Rozhodnutia súdov

Odporúčame

ESD: Rozhodcovská doložka v dohode medzi Holandskom a SR o ochrane investícií nie je zlučiteľná s právom EÚ

12.03.2018 / JUDr. Peter Rohaľ

Rozhodnutie ESD k súdnemu sporu ohľadom dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Súdny dvor dospel k záveru, že rozhodcovská doložka uvedená v investičnej dohode ohrozuje autonómiu práva Únie, a preto je s ním nezlučiteľná.

celý článok

Rozhodnutia českých súdov nemožno zahrnúť do pojmu „ustálená rozhodovacia prax“

26.02.2018

Uznesenie Najvyššieho súdu k výkladu pojmu "ustálená rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít", použitého v článku 2 základných princípov Civilného sporového poriadku.

celý článok

ESD: Zdravotné poisťovne v Slovenskej republike sú podnikmi, ktorým môže byť poskytnutá štátna pomoc

08.02.2018

Súdny dvor Európskej únie rozhodoval o žalobe poisťovne Dôvera, ktorá tvrdila, že slovenské orgány neoprávnene pomáhali jej konkurentom - štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Spoločnej zdravotnej poisťovni.

celý článok

Protokol z daňovej kontroly – k správnosti postupu daňových orgánov

30.01.2018

Najvyšší súd SR vo svojej Zbierke stanovísk pod číslom R 7/2018 zverejnil rozsudok v ktorom rozhodol, že nie je správny postup daňových orgánov, ktoré neprihliadli na obsah vyjadrenia žalobcu k protokolu z daňovej kontroly a na pripojené dôkazy z dôvodu zmeškania lehoty.

celý článok

Zodpovednosť za škodu vodiča motorového vozidla, ku ktorému nebola uzavretá poistná zmluva

16.01.2018

Najvyšší súd SR vo svojej Zbierke stanovísk pod číslom R 54/2017 zverejnil rozhodnutie sp. zn. 1Obdo/26/2015, ktoré rieši zaujímavú otázku posúdenia zodpovednosti za škodu, ktorá bola spôsobená pri nehode nepoisteného motorového vozidla a jeho vodič nebol vlastníkom vozidla. 

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

viac ako 326 000 rozhodnutí!

 • rozhodnutia slovenských, českých a európskych súdov
 • dve skupiny rozhodnutí podľa formy spracovania
  • autorsky spracované: rozhodnutia, ktoré majú príznačný názov, vybranú právnu vetu, priraďujú sa k právnym oblastiam a inštitútom (predmetom rozhodnutia) a sú previazané na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i samotných súdnych rozhodnutí. Tieto autorsky spracované rozhodnutia sú vyberané výhradne z uznávaných odborných zdrojov alebo odporúčané spolupracujúcimi odborníkmi.
   V databáze nájdete aj rozhodnutia z publikácie Rozsudky Veľkej komory ESĽP, Eurokódex 2006 a Judikatúra k správnemu poriadku a k Správnemu súdnemu poriadku, Eurokódex 2017
  • pôvodné texty: neupravované texty rozhodnutí publikované na stránkach súdov.
 • zaradenie rozhodnutí do právnych oblastí a inštitútov

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa spisovej značky, typu súdu, dátumu rozhodnutia, právnych oblastí a inštitútov, v právnej vete, v celom texte rozhodnutia) 
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Právo a judikatúra v praxi – pravidelný mesačný výber najzaujímavejších nových rozhodnutí súdov priamo do e-mailovej schránky.
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod červenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené