Zrušenie živnosti a výmaz z obchodného registra

Ak podnikateľ - fyzická osoba - zapísaný v obchodnom registri zruší živnosť, musí požiadať o výmaz z obchodného registra?

Ako pri začatí podnikania, tak aj pri ukončení platia rôzne postupy. Postupy závisia od toho, či ide o podnikateľa fyzickú osobu – SZČO alebo o právnickú osobu – obchodnú spoločnosť, resp. organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby. Tiež od oblasti podnikania, od toho, či je pre výkon činnosti potrebné osobitné povolenie alebo licencia, alebo firma podniká na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Ak podnikateľ FO ako SZČO plánuje ukončiť činnosť vykonávanú prostredníctvom ohlasovaných živností, oznámi to formulárom miestne príslušnému okresnému úradu – odboru živnostenského podnikania alebo na jednotnom kontaktnom mieste alebo využije možnosť elektronickej komunikácie. Potrebné je uviesť dátum, ku ktorému požaduje FO ukončenie podnikania. Ak tak neurobí FO, živnostenské oprávnenie zanikne dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia a následne bude ako podnikateľ vymazaný zo živnostenského registra.

Po ukončení podnikania je povinnosť do 15 dní vrátiť daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň (kartičku s daňovým identifikačným číslom) (§ 11 ods. 9 zákona č. 455/1991 Zb. živnostenský zákon). Ukončenie podnikania je potrebné oznámiť aj zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. V prípade, že si FO ukončenie podnikania rozmyslí, môže oznámenie vziať späť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia (§ 57 živnostenského zákona).

Jednotné kontaktné miesto podnikateľovi pri zrušení živnosti vydá potvrdenie o ukončení podnikania, s ktorým sa bude podnikateľ preukazovať pri plnení oznamovacích povinností na iných inštitúciách. Pri elektronickej žiadosti o zrušenie živnosti bude podnikateľovi podľa jeho voľby potvrdenie o ukončení podnikania zaslané elektronicky, poštou alebo si ho vyzdvihne osobne na jednotnom kontaktnom mieste. Zrušenú živnosť jednotné kontaktné miesto vymaže zo živnostenského registra (§ 66ba živnostenského zákona).

Spoločnosť – právnická osoba sa podľa § 68 a § 69 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka zrušuje: 

  1. uplynutím doby, na ktorú bola založená, 
  2. dňom uvedeným v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánov spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak dňom, kedy bolo rozhodnutie o zrušení prijaté, 
  3. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak dňom, kedy toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť, 
  4. rozhodnutím spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti o zrušení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti, alebo jej premene na inú formu spoločnosti alebo družstvo, 
  5. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

Podnikateľský subjekt, ktorý je právnickou osobou, zaniká výmazom z obchodného registra. Zániku právnickej osoby predchádza jej zrušenie, ktoré môže byť realizované viacerými spôsobmi v závislosti od príčin zrušenia spoločnosti. 

K zrušeniu spoločnosti môže dôjsť likvidáciou, bez likvidácie (zlúčenie, splynutie) alebo konkurzom.

Spoločnosť s ručením obmedzeným má aj po zrušení právnu subjektivitu, a to pokým nedôjde k jej zániku. Zánikom spoločnosti dochádza k ukončeniu jej právnej subjektivity ako právnickej osoby. Proces zániku spoločnosti je zavŕšený dňom výmazu spoločnosti z obchodného registra.

Pri obchodných spoločnostiach je potrebné rozlišovať zrušenie a zánik spoločnosti. Kým k zrušeniu spoločnosti dochádza napr. na základe rozhodnutia spoločníkov, valného zhromaždenia alebo súdu, k jej zániku dochádza výlučne výmazom z Obchodného registra.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Zuzana Uríková

Právny stav od

  • 5. 12. 2001

Dátum publikácie

  • 24. 1. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené