Vykonávanie závislej práce na základe živnostenského oprávnenia

Môže zamestnávateľ prikázať zamestnankyniam v pracovnom pomere, aby si založili živnosť a pracovali na živnosť v pracovnej pozícii ako upratovačky?

Nie, zamestnávateľ nemôže prikázať zamestnankyniam v pracovnom pomere, aby si založili živnosť a pracovali na živnosť v pracovnej pozícii ako upratovačky. Zamestnávateľ nemá oporu v zákone v tom, aby prikázal zamestnancovi, ktorý vykonáva závislú prácu, vykonávať ju na základe živnostenského oprávnenia. Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce závislá práca je práca vykonávaná:

  • vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,
  • osobne zamestnancom pre zamestnávateľa,
  • podľa pokynov zamestnávateľa,
  • v jeho mene,
  • v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu (na základe zmluvy o dielo, príkaznej zmluvy...) alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu (mandátna zmluva, na živnosť...). Závislá práca môže byť vykonávaná na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce.

Cieľom definovania závislej práce v Zákonníku práce je predchádzať zastieraniu pracovných pomerov inými než pracovnoprávnymi vzťahmi, napríklad aj výkonom práce na základe živnostenského oprávnenia.

Zamestnanec ani zamestnávateľ sa nemôžu samovoľne rozhodnúť, že prácu, ktorú zamestnanec vykonáva v pracovnom pomere, bude vykonávať ako živnostník. Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku (§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní).  Predpokladáme, že v uvedenom prípade to nebude splnené.

To, či v konkrétnom prípade ide o závislú prácu alebo nie, neurčuje názov zmluvy, podľa ktorej sa práca vykonáva, ale obsah zmluvy určujúci podmienky výkonu práce.

Záver:

Zamestnávateľ nesmie porušovať ustanovenia § 1 Zákonníka práce, ktorý definuje závislú prácu. Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, ktorý vykonáva prácu v pracovnom pomere, nútiť, aby túto činnosť začal vykonávať na základe živnostenského oprávnenia, pretože nedochádza k naplneniu základných charakteristík podnikania.

 

Poznámka redakcie:
§ 1 Zákonníka práce

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ing. Lenka Kuchárová

Právny stav od

  • 1. 4. 2002

Dátum publikácie

  • 19. 5. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené