toto rozhodnutie predpokladá počas obdobia dvoch rokov premiestnenie 120 000 osôb, ktoré jednoznačne potrebujú medzinárodnú ochranu, z týchto dvoch členských štátov do iných členských štátov Únie.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

viac ako 326 000 rozhodnutí!

 • rozhodnutia slovenských, českých a európskych súdov
 • dve skupiny rozhodnutí podľa formy spracovania
  • autorsky spracované: rozhodnutia, ktoré majú príznačný názov, vybranú právnu vetu, priraďujú sa k právnym oblastiam a inštitútom (predmetom rozhodnutia) a sú previazané na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i samotných súdnych rozhodnutí. Tieto autorsky spracované rozhodnutia sú vyberané výhradne z uznávaných odborných zdrojov alebo odporúčané spolupracujúcimi odborníkmi.
   V databáze nájdete aj rozhodnutia z publikácie Rozsudky Veľkej komory ESĽP, Eurokódex 2006 a Judikatúra k správnemu poriadku a k Správnemu súdnemu poriadku, Eurokódex 2017
  • pôvodné texty: neupravované texty rozhodnutí publikované na stránkach súdov.
 • zaradenie rozhodnutí do právnych oblastí a inštitútov

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa spisovej značky, typu súdu, dátumu rozhodnutia, právnych oblastí a inštitútov, v právnej vete, v celom texte rozhodnutia) 
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Právo a judikatúra v praxi – pravidelný mesačný výber najzaujímavejších nových rozhodnutí súdov priamo do e-mailovej schránky.
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod červenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené