Rozhodnutia súdov

Odporúčame

Výber z nových rozhodnutí Európskeho súdneho dvora

23.02.2017 / JUDr. Peter Rohaľ

celý článok

Rozsudok NS SR, R 11/2017 – jednota skutku pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy

17.02.2017

Trestnoprávna recidíva sa trestá samostatným trestom (nie úhrnným alebo súhrnným trestom, ktorými trestami sa trestá súbeh trestných činov, a rovnako nie spoločným trestom, ktorým sa trestá pokračovací trestný čin, ak dochádza k odsúdeniu za jeho čiastkové útoky dvoma alebo viacerými po sebe nasledujúcimi rozsudkami).

celý článok

Rozhodnutie sporu o vylúčení veci z exekúcie po vyporiadaní BSM, R 77/2016

20.12.2016

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. marca 2016 sp. zn. 1 Cdo 257/2012 k výylúčeniu veci z exekúcie a bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov, ktoré bolo zverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR 8/2016  pod číslom R 77/2016.

celý článok

Súdny dvor EÚ: K právnej ochrane počítačových programov

30.11.2016

Pôvodný nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu s licenciou na neobmedzené používanie môže predať túto použitú rozmnoženinu a jej licenciu ďalšiemu nadobúdateľovi, vec č. C-166/15.

celý článok

Overenie oprávnenosti odpočítania DPH

22.11.2016

Najvyšší súd s odkazom na ustanovenia § 49 ako aj § 51 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení musí zdôrazniť, že overenie oprávnenosti odpočítania dane znamená objasnenie všetkých skutočností, ktoré umožnia prijať hodnoverné závery, či hmotnoprávne podmienky na uplatnenie odpočítania dane boli splnené a či uplatňovaný nárok pre nesplnenie, hoci len jednej zo všetkých vyžadovaných podmienok, nie je vylúčený.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

viac ako 280 000 rozhodnutí!

 • rozhodnutia slovenských, českých a európskych súdov
 • dve skupiny rozhodnutí podľa formy spracovania
  • autorsky spracované: rozhodnutia, ktoré majú príznačný názov, vybranú právnu vetu, priraďujú sa k právnym oblastiam a inštitútom (predmetom rozhodnutia) a sú previazané na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i samotných súdnych rozhodnutí. Tieto autorsky spracované rozhodnutia sú vyberané výhradne z uznávaných odborných zdrojov alebo odporúčané spolupracujúcimi odborníkmi.
  • pôvodné texty: neupravované texty rozhodnutí publikované na stránkach súdov.
 • zaradenie rozhodnutí do právnych oblastí a inštitútov

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa spisovej značky, typu súdu, dátumu rozhodnutia, právnych oblastí a inštitútov, v právnej vete, v celom texte rozhodnutia) 
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Právo a judikatúra v praxi – pravidelný mesačný výber najzaujímavejších nových rozhodnutí súdov priamo do e-mailovej schránky.
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod červenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené