Odborné články

Odporúčame

Oznámenie o spore

31.01.2017 / JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.

Jednou z tzv. novôt civilného sporového poriadku je inštitút oznámenia o spore (litisdenunciácie). Napriek tomu, že je upravený procesným kódexom, nejde o podanie smerované súdu, ale o úkon medzi účastníkmi právneho vzťahu, ktorý vyvoláva účinky v ich vzájomnom súdnom konaní.

celý článok

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností v roku 2017

17.01.2017 / Ing. Iveta Ištóková

Ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť v roku 2016, správcovi dane z nehnuteľnosti nič neoznamuje, ale v lehote do 31. januára 2017 podá priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. Daň z nehnuteľnosti sa člení na tri časti, a to na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

celý článok

O dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2016

10.01.2017 / JUDr. Mária Vargová

Zákon o dani z motorových vozidiel upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O daňou z motorových vozidiel. Predmetom dane z motorových vozidiel sú iba vozidlá, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a používajú sa na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

celý článok

Dosahy zvýšenia minimálnej mzdy na rok 2017

31.12.2016 / Ing. Viliam Višňovský

Rok 2016 je už deviaty v poradí, kedy sa sociálni partneri nedokázali dohodnúť na sume minimálnej mzdy na nasledujúci rok. Pritom zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde im dáva dostatočný časový priestor, vymedzuje aj hlavné kritériá, ku ktorých vývoju sa pri rokovaní má prihliadať, a ustanovuje orientačný mechanizmus úpravy sumy minimálnej mzdy na nasledujúci rok záväzný pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

celý článok

Nový register partnerov verejného sektora vytvára vlastné podmienky pre verejné zákazky

27.12.2016 / JUDr. Ondrej Beracka

Nová právna úprava si kladie za cieľ zahrnúť pod seba všetky verejné aktivity, kde sa narába s verejným majetkom, pričom výrazne prekračuje doteraz zaužívaný rámec verejného obstarávania. Je preto dôležité tieto nové podmienky poznať a pri zmluvných vzťahoch s verejnou správou ich aplikovať správne. Zákon o registri partnerov verejného sektora nadobúda účinnosť 1. februára 2017 (s drobnými odchýlkami uvedenými v zákone).

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené