Eurokódex literatúra

Zoznam:

Judikatúra | Knihy | Zborníky

 

 


Judikatúra

NOVÉ Daňové judikáty, Patrik Benčík (I. vydanie apríl 2018) lupa.png 
Odborná publikácia Daňové judikáty obsahuje 50 daňových judikátov a je najkomplexnejším a najobsiahlejším kompilátom daňových judikátov v daňovej a právnej praxi. Autor je v súčasnosti 14. rok advokát, špecializuje sa na daňové kauzy a zastupoval klientov v cca 200 daňových súdnych sporoch.  80% daňových judikátov vychádza z reálnej praxe autora ako advokáta a splnomocneného zástupcu daňových subjektov.Publikácia je zvlášť užitočnou pomôckou pri žalovaní daňových rozhodnutí. 

Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadkuJozef Milučký, Peter Potasch, Jana Vallová,  (I. vydanie, február 2017) lupa.png

Publikácia obsahuje „skutočnú judikatúru“ Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože sú tu zaradené iba tie rozhodnutia, ktoré prešli kvalifikovaným judikatúrnym procesom na najvyššom súde. Predkladané judikáty predstavujú ustálenú rozhodovaciu prax a nič nestratili na svojom význame a aktuálnosti, a to ani po prijatí Správneho súdneho poriadku, zákona č. 162/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016.

Všeobecné správne konanie – Teória a prax, Hašanová, Milučký, Potasch, Vallová ( I. vydanie, apríl 2017) lupa.png

 Táto publikácia nie je komentárom k zákonu o správnom konaní, skôr má povahu učebnice, resp. doplnkovej literatúry k existujúcim komentárom k správnemu poriadku, resp. k učebniciam zo správneho práva procesného. Kniha obsahuje mimoriadne bohatú judikatúrnu zložku, v rámci ktorej autori koncentrovali svoju pozornosť nielen na súčasnú rozhodovaciu prax súdov, ale aj na minulé (relevantné) rozhodnutia

 


Knihy

NOVÉ Nariadenie GDPR - Veľký komentár Irena Hudecová, Anna Cyprichová, Ivan Makatura a kol. (I. vydanie, 2018) lupa.png

Komentár Vám ponúka podrobný a praktický pohľad na všetky dôležité výkladové aj aplikačné problémy od unikátne zostaveného autorského kolektívu

Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky a jeho ochrana, Boris Balog (1. vydanie, 2014)      lupa.png
Monografia analyzuje postavenie Národnej rady SR ako jediného ústavodarného orgánu a širšie skúma ústavodarnú moc vrátane osobných názorov autora na to, ako by mala byť v demokratickom štáte usporiadaná a uskutočňovaná.

Tripartitum, Erik Štenpien      lupa.png
Tripartitum z pera Štefana Werbőczyho je našou najvýznamnejšou zbierkou obyčajového práva z obdobia feudalizmu. Bolo mimoriadne často používané i v praxi, keďže ako jediná právna kniha podávalo výklad ustanovení uhorského právneho poriadku. Tým, že Tripartitum u nás platilo rekordne dlho (1517 – 1950), stalo sa, takpovediac, svetovým unikátom - zbierkou stredovekých obyčají, ktoré veľmi dlho neboli v rozpore s modernými právnymi predpismi. V Československu sa až roku 1950 podarilo prijať prvý Občiansky zákonník, ktorého zrušovacie ustanovenia definitívne u nás zrušili platnosť Tripartita. Tripartitum je nielen súkromnoprávnou pamiatkou (aj keď v nej dominujú súkromnoprávne normy), ale obsahuje aj množstvo verejnoprávnych ustanovení.

Prejudiciálne konanie pred súdnym dvorom EÚ, Daniela Ježová (1. vydanie, 2013)      lupa.png
Publikácia sa zaoberá jedným z kľúčových právnych inštitútov práva EÚ – prejudiciálnym konaním, prináša prehľad konania z hľadiska teórie i praxe jednotlivých súdov, veľké množstvo judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ako aj judikatúry slovenských a rakúskych súdov.

Princípy medzinárodného práva verejného, Sir Ian Brownlie (1. vydanie, 2013)      lupa.png
Slovenský preklad diela sira Iana Brownlieho, výnimočnej osobnosti medzinárodného práva, ktoré bolo sedemkrát vydané v angličtine a preložené do mnohých ďalších jazykov.

Kontrola v obecnej samospráve, Jozef Tekeli, Marian Hoffmann (1. vydanie, 2013)      lupa.png
Publikácia rozoberá súčasnú hmotnoprávnu a procesnoprávnu úpravu vzťahujúcu sa ku kontrolnému systému obecnej samosprávy, zohľadňuje dostupnú literatúru venovanú kontrole obcí a obsahuje návrhy de lege ferenda na zlepšenie právneho stavu a odstránenie interpretačných nejasností aplikačnej praxe.

Repetitórium kriminológie, Danka Knápková, Peter Polák, Marcela Tóthová (2. vydanie, 2/2015)      lupa.png
Základné poznatky o kriminológii usporiadané do dvadsaťjeden nosných častí, napr. ukazovatele kriminality, osobnosť páchateľa, obete, jednotlivé druhy kriminality ako drogová, mravnostná, organizovaná a ďalšie súvisiace témy. Časti sú doplnené aj o štatistické údaje a grafy o jednotlivých ukazovateľoch kriminality.

Ústavné právo Slovenskej republiky, všeobecná + osobitná časť, Ján Svák, Ľubor Cibulka, Karel Klíma (4. vydanie, 2013)     lupa.png
Aktualizované vydanie učebnice k ústavnému právu vo dvoch častiach – všeobecná časť (4. vydanie) a osobitná časť (5. vydanie). Všeobecná časť v siedmich kapitolách rozoberá historické súvislosti vzniku slovenskej štátnosti a rozoberá ústavnú charakteristiku SR. Okrem rozboru ústavných pojmov upozorňuje na riešenia vyvolávajúce pochybnosti, reflektuje integračné procesy v Európe a ich odraz v ústavnom systéme SR a obsahuje rozsiahly výber judikatúry. Osobitná časť je rozdelená na tri marginálne časti (Ľudskoprávna časť, Inštitucionálno-organizačná časť a Procesnoprávna časť). Obsahuje prehľady precedentnej literatúry a judikatúry.
Aktualizované vydanie učebnice k ústavnému právu vo dvoch častiach – všeobecná časť (4. vydanie) a osobitná časť (5. vydanie). Všeobecná časť v siedmich kapitolách rozoberá historické súvislosti vzniku slovenskej štátnosti a rozoberá ústavnú charakteristiku SR. Okrem rozboru ústavných pojmov upozorňuje na riešenia vyvolávajúce pochybnosti, reflektuje integračné procesy v Európe a ich odraz v ústavnom systéme SR a obsahuje rozsiahly výber judikatúry. Osobitná časť je rozdelená na tri marginálne časti (Ľudskoprávna časť, Inštitucionálno-organizačná časť a Procesnoprávna časť). Obsahuje prehľady precedentnej literatúry a judikatúry.

Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky, Jaroslav Ivor, Libor Klimek, Jozef Záhora (1. vydanie, 2013)      lupa.png
Dielo obsahuje spracovanie rozsiahlej a rôznorodej problematiky trestného práva Európskej únie a ukazuje, ako právo Európskej únie v čoraz väčšom rozsahu ovplyvňuje slovenské trestné právo.

Civilné právo procesné, 2. doplnené a zmenené vydanie, Marek Števček a kolektív (2. vydanie, 2013)      lupa.png
Učebnica obsahuje rozbor najdôležitejších inštitútov civilného práva procesného a správneho súdnictva, ako posledná bola do textu zapracovaná novela č. 335/2012 Z. z. účinná od 1. 1. 2013.

Vybrané správne procesy, 3. rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou, Peter Potásch, Janka Hašanová a kolektív (3. vydanie, 2013)      lupa.png
Tretie rozšírené a prepracované vydanie s judikatúrou a 100 testovými otázkami/odpoveďami. Publikácia sa venuje štyrom základným konaniam: všeobecnému správnemu konaniu, priestupkovému konaniu, živnostenskému konaniu a územnému a stavebnému konaniu.

English for Legal Purposes, Zuzana Kurucová, Andrea Demovičová, Elena Rozina, Petra Bojsová (1. vydanie, 2013)      lupa.png
Obsah učebnice je usporiadaný do štyroch častí: všeobecná časť, právo Veľkej Británie, právo Spojených štátov amerických a právo Európskej únie, čím umožní poznať a porovnať jednotlivé právne systémy a zvládnuť odlišnú odbornú terminológiu. Pre výučbu odbornej právnej angličtiny kombinuje v sebe výkladovú časť (textové jednotky) s praktickým rozmerom overujúcim nadobudnuté vedomosti – v podobe úloh a cvičení. Učebnica môže slúžiť aj ako pomôcka pre samoštúdium.

Československé právne dejiny, Ladislav Vojáček, Jozef kolárik, Tomáš Gábriš (2. prepracované vydanie, 2013)      lupa.png
Učebnica prináša prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992.  Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy, vrátane výberu najdôležitejších právnych predpisov v týchto odvetviach.

 


Zborníky

Pluralizmus moci a práva      lupa.png
Zborník 44 príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 25. – 27. marca 2009 v Tatranskej Štrbe. Zborník obsahuje príspevky od množstva vynikajúcich odborníkov z oblasti právnej teórie a praxe, ako sú napr. zo Slovenska Ján Svák (Bratislavská vysoká škola práva), Eduard Bárány (Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied), Alexander Bröstl (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika), Peter Colotka (Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied), Ivetta Macejková (Ústavný súd Slovenskej republiky) a Ľudmila Gajdošíková (Ústavný súd Slovenskej republiky); z Českej republiky napr. Aleš Gerloch (Právnická fakulta Univerzity Karlovy), Miloš Večeřa (Právnická fakulta Masarykovy univerzity), Pavel Holländer (Ústavní soud České republiky), Vlasta Formánková (Ústavní soud České republiky) a Stanislav Balík (Ústavní soud České republiky); z Poľska napr. Andrzej Bisztyga a Jerzy Rychlik. Súčasťou zborníka sú príspevky, ktoré na konferencii odzneli, uvedené sú však aj tie príspevky, ktoré neodzneli, hoci boli zaslané.

Teoretické a praktické problémy dokazovania      lupa.png
Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 15. decembra 2008. Z tematických okruhov obsiahnutých v publikácii vyberáme napr. písmoznalecké skúmanie v trestnom konaní, znalecká činnosť v trestnom konaní, obrazovo-zvukový záznam ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní, odpočúvanie a záznam telefonických hovorov ako dôkaz v trestnom konaní, prípustnosť dôkazov v trestnom konaní, vyšetrenie duševného stavu obvineného ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní.

Trestná zodpovednosť právnických osôb      lupa.png
Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor 16 vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala dňa 12. novembra 2009. Na konferencii sa zúčastnili významní odborníci na problematiku trestnej z zodpovednosti právnických osôb zo Slovenska, Rakúska a Českej republiky. Trestná zodpovednosť právnických osôb relativizuje osvedčený systém princípov trestného práva kontinentálneho typu, ktorý trestnoprávnu zodpovednosť spájal (a ešte stále spája) s individuálnou zodpovednosťou fyzickej osoby.

Domáce násilie – nová prax a nová legislatíva v Európe      lupa.png
V dňoch 15. a 16. októbra 2007 sa konala medzinárodná konferencia k problematike domáceho násilia. Na konferencii sa okrem slovenských odborníkov zúčastnili aj uznávané autority zo zahraničia, ktoré pracujú pre rôzne mimovládne organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia. Vystúpenia mnohých, najmä zahraničných autorov príspevkov poukazujú na nové formy domáceho násilia a na niektoré prístupy k jeho eliminácii.

Ľudský faktor v spravodajských službách      lupa.png
Dňa 9. decembra 2009 sa uskutočnilo medzinárodné sympózium o spravodajských službách, ktoré bolo venované významu ľudskej dimenzie v činnosti spravodajských služieb. Sympózia sa aktívne zúčastnili 7 bývalí riaditelia spravodajských služieb. Témy hlavných príspevkov: • Skúsenosti s personálnym budovaním Vojenskej spravodajskej služby Českej republiky • Skúsenosti s vytváraním personálneho zázemia spravodajských služieb na Slovensku • Faktory lojality príslušníkov spravodajských služieb • Jaké osobnostní, vzdělanostní a morální vlastnosti má a nemá mít zpravodajský důstojník? • Zamyslenie nad významom ľudskej dimenzie v spravodajskej činnosti • Zpravodajské služby a uživatelé zpravodajských informací • Sú machiavelistické osobnosti vhodné pre spravodajské služby? • Machiavelistický typ osobnosti a jeho vhodnosť na pozíciu v spravodajských službách • N. Machiavelli a historický pohľad na problematiku lojality v štátnych službách

Zmeny v spravodajských službách      lupa.png
Zborník príspevkov podujatia, ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2007 za účasti 7 bývalých riaditeľov spravodajských služieb na tému Zmeny v spravodajských službách. Publikácia by mala poslúžiť ako študijná pomôcka pre odbornú i laickú verejnosť, aby sa mohla kompetentnejšie orientovať v zložitej problematike spravodajských služieb. Z tematických okruhov v publikácii vyberáme napr. zmeny v spravodajských službách po skončení tzv. studenej vojny, transformácia spravodajských štruktúr v postkomunistických krajinách, etika spravodajstva a dohľad nad spravodajskými službami v demokratických krajinách.


Obsah

Eurokódex Literatúra ponúka výber z diel vydavateľstva Eurokódex z rôznych oblastí práva v praktickej online podobe.

 • výber zo zborníkov, učebníc a monotematík a od roku 2017 vydávané výbery judikatúr
 • praktické informácie určené pre právnickú, podnikateľskú, ale aj laickú verejnosť
 • študijný materiál pre študentov právnických fakúlt ako aj začínajúcich právnikov

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu

 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa zdroja, autora, oblastí práva, kľúčových slov)

 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF
   

Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • komfortné čítanie s možnosťou prepínania sa do jednotlivých článkov alebo kapitol v rámci diela, ktorého obsah je zobrazený v prehľadnej štruktúre
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené