Vyplatenie podielu na zisku

Podiely na zisku musia byť vyplatené podľa majetkovej účasti uvedenej v spoločenskej zmluve alebo ich výška sa dá zmeniť na základe uznesenia valného zhromaždenia?

Právo spoločníka na podiel na zisku je závislé od rozhodnutia valného zhromaždenia, že zisk alebo jeho časť sa použije na rozdelenie medzi spoločníkov. Rozhodovanie o rozdelení zisku patrí podľa § 125 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník do pôsobnosti valného zhromaždenia. Podľa tohto ustanovenia je v pôsobnosti valného zhromaždenia schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát. Valné zhromaždenie za predpokladu, že spoločenská zmluva nesprísňuje podmienky, rozhoduje o rozdelení zisku jednoduchou väčšinou prítomných spoločníkov.

Spoločník má nárok na podiel na zisku v pomere zodpovedajúcom jeho splateného vkladu voči splateným vkladom všetkých ostatných spoločníkov. Toto ustanovenie môže spoločenská zmluva modifikovať a upraviť napríklad jednotnú výšku na zisku pre všetkých spoločníkov bez ohľadu na hodnotu ich vkladov, prípadne neviazať výšku podielu na zisku na pomer zodpovedajúci splateným vkladom, ale vkladom prevzatým.

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017 už sú predmetom dane z príjmov a podliehajú dani z príjmov.

Záver:

Rozdelenie zisku patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti. Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia sa rozdelí zisk, prípadne vyrovná strata.

 

Poznámka redakcie: 

§ 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z.
§ 125 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články


Autori

  • Ing. Zuzana Uríková

Právny stav od

  • 1. 1. 2017

Dátum publikácie

  • 27. 4. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené