Odborné články

Odporúčame

Školský zákon čakajú od 1. septembra 2017 ďalšie zmeny

14.08.2017 / Ing. Ingrid Konečná Veverková

Príspevok je venovaný zmenám, ktoré sa dotknú školských zákonov, konkrétne zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ako aj zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. V príspevku sa týmto zmenám, ktoré nadobudnú účinnosť 1. septembra 2017, venujeme v širšom kontexte.

celý článok

Vedľajšie účastníctvo a intervencia v konaniach začatých pred účinnosťou CSP

27.07.2017 / Mgr. Martin Magál LL.M.,

Článok sa na reálnom prípade z praxe zaoberá možnosťou úplného pozbavenia procesného postavenia vedľajšieho účastníka, ktorý svoje procesné postavenie nadobudol v konaní začatom pred účinnosťou CSP.

celý článok

Významná zmena pri doručovaní zásielok v správnom konaní

07.07.2017 / JUDr. Ondrej Beracka

Od 1. júla 2017 je účinná zmena v doručovaní do vlastných rúk pre občanov v správnom konaní. Zmena sa týka odbernej lehoty pri fikcii doručenia.

celý článok

Úrok z nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty - nová právna úprava účinná od 1. januára 2017

19.06.2017 / JUDr. Matúš Filo, PhD.

Príspevok približuje novelizáciu právnej úpravy dane z pridanej hodnoty a zakotvenie úroku z nadmerného odpočtu.

celý článok

Novela zákona o službách zamestnanosti s účinnosťou od 1. 5. 2017

23.05.2017 / JUDr. Slavomíra Gejdošová

Príspevok analyzuje zmeny týkajúce sa evidovaných uchádzačov o zamestnanie v súvislosti s výkonom zárobkovej činnosti, ako aj zmeny v kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzača o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené