Zastupovanie vedúceho zamestnanca

Môže vedúci zamestnanec určiť zamestnancovi v pracovnej náplni, že ho bude počas jeho neprítomnosti zastupovať, keď zamestnanec má len stredné vzdelanie a na niektoré činnosti oddelenia je požadované vysokoškolské vzdelanie II. stupňa? Zamestnávateľ sa pri odmeňovaní zamestnancov riadi zákonom o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ustanovuje kvalifikačný predpoklad, ktorým je stupeň vzdelania a osobitný kvalifikačný predpoklad ustanovený osobitným predpisom, len na vykonávanie najnáročnejších pracovných činností, ktoré má zamestnanec u zamestnávateľa vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na ich vykonávanie.

Pri zastupovaní vedúceho zamestnanca počas jeho neprítomnosti sa nevyžaduje, aby zastupujúci zamestnanec spĺňal kvalifikačné predpoklady ustanovené na vykonávanie pracovnej činnosti, ktorú vykonáva zastupovaný zamestnanec. Dokonca podľa zákona č. 553/2003 Z. z. vedúci zamestnanec, teda ten, ktorý má pracovnú činnosť vedúceho zamestnanca dohodnutú v pracovnej zmluve ako dojednaný druh práce, sa do platovej triedy zaradí podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti ním vykonávanej, najmenej do platovej triedy, do ktorej je zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť vykonávaná v ním riadenom organizačnom útvare. Ani v tomto prípade sa nevyžaduje, aby vedúci zamestnanec zaradený do platovej triedy, do ktorej je zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť vykonávaná jeho podriadeným zamestnancom, spĺňal kvalifikačné predpoklady ustanovené právnym predpisom pre túto pracovnú činnosť. Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ môže uviesť do pracovnej náplne zamestnanca aj zastupovanie vedúceho zamestnanca počas jeho neprítomnosti, a to aj v prípade, ak zastupujúci zamestnanec nespĺňa kvalifikačné predpoklady potrebné na výkon pracovnej činnosti zastupovaného zamestnanca.

Záver

Žiadny právny predpis neustanovuje, aby zamestnanec, ktorý má uvedené v pracovnej náplni, že zastupuje vedúceho zamestnanca počas jeho neprítomnosti, spĺňal kvalifikačné predpoklady ustanovené na vykonávanie pracovnej činnosti, ktorú vykonáva zastupovaný vedúci zamestnanec.

 

Poznámka redakcie:
§ 2, § 3 a § 5 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Autori

  • Ing. Jarmila Szabová

Právny stav od

  • 1. 1. 2004

Dátum publikácie

  • 29. 9. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené