Rozhodnutia súdov

Odporúčame

Odklon súdu od ustálenej rozhodovacej praxe ako dovolací dôvod – platnosť výpovede danej zamestnávateľom

04.05.2018

Podľa dovolateľky bolo v konaní dostatočným spôsobom zistené, že žalovaný v čase dania výpovede mal pre ňu voľné pracovné miesto, ktoré jej mal ponúknuť. Namietala preto nesprávnosť záveru odvolacieho súdu, ktorý toto pracovné miesto považoval na základe akceptačného listu za obsadené. 

celý článok

K odňatiu možnosti konať pred súdom

19.04.2018

K odňatiu možnosti konať pred súdom môže dôjsť nielen činnosťou súdu, ktorá rozhodnutiu predchádza, ale aj samotným rozhodnutím. 

celý článok

Neodkladné opatrenie spočívajúce v zákaze nakladať s nehnuteľnosťami

19.03.2018

Krajský súd Banská Bystrica v rozhodnutí sp. zn.  43Cob/155/2017 zo dňa 22. 11. 2017 uzatvára, že všeobecné súdy musia vždy prihliadať aj na to, či je hodnota tvrdenej pohľadávky primeraná k hodnote vecí, ku ktorým má byť obmedzené dispozičné právo dlžníka.

celý článok

ESD: Rozhodcovská doložka v dohode medzi Holandskom a SR o ochrane investícií nie je zlučiteľná s právom EÚ

12.03.2018 / JUDr. Peter Rohaľ

Rozhodnutie ESD k súdnemu sporu ohľadom dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Súdny dvor dospel k záveru, že rozhodcovská doložka uvedená v investičnej dohode ohrozuje autonómiu práva Únie, a preto je s ním nezlučiteľná.

celý článok

Rozhodnutia českých súdov nemožno zahrnúť do pojmu „ustálená rozhodovacia prax“

26.02.2018

Uznesenie Najvyššieho súdu k výkladu pojmu "ustálená rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít", použitého v článku 2 základných princípov Civilného sporového poriadku.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

viac ako 326 000 rozhodnutí!

 • rozhodnutia slovenských, českých a európskych súdov
 • dve skupiny rozhodnutí podľa formy spracovania
  • autorsky spracované: rozhodnutia, ktoré majú príznačný názov, vybranú právnu vetu, priraďujú sa k právnym oblastiam a inštitútom (predmetom rozhodnutia) a sú previazané na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i samotných súdnych rozhodnutí. Tieto autorsky spracované rozhodnutia sú vyberané výhradne z uznávaných odborných zdrojov alebo odporúčané spolupracujúcimi odborníkmi.
   V databáze nájdete aj rozhodnutia z publikácie Rozsudky Veľkej komory ESĽP, Eurokódex 2006 a Judikatúra k správnemu poriadku a k Správnemu súdnemu poriadku, Eurokódex 2017
  • pôvodné texty: neupravované texty rozhodnutí publikované na stránkach súdov.
 • zaradenie rozhodnutí do právnych oblastí a inštitútov

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa spisovej značky, typu súdu, dátumu rozhodnutia, právnych oblastí a inštitútov, v právnej vete, v celom texte rozhodnutia) 
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Právo a judikatúra v praxi – pravidelný mesačný výber najzaujímavejších nových rozhodnutí súdov priamo do e-mailovej schránky.
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod červenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené