Odborné články

Odporúčame

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii – novela účinná od 1. marca 2017

22.03.2017 / Ing. Lucia Sandtner

Bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Tento zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. marca 2017. Účelom návrhu zákona je riešenie úpadku fyzických osôb, ktoré predstavuje v Slovenskej republike významný ekonomicko-sociálny problém.

celý článok

Urýchli nový Správny súdny poriadok rozhodovanie správnych súdov?

08.03.2017 / JUDr. Milan Segeč

Cieľom článku je poukázať na to, či prijatím nového SSP sa naplnila aj požiadavka zrýchlenia, zefektívnenia a zhospodárnenia konania pred správnym súdom.

celý článok

Oznámenie o spore

31.01.2017 / JUDr. Jana Mitterpachová, PhD.

Jednou z tzv. novôt civilného sporového poriadku je inštitút oznámenia o spore (litisdenunciácie). Napriek tomu, že je upravený procesným kódexom, nejde o podanie smerované súdu, ale o úkon medzi účastníkmi právneho vzťahu, ktorý vyvoláva účinky v ich vzájomnom súdnom konaní.

celý článok

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností v roku 2017

17.01.2017 / Ing. Iveta Ištóková

Ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť v roku 2016, správcovi dane z nehnuteľnosti nič neoznamuje, ale v lehote do 31. januára 2017 podá priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností. Daň z nehnuteľnosti sa člení na tri časti, a to na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.

celý článok

O dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2016

10.01.2017 / JUDr. Mária Vargová

Zákon o dani z motorových vozidiel upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných vozidiel kategórie L, M, N a O daňou z motorových vozidiel. Predmetom dane z motorových vozidiel sú iba vozidlá, ktoré sú evidované v Slovenskej republike a používajú sa na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

celý článok


Najpoužívanejšie dokumenty


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené