Odborné články

Odporúčame

Obťažovanie ako nekalosúťažná praktika. Kritika (ne)jednej transpozície

17.10.2017 / Mgr. Dominika Zavadová

Článok sa zaoberá otázkou ochrany súkromia v elektronických komunikáciách v rámci práva proti nekalej súťaži.

celý článok

Lehoty pri správe daní pre daňový subjekt a pre správcu dane

06.10.2017 / Ing. Peter Jurčík

Lehota pri správe daní predstavuje určitú časovú dĺžku, v rámci ktorej vyplýva pre adresáta niečo vykonať, strpieť a niečo aj splniť. S nedodržaním určenej lehoty na vykonanie úkonu nastávajú aj právne dôsledky. Lehoty na vykonanie niektorých úkonov zo strany daňového subjektu voči správcovi dane upravujú aj príslušné hmotno-právne predpisy.

celý článok

Právo na spravodlivý súdny proces vo svetle procesných inštitútov repliky a dupliky

27.09.2017 / Mgr. Michal Cenkner

Predstavuje neumožnenie výkonu práva strany na vyjadrenie sa k vyjadreniu protistrany v civilnom súdnom spore zo strany orgánu ochrany práva, t. j. súdu, porušenie práva na spravodlivý súdny proces? Aká je rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít na území Slovenskej republiky v komparácii so štrasburskými orgánmi ochrany práva? K čomu sa prikláňa novoprijatá právna úprava, ktorá je obsahom ustanovení CSP? Odpovede na tieto otázky nájdete v nasledujúcich úvahách.

celý článok

Súbeh trestného konania a daňového konania a zásada ne bis in idem

11.09.2017 / Prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Článok venuje pozornosť objasneniu zásady ne bis in idem najmä z hľadiska súbehu trestného konania a daňového konania vo vzťahu k sankcionovaniu fyzickej osoby. 

celý článok

Školský zákon čakajú od 1. septembra 2017 ďalšie zmeny

14.08.2017 / Ing. Ingrid Konečná Veverková

Príspevok je venovaný zmenám, ktoré sa dotknú školských zákonov, konkrétne zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ako aj zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. V príspevku sa týmto zmenám, ktoré nadobudnú účinnosť 1. septembra 2017, venujeme v širšom kontexte.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené